March 2009


Iqumu mistoqsijiet fuq il-kaz ta’ zewg fizzjali

Parti mir-rapport tal-Ombudsman, il-Prim Imhallef Emeritus Joseph Said Pullicino, dwar il-promozzjonijiet tal-Armata qajmet mistoqsijiet fil-Kwartieri Generali tal-FAM dwar iz-zewg fizjali li tliet snin ilu qalulhom li huma ta’ theddida ghas-sigurtà minghajr ma qatt qalulhom ghaliex.

Punt numru 5.3 tar-Rapport tal-Ombudsman jghid li l-Ufficcju tal-Ombudsman ma jara ebda raguni ghaliex il-Promotion Assesment Report (PAR), jew ahjar ir-rapport dwar il-promozzjoni ta’ kull membru fl-Armata, ghandu jibqa’ kunfidenzjali b’tali mod li l-individwu ma jkolli ebda access ghar-rapport li jkun sar fuqu. Ghall-kuntrarju, qal l-Ombudsman, anke taht ir-regolamenti tal-Protezzjoni tad-Data u l-legizlazzjoni futura  tal-Informazzjoni Hielsa, membru tal-FAM jista’ jkolli d-dritt ghal kopja tal-PAR tieghu kif ukoll kopja tar-Rapport Kunfidenzjali fuqu.

Dan qajjem mistoqsijiet dwar il-kaz tal-Logotenent Kulunell Mario Schembri u l-Maggur Pierre Vassallo li minkejja li gew akkuzati li huma ta’ theddida ghas-sigurtà u ma nghatawx is-‘Security Clearance’, b’konsegwenza li ma jistghux ikomplu javvanzaw fil-karriera taghhom, baqghu ma nghatawx sodisfazzjon ghaliex. Ir-raguni mill-Awtoritajiet dejjem kienet minhabba l-Att tal-Protezzjoni tad-Data.

Anke meta fit-12 ta’ Novembru 2006 intervistajt lid-Direttrici responsabbli mill-Affarijiet tal-Armata, Vanessa Frazier, kont staqsejta ghaliex lil Logotenent Kulunell Mario Schembri u l-Maggur Pierre Vassallo ma qalulhomx x’inhi r-raguni li ma nghatawx is-‘security clearance’, id-direttrici qaltli li ma jistghux jghidulhom ghax mhux suppost minhabba d-Data Protection Act.

Izda s-sorsi taghna fil-FAM issa qeghdin jaraw li l-istess prattika li qed jissuggerixxi l-Ombudsman dwar il-PAR, ghandha tigi uzata anke f’dawn iz-zewg kazi. Izda, sahqu s-sorsi, hemm minn qed jistaqsi jekk fil-verità l-iskuza tad-Data Protection qeghda tintuza mhux biex ikunu protetti s-sinjuri Vassallo u Schembri imma biex ikun jew ikunu protetti dawk li hejjew ir-rapport.

L-istess sorsi sahqu li l-probabilità hija li la l-Logotenent Kulunell Schembri u lanqa il-Maggur Vassallo ma jinterssahom min ghamel ir-rapporti imma ghandhom kull dritt li jkunu jafu r-raguni ghaliex“mhumiex fdati”.

“Immagina li jigi Pulizija wara l-bieb u jghidlek li int ksirt il-ligi imma minhabba d-Data Protection Act ma nistax nghidlek x’ligi ksirt. Imma xorta se tiehu l-kastig. Tista’ din tkun accettata f’socjetà demokratika?”, sahaq sors maghna.

Issa, qalulna l-istess sorsi, anke l-Ombudsman qed jghid li kull membru tal-FAM ghandu d-dritt ikun jaf x’hemm fuqu.

 

Inqabditlu siequ f’rota ta’ mutur

Tfajjel ta’ 11-il sena minn Birgu sofra griehi gravi f’riglejh meta inqabditlu bejn il-furketta u r-rota tal-mutur li kien qed jinsaq minn missieru.

