March 2009


Iqumu mistoqsijiet fuq il-kaz ta’ zewg fizzjali

Parti mir-rapport tal-Ombudsman, il-Prim Imhallef Emeritus Joseph Said Pullicino, dwar il-promozzjonijiet tal-Armata qajmet mistoqsijiet fil-Kwartieri Generali tal-FAM dwar iz-zewg fizjali li tliet snin ilu qalulhom li huma ta’ theddida ghas-sigurtà minghajr ma qatt qalulhom ghaliex.

Punt numru 5.3 tar-Rapport tal-Ombudsman jghid li l-Ufficcju tal-Ombudsman ma jara ebda raguni ghaliex il-Promotion Assesment Report (PAR), jew ahjar ir-rapport dwar il-promozzjoni ta’ kull membru fl-Armata, ghandu jibqa’ kunfidenzjali b’tali mod li l-individwu ma jkolli ebda access ghar-rapport li jkun sar fuqu. Ghall-kuntrarju, qal l-Ombudsman, anke taht ir-regolamenti tal-Protezzjoni tad-Data u l-legizlazzjoni futura  tal-Informazzjoni Hielsa, membru tal-FAM jista’ jkolli d-dritt ghal kopja tal-PAR tieghu kif ukoll kopja tar-Rapport Kunfidenzjali fuqu.

Dan qajjem mistoqsijiet dwar il-kaz tal-Logotenent Kulunell Mario Schembri u l-Maggur Pierre Vassallo li minkejja li gew akkuzati li huma ta’ theddida ghas-sigurtà u ma nghatawx is-‘Security Clearance’, b’konsegwenza li ma jistghux ikomplu javvanzaw fil-karriera taghhom, baqghu ma nghatawx sodisfazzjon ghaliex. Ir-raguni mill-Awtoritajiet dejjem kienet minhabba l-Att tal-Protezzjoni tad-Data.

Anke meta fit-12 ta’ Novembru 2006 intervistajt lid-Direttrici responsabbli mill-Affarijiet tal-Armata, Vanessa Frazier, kont staqsejta ghaliex lil Logotenent Kulunell Mario Schembri u l-Maggur Pierre Vassallo ma qalulhomx x’inhi r-raguni li ma nghatawx is-‘security clearance’, id-direttrici qaltli li ma jistghux jghidulhom ghax mhux suppost minhabba d-Data Protection Act.

Izda s-sorsi taghna fil-FAM issa qeghdin jaraw li l-istess prattika li qed jissuggerixxi l-Ombudsman dwar il-PAR, ghandha tigi uzata anke f’dawn iz-zewg kazi. Izda, sahqu s-sorsi, hemm minn qed jistaqsi jekk fil-verità l-iskuza tad-Data Protection qeghda tintuza mhux biex ikunu protetti s-sinjuri Vassallo u Schembri imma biex ikun jew ikunu protetti dawk li hejjew ir-rapport.

L-istess sorsi sahqu li l-probabilità hija li la l-Logotenent Kulunell Schembri u lanqa il-Maggur Vassallo ma jinterssahom min ghamel ir-rapporti imma ghandhom kull dritt li jkunu jafu r-raguni ghaliex“mhumiex fdati”.

“Immagina li jigi Pulizija wara l-bieb u jghidlek li int ksirt il-ligi imma minhabba d-Data Protection Act ma nistax nghidlek x’ligi ksirt. Imma xorta se tiehu l-kastig. Tista’ din tkun accettata f’socjetà demokratika?”, sahaq sors maghna.

Issa, qalulna l-istess sorsi, anke l-Ombudsman qed jghid li kull membru tal-FAM ghandu d-dritt ikun jaf x’hemm fuqu.

 

Advertisements

Inqabditlu siequ f’rota ta’ mutur

Tfajjel ta’ 11-il sena minn Birgu sofra griehi gravi f’riglejh meta inqabditlu bejn il-furketta u r-rota tal-mutur li kien qed jinsaq minn missieru.

L-accident sehh is-Sibt ghal habta tas-2.35 p.m. fi Vjal Milbrae, jew kif inhi maghrufa ahjar bhala n-nizla ta’ Burmarrad qrib Targa Gap fil-Mosta. Dak il-hin il-missier kien qed isuq mutur Yamaha Scrambler fid-direzzjoni ta’ Burmarrad meta sema’ lit-tifel jghajjat bl-ugiegh. Huwa waqaf mill-ewwel u nnota li sieq it-tifel kienet maghbuda. Fi ftit hin waqfu diversi sewwieqa, fosthom anke xufiera tal-linja, li bdew jaghtu l-ewwel ghajnuna. Fuq il-post waslet ukoll unit tal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile immexxija mis-Surgent Nicky Farrugia, li flimkien ma’ infermiera li marret bl-ambulanza, irnexxielhom jehilsu lit-tifel. Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn instab li kellu feriti gravi.

Fuq il-post biex ihejju rapport marru l-Pulizija mill-Ghassa tal-Mosta mmexxija mis-Surgent Alfred Abela.

 

Malti mfittex fl-Olanda arrestat fil-Qawra

la-rosaIl-Pulizija Maltija kisbet success iehor fix-xena internazzjonali meta Malti li kien ilu imftittex mill-Awtoritajiet Olandizi iktar minn sentejn gie arrestat fil-Qawra nhar il-Gimgha filghodu.