L-accident sehh is-Sibt ghal habta tas-2.35 p.m. fi Vjal Milbrae, jew kif inhi maghrufa ahjar bhala n-nizla ta’ Burmarrad qrib Targa Gap fil-Mosta. Dak il-hin il-missier kien qed isuq mutur Yamaha Scrambler fid-direzzjoni ta’ Burmarrad meta sema’ lit-tifel jghajjat bl-ugiegh. Huwa waqaf mill-ewwel u nnota li sieq it-tifel kienet maghbuda. Fi ftit hin waqfu diversi sewwieqa, fosthom anke xufiera tal-linja, li bdew jaghtu l-ewwel ghajnuna. Fuq il-post waslet ukoll unit tal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile immexxija mis-Surgent Nicky Farrugia, li flimkien ma’ infermiera li marret bl-ambulanza, irnexxielhom jehilsu lit-tifel. Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn instab li kellu feriti gravi.

Fuq il-post biex ihejju rapport marru l-Pulizija mill-Ghassa tal-Mosta mmexxija mis-Surgent Alfred Abela.

 

Malti mfittex fl-Olanda arrestat fil-Qawra

la-rosaIl-Pulizija Maltija kisbet success iehor fix-xena internazzjonali meta Malti li kien ilu imftittex mill-Awtoritajiet Olandizi iktar minn sentejn gie arrestat fil-Qawra nhar il-Gimgha filghodu.

Wara li aktar kmieni dan ix-xahar, il-Pulizija Maltija arrestaw persuni b’konnessjoni ma’ serq minn ATMs, li kienu ukoll imfittxijin minn Pulizija barranin, il-Gimgha, 27 ta’ Marzu  gie arrestat Darren Vassallo La Rosa, Malti ta’ 36 sena li allegatament huwa mfittex mill-Pulizija Olandiza b’konnessjoni ma’ kriminalità organizzata b’mod partikolari fit-traffikar tad-droga.

Minn investigazzjonijiet li ghamlu l-Pulizija Maltija u anke wara jiem ta’ osservazzjoni, l-istess Pulizija zammew taht osservazzjoni blokk appartamenti fi Triq it-Tamar fil-Qawra. Ghal habta tad-9.00 a.m. Vassallo La Rosa deher hiereg mill-appartament u ftit wara gie avvicinat mill-Pulizija u arrestat. Huwa mifhum li l-Malti ma offra ebda rezistenza.

Minhabba li Vassallo La Rosa kien imfittex fuq allegat traffikar ta’ droga, fil-fatt qed ikun allegat li l-ammont huwa ta’ iktar minn 10 kilo Kannabis, il-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga ghamlu tfittxija fl-appartament tieghu izda jidher li ma nstab xejn.

Is-Sibt ghal habta tal-11.00 a.m. l-Ispettur Dr Mario Cuschieri mit-Taqsima tar-Relazzjoni Internazzjonali u l-Ispettur Johann Fenech mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga resqu lil Vassallo La Rosa quddiem il-Magistrat Dr Doreen Clarke biex bdew proceduri biex jigi estradit lejn l-Olanda.

It-talba ghall-estradizzjoni saret  mill-Ufficcju tal-Prosekutur Pubbliku ta’ Ultrecht fl-Olanda li ghamel talba ta’ Arrest Ewropew bis-Sistema Schengen. Ghalkemm Vassallo La Rosa ilu mfittex mill-2007, l-alert internazzjonali nhareg fid-29 ta’ Jannar 2009.

Il-Magistrat Clarke cahdet it-talba ghall-helsien mill-arrest u ordnat li l-akkuzat jibqa’ mizmum taht arrest preventiv fil-Habs ta’ Kordin. Ghal Darren Vassalo La Rosa dehru l-Avukati Stephen Tonna Lowel u Veronique Dalli filwaqt li jirrapprezentaw l-Ufficcju tal-Avukat Generali kien hemm Donatella Frendo Dimech u Elaine Rizzo.

 

Attentat fuq Ufficjal tal-Habs u l-familja tieghu

gwardjan-fire-25-03-09Il-Pulizija qeghda zzomm ragel miz-Zejtun biex jghinhom fl-investigazzjonijiet dwar attentat fuq il-hajja ta’ ufficjal li jahdem bhala Gwardjan fil-Habs ta’ Kordin kif ukoll fuq il-familja tieghu li allegatament tard nhar l-Erbgha filghaxija ta n-nar zewg karozzi u parti mir-residenza tad-dar fejn joqghodu fi Triq San Leonardu f’Haz-Zabbar.

Il-kaz sehh ghal habta tal-11.00 p.m. meta l-ufficjal kien id-dar flimkien mal-familja fosthom zewgt itfal zghar. Dak il-hin il-familja kienu reqdin meta kien l-istess ufficjal li qam mahsud meta sema’ hsejjes gejjin minn barra u ra duhhan fl-intrata tad-dar.

Flimkien ma’ martu u omm il-mara, il-gwardjan prova jikkontrolla n-nirien biex ma jkomplux jinferxu mad-dar. Fl-istess hin zewg karozzi li kienu pparkjati quddiem ir-residenza ukoll inghataw in-nar fejn irrizulta li xi hadd kien tefa’ kwantita’ ta’ thinner biex in-nirien jinferxu malajr.

Diversi girien hargu mid-djar taghhom biex jghinu lill-familja u anke cemplu lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili li waslu fi ftit hin u kkontrollaw in-nirien. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett kif ukoll Gwardjani ohrajn tal-Habs b’turija ta’ solidarjetà. Huwa mifhum li anke l-Agent Direttur tal-Habs, is-Supretendent Brian Zammit zar lill-familja.

Il-Ministru ta’ ghall-Gustizzja u l-intern, Carmelo Mifsud Bonnici, ukoll wera s-solidarjetà tal-Ministeru mal-Ufficjal u l-familja tieghu.

 

Waqa’ tliet sulari fil-post tat-tifel

gharghur-fataliBhal hafna missirijiet Maltin li uliedhom ikunu qeghdin jirrangaw il-post fejn se joqoghdu, Carmelo Galea ta’ 63 sena minn Hal Luqa minkejja li huwa pensjonant, mar jghin kif jista’ lil ibnu. Imma sfor-tunatament waqa’ b’mod accidentali fix-xaft tal-lift, gholi ta’ tliet sulari u miet, inqas minn disa’ sieghat wara, fl-Isptar Mater Dei.

L-accident sehh it-Tlieta ghall-habta tal-10.15 a.m. fi blokk appartamenti fi Triq Stiefnu Zerafa f’Hal Gharghur. Dak il-hin l-anzjan kien fit-tielet sular jghin lil ibnu Vince meta tilef il-bilanc u waqa’ fix-xaft fejn se jsir il-lift.

Fuq il-post marret ambulanza b’infermiera kif ukoll Dr Michael Spiteri mill-Emergency Response Team mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili, kif ukoll il-Pulizija tad-Distrett immexxija mis-Surgent Alan Buhagiar flimkien mal-Kuntistabbli Jean Paul Vella u Stephen Mallia.

Galea ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn gie ezaminat minn Dr Jonathan Joslin. Irrizulta li l-anzjan kien qieghed isofri minn diversi griehi gravi f’rasu, f’sidru, pulmun, kustilji u feriti ohra gravi. Huwu kien iccertifikat li jinsab f’qaghda kritika u fil-periklu imminenti li jitlef hajtu. It-tobba fl-Emergenza ghamlu minn kollox biex isalvaw hajjet l-anzjan imma l-feriti li sofra kienu gravi hafna u ghal habta tas-7.00 p.m. miet.

Bl-accident gie nformat il-Magistrat Dr Antonio Mizzi li hatar lill-Perit Richard Aquilina bhala espert tal-Qorti kif ukoll Pulizija tal-Fotografija. L-istharrig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Ispettur Nicolai Sant tad-Distrett.

Zewg nisa vittmi ta’ hallelin

Zewg nisa, wahda Maltija u l-ohra barranija, kienu vittmi ta’ hold-up meta kienu mixjin ghall-affari taghhom f’Paceville.

Dan sehh it-Tlieta ghal habta tal-5.10 a.m. meta Marie Novakova ta’ 33 sena mir-Repubblika Ceka u residenti San Pawl il-Bahar u l-kollega taghha, Crystal Conti ta’ 24 sena minn Hal Qormi, kienu fi triqthom ghall-karozzi taghhom wara li spiccaw mix-xoghol. Kif waslu fi Triq Wilga kienu avvicinati minn zewg irgiel mghammda u wiehed minnhom armat b’sikkina li bdew jhedduhom biex ituhom il-flus.

Iz-zewg nisa rrezistew tant li Novakova anke zammet il-‘handbag’ taghha sod anke meta wiehed mill-kriminali pprova jqaccat ic-cinga. Kif ra li ma kienx se jirnexxielu, dan pogga s-sikkina ma’ ghonq il-mara u ghalkemm kellimha bl-Ingliz huwa mifhum li kellu accent Gharbi. Mhedda bis-sikkina, Novakova ma kelliex ghazla ohra hlief li ccedi u tat il-basket liz-zewg kriminali. Fih hija kellha madwar €400, mobajl u oggetti u dokumenti personali. Iz-zewg hallelin harbu bil-giri fid-direzzjoni ta’ Triq il-Knisja u ma dehrux aktar.

B’xokk fuqhom il-vittmi cemplu lill-Pulizija fejn fuq il-post marru dawk mill-Ghassa ta’ San Giljan immexxija mis-Surgent Joe Pace. Peress li fl-inhawi hemm kameras tas-sigurtà, il-Pulizija talbu biex jezaminaw il-filmati. Tfittxija li saret madwar Paceville u l-inhawi mill-Pulizija tal-Mobile u tad-Distrett kienet fin-negattiv. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qeghdin jitmexxew mill-Ispettur Trevor Micallef tad-Distrett u l-Ispettur Carmelo Magri mid-DIK.

Dan kien is-17-il hold-up din is-sena li nafu bih.

 Serqa unika ghal pajjizna

Is-serqa tal-jott “Ki Ki Too” (mhux kif gie rrapportat bi zvista bhala “Kikki 2”), jidher li huwa kaz uniku ghal Malta, fejn jott ta’ din il-kwalità ghosfor minghajr hadd ma nduna.

Minn aktar stharrig li komplejt naghmel jirrizulta li l-“Ki Ki Too” huwa jott ta’ 50 pied proprjetà ta’ Victor Vella ta’ 63 sena minn H’Attard. Sorsi midhla sew mal-affarijiet marittimi qaluli li Vella l-ahhar li ra l-jott kien xi gimghat ilu, peress li huwa ghandu persuni impjegati mieghu li jehdulu hsiebu. Kien wiehed mid-diretturi tal-Manoel Island Marina li nhar it-Tnejn wara nofsinhar informa lill-Pulizija li minflok il-“Ki Ki Too”, li apparentament jiswa’ €350,000, kien hemm sorguta opra ohra tal-bahar.

Meta l-Pulizija, immexxija mill-Ispettur Anna Marie Micallef, marru fuq il-post u telghu fuq id-dghajsa li kien hemm minflok il-jott ta’ Vella, sabu li m’huwiex irregistrat u fi stat hazin. Fil-fatt iz-zewg kabini fejn hemm is-sodod kienu mqallbin bhallikieku xi hadd dahal jisraq. Irrizulta ukoll li din l-opra tal-bahar hija tal-marka Jeanneau Voyager tal-1989, li jott simili f’kundizzjoni tajjeb jiswa’ ftit aktar minn €80,000.

Sadanittant meta nhar it-Tnejn il-Pulizija kienu Manoel Island waqt l-istharrig taghhom tkellmu ma’ diversi sidien ohrajn ta’ jottijiet. Kien hemm minn qal li xi erbat ijiem ilu ftit wara l-11.00 p.m. dehru erba’ persuni lebsin ‘life jackets’ sofor isorgu l-jott li tpogga minflok il-“Ki Ki Too” u dawn dehru li kienu bahrin professjonali.

Il-Pulizija nformat b’din is-serqa anke Pulizija madwar il-Mediterran biex jekk il-“Ki Ki Too” jidhol f’xi port izommuh. Il-Magistrat Dr Lawrence Quintano qed imexxi inkjesta u hatar lil Dr Simone Farrugia Sacco u l-Uffiċjali tal-Xena tar-Reat bhala esperti tal-Qorti.

Harqu, kissru u aggredew ufficjali Maltin

Ghal darb’ ohra grupp ta’ madwar 500 klandestin ghamlu herba fil-post fejn qieghdin jigu ospitati fi tliet postijiet f’Hal Safi wara li dahlu Malta illegalment. Waqt dan l-irvell sfaw feruti u aggrediti hames ufficjali tal-Pulizija, mid-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni u mill-Armata.

rewwixita-23-03-09aIt-Tnejn ghal habta tas-6.40 a.m. membri mis-Servizzi tad-Detenzjoni (SD) talbu l-assistenza tal-Pulizija wara grupp kbir ta’ klandestini irnexxielhom johorgu mic-Centru tad-Detenzjoni li hemm fit-Tielet Regiment tal-FAM f’Hal Safi. L-ewwel ma waslu fuq il-post kienet unit tal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile immexxija mis-Surgent Raymond Ambrogio flimkien mal-Kuntistabbli Daniel Zammit.

Hemmhekk sabu lill-klandestini armati b’gebel li bdew igarawh fid-direzzjoni tal-Pulizija u tal-membri tas-sigurtà. Fi ftit minuti waslu fuq il-post aktar Pulizija tal-Mobile, tad-Distrett, tal-SAG kif ukoll tat-Traffiku. Il-klandestini bdew jipprotestaw wara li saru jafu li gew irrifjutati stat ta’ refugjat minhabba li kollha gejjin mill-Afrika tal-Punent. Hafna minn dawn il-klandestini waslu Malta illegalment madwar ghaxar xhur ilu u ghalhekk jonqoshom tmin xhur ohra fic-Centru ta’ Detenzjoni skont il-politika tal-Gvern Malti.

Meta wasal fuq il-post il-Kap tad-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni, il-Logotenent Kulunell Brian Gatt, mar flimkien mal-Pulizija tal-Mobile u membri tas-S.D. fejn kienu l-klandestini u b’xi mod irenexxielhom idahhlu lill-klandestini lura izda kif kienu resqin fejn joqghodu, li huwa maghruf bhala ‘Warehouse 1’, sabu ohrajn li joqghodu f’‘Warehouse 2’ jipprotestaw. Wiehed mill-klandestini, li x’aktarx kien wiehed minn dawk li mexxa r-rewwixta, deher jersaq lejn il-Logotenent Kulunell Gatt u aggredih filwaqt li iehor gara flixkun tal-plastik bl-awrina li laqat lill-istess Brian Gatt. L-intervent tal-Pulizija tal-Mobile kien immedjat u pruvaw izommu lill-klandestin li aggredixxa lil Gatt. Izda b’xi mod dan harbilhom u kif il-klandestini l-ohrajn raw hekk uhud minnhom daru ghall-ufficjali tal-Pulizija u tad-D.S. tant li l-Pulizija kienu kostretti juzaw il-pepper spray.

Dan kompla irvella lill-klandestini li bdew igaraw kull ma sabu ghal idejhom fid-direzzjoni tal-Pulizija u tas-S.D. Kif iddahhlu f’posthom il-klandestini infexxew jaharqu s-saqqijiet u xi affarijiet ohrajn. Wara huma dahlu f’mahzen li l-Gvern Malti ikkonverta f’centru ta’ edukattiv armat b’computer, ghamara, televizjoni u apparat iehor elettroniku.  Hawnhekk il-klandestini komplew ikissru l-hgieg u l-apparat u l-ghamara li kien hemm f’dan ic-centru. B’kollox f’dan ic-centru inqerdu b’iktar minn €36,000 f’apparat.

Il-klandestini ma kienux kuntenti u bdew igaraw l-ghamara mahruqa ghal barra. In-nirien komplew jizdiedu hekk kif il-klandestini komplew jixhtu diversi oggetti ohrajn tant li d-dhahen suwed setghu jidhru minn diversi inhawi.

Minhabba li n-nirien komplew jizdiedu ssejhu l-membri tal-Protezzjoni Civili kif ukoll aktar rinforzi fosthom Pulizija minn diversi taqsimiet u s-suldati ta’ kontra l-irvellijiet. Fuq il-post marru ukoll diversi ufficjali tal-Pulizija fosthom id-Deputat Kummissarju Joe Cachia, Assistenti Kummissarji, Supretendenti u ufficjali ohrajn. Helikopter mit-Taqsima tal-Ajru tal-FAM ittajjar fuq l-inhawi bhala sorveljanza f’kaz li xi klandestini jaharbu mill-post. Bhala prekawzjoni kien hemm ghal-lest ambulanzi bl-infermieri u t-tobba mill-ERT immexxija minn Dr Jonathan Joslin u Dr Michael Spiteri.rewwixita-23-03-09b

Ghal habta tat-8.16 a.m. ittiehdet id-decizjoni biex is-suldati ta’ kontra l-irvellijiet flimkien mal-membri tas-S.D. u l-Pulizija tal-SAG jidhlu fejn kienu l-klandestini. Kif dahlu sabu rezistenza qawwija mill-klandestini fejn uhud minnhom dehru armati b’bicciet tal-hadid, injam u gebel. Kien hawn li zewg membri tas-S.D., suldat u Pulizija tal-SAG sfaw feruti.

Fit-8.32 a.m. membru tas-S.D. deher jinhareg minn shabu izomm rasu wara li ntalqat minn oggett iebes. Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn instab li kien qieghed isofri minn griehi gravi. Membri ohra tal-forza tal-ordni ukoll sofrew diversi griehi wara li sfaw aggrediti mill-klandestini.

Kien ftit wara d-9.10 a.m. li s-sitwazzjoni bdiet gejja taht kontroll imma ghal hin twil fuq il-post thallew il-Pulizija u s-suldati kif ukoll tim mediku. Minn tfittxija li saret fejn kienu l-klandestini instabu diversi oggetti tal-hadid li ntuzaw bhala armi. B’kollox gew arrestati tliet klandestini li gew identifikati bhala ‘leaders’ li mexxew ir-rewwixta.

 

Sejba ta’ fajls u dokumenti li ilhom is-snin mohbijin

Waqt li kien ghaddej xoghol ta’ manutenzjoni fl-Ghassa tal-Pulizija ta’ Victoria, f’Ghawdex, saret sejba mhux tas-soltu. Mohbijin wara l-altar fil-Kappella instabu fajls u dokumenti li jmorru lura snin tant li hafna minnhom li jittrattaw reati kriminali issa huma preskritti.

Ftit wara li s-Supretendent Simon Galea beda d-doveri tieghu bhala l-ufficjal responsabbli mid-Distrett ta’ Ghawdex f’dawn l-ahhar jiem, sab ma’ wiccu problema ta’ ufficjali li kienu servew qablu fl-istess Distrett tul dawn l-ahhar snin. Pulizija li kienu qieghdin jaghmlu xoghol ta’ tindif u manutenzjoni f’kamra fejn hemm kappella zghira, wara l-altar sabu numru ta’ fajls u dokumenti. Meta dawn gew ezaminati rrizulta li allegatament jittrattaw diversi kazi li l-Pulizija kienet qeghda tinvestiga b’konnessjoni ma’ reati kriminali fosthom li kienu jinvolvu drogi, serq u reati ohrajn.

Sorsi qrib i-Pulizija qaluli li bosta minn dawn id-dokumenti tant ilhom mohbijin, jew mormija fil-Kappella, li l-Pulizija ma jistghux jiehdu passi kriminali kontra individwi ghax spiccaw preskritti. B’hekk xoghol tal-Pulizija, kemm jekk hu dak li sar mill-istess Pulizija tad-Distrett kif ukoll tad-DIK ta’ Ghawdex, sfuma kollu fix-xejn u dawk li allegatament kissru l-ligi ma jistghux jittiehdu passi kontrihom.

Qed ikun allegat ukoll li dan ma kienx l-uniku nuqqas li nstab f’din l-Ghassa. Qed jinghad li c-cwievet tas-safe li hemm fl-Ghassa tal-Pulizija ma nstabux u li x’aktarx kellu jinfetah bil-forza. F’dan is-safe instabu aktar fajls u dokumenti ma’ kazi serji hafna. Informazzjoni li waslitilna, izda ma stajniex nikkonfermawa, hija li fis-safe x’aktarx li nstabet anke xi droga li l-Pulizija kienu elevaw minghand xi individwi.

Minn stharrig li ghamilt jirrizulta li la darba d-droga li tkun giet elevata tibqa’ ghand il-Pulizija, x’aktarx li ghand min instabet lanqas tressaq il-Qorti. Sorsi li tkellmu maghna qalulna li bhala procedura normali, meta d-droga tkun fi kwantità sostanzjali ssir inkjesta bil-Magistrat. F’dan il-kaz id-droga tigi elevata minn espert li jkun tqabbad mill-Magistrat Inkwerenti. Jekk id-droga ma tkunx f’ammont li tirrikjedi inkjesta, allura tinzamm mill-ufficjal li jkun qed jinvestiga sakemm iressaq lill-individwu l-Qorti. Hawnhekk id-droga tkun esebita u tinzamm mill-Qorti sakemm tittiehed biex tigi distrutta.

Ghaldaqstant jidher li jekk verament instabet xi droga fis-safe fl-Ghassa tal-Pulizija, x’aktarx li l-persuni ghand min instabet id-droga lanqas tressaq il-Qorti.

Huwa mifhum li s-Supretendent Galea ghadda kollox lill-Kwartieri Generali tal-Pulizija f’Malta ghal aktar investigazzjonijiet.

Joghsfor jott ta’ €350,000

Membri tas-sigurtà li jahdmu ma’ kumpanija li tiehu hsieb il-jottijiet f’Manoel Island, uhud minnhom jottijiet lussuzi, baqghu skantati kif jott lussuz ghosfor u minfloku tpogga iehor izghar u li ma jiswix hafna flus u bla isem.

Ghalkemm huwa mahsub li l-jott bl-isem ta’ “Kikki 2” ilu nieqes xi tliet ijiem, kien il-bierah ghal habta tas-2.15 pm. li l-membri tas-sigurtà indunaw li l-“Kikki 2” kien nieqes minn postu fejn kien sorgut ma‘ Pontun ‘F’. Huwa stmat li dan il-jott jiswa iktar minn €350,000. Minnufih gew informati l-awtoritajiet tal-kumpanija li minn naha taghhom informaw lill-Pulizija.

Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Ann Marie Micallef mill-Ghassa ta’ Tas-Sliema. B’din is-serqa gie informat il-Magistrat Dr Lawrence Quintano li ordna inkjesta u hatar l-esperti tal-Qorti.

Next Page »