Wara li aktar kmieni dan ix-xahar, il-Pulizija Maltija arrestaw persuni b’konnessjoni ma’ serq minn ATMs, li kienu ukoll imfittxijin minn Pulizija barranin, il-Gimgha, 27 ta’ Marzu  gie arrestat Darren Vassallo La Rosa, Malti ta’ 36 sena li allegatament huwa mfittex mill-Pulizija Olandiza b’konnessjoni ma’ kriminalità organizzata b’mod partikolari fit-traffikar tad-droga.

Minn investigazzjonijiet li ghamlu l-Pulizija Maltija u anke wara jiem ta’ osservazzjoni, l-istess Pulizija zammew taht osservazzjoni blokk appartamenti fi Triq it-Tamar fil-Qawra. Ghal habta tad-9.00 a.m. Vassallo La Rosa deher hiereg mill-appartament u ftit wara gie avvicinat mill-Pulizija u arrestat. Huwa mifhum li l-Malti ma offra ebda rezistenza.

Minhabba li Vassallo La Rosa kien imfittex fuq allegat traffikar ta’ droga, fil-fatt qed ikun allegat li l-ammont huwa ta’ iktar minn 10 kilo Kannabis, il-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga ghamlu tfittxija fl-appartament tieghu izda jidher li ma nstab xejn.

Is-Sibt ghal habta tal-11.00 a.m. l-Ispettur Dr Mario Cuschieri mit-Taqsima tar-Relazzjoni Internazzjonali u l-Ispettur Johann Fenech mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga resqu lil Vassallo La Rosa quddiem il-Magistrat Dr Doreen Clarke biex bdew proceduri biex jigi estradit lejn l-Olanda.

It-talba ghall-estradizzjoni saret  mill-Ufficcju tal-Prosekutur Pubbliku ta’ Ultrecht fl-Olanda li ghamel talba ta’ Arrest Ewropew bis-Sistema Schengen. Ghalkemm Vassallo La Rosa ilu mfittex mill-2007, l-alert internazzjonali nhareg fid-29 ta’ Jannar 2009.

Il-Magistrat Clarke cahdet it-talba ghall-helsien mill-arrest u ordnat li l-akkuzat jibqa’ mizmum taht arrest preventiv fil-Habs ta’ Kordin. Ghal Darren Vassalo La Rosa dehru l-Avukati Stephen Tonna Lowel u Veronique Dalli filwaqt li jirrapprezentaw l-Ufficcju tal-Avukat Generali kien hemm Donatella Frendo Dimech u Elaine Rizzo.

 

Attentat fuq Ufficjal tal-Habs u l-familja tieghu

gwardjan-fire-25-03-09Il-Pulizija qeghda zzomm ragel miz-Zejtun biex jghinhom fl-investigazzjonijiet dwar attentat fuq il-hajja ta’ ufficjal li jahdem bhala Gwardjan fil-Habs ta’ Kordin kif ukoll fuq il-familja tieghu li allegatament tard nhar l-Erbgha filghaxija ta n-nar zewg karozzi u parti mir-residenza tad-dar fejn joqghodu fi Triq San Leonardu f’Haz-Zabbar.

Il-kaz sehh ghal habta tal-11.00 p.m. meta l-ufficjal kien id-dar flimkien mal-familja fosthom zewgt itfal zghar. Dak il-hin il-familja kienu reqdin meta kien l-istess ufficjal li qam mahsud meta sema’ hsejjes gejjin minn barra u ra duhhan fl-intrata tad-dar.

Flimkien ma’ martu u omm il-mara, il-gwardjan prova jikkontrolla n-nirien biex ma jkomplux jinferxu mad-dar. Fl-istess hin zewg karozzi li kienu pparkjati quddiem ir-residenza ukoll inghataw in-nar fejn irrizulta li xi hadd kien tefa’ kwantita’ ta’ thinner biex in-nirien jinferxu malajr.

Diversi girien hargu mid-djar taghhom biex jghinu lill-familja u anke cemplu lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili li waslu fi ftit hin u kkontrollaw in-nirien. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett kif ukoll Gwardjani ohrajn tal-Habs b’turija ta’ solidarjetà. Huwa mifhum li anke l-Agent Direttur tal-Habs, is-Supretendent Brian Zammit zar lill-familja.

Il-Ministru ta’ ghall-Gustizzja u l-intern, Carmelo Mifsud Bonnici, ukoll wera s-solidarjetà tal-Ministeru mal-Ufficjal u l-familja tieghu.

 

Waqa’ tliet sulari fil-post tat-tifel

gharghur-fataliBhal hafna missirijiet Maltin li uliedhom ikunu qeghdin jirrangaw il-post fejn se joqoghdu, Carmelo Galea ta’ 63 sena minn Hal Luqa minkejja li huwa pensjonant, mar jghin kif jista’ lil ibnu. Imma sfor-tunatament waqa’ b’mod accidentali fix-xaft tal-lift, gholi ta’ tliet sulari u miet, inqas minn disa’ sieghat wara, fl-Isptar Mater Dei.

L-accident sehh it-Tlieta ghall-habta tal-10.15 a.m. fi blokk appartamenti fi Triq Stiefnu Zerafa f’Hal Gharghur. Dak il-hin l-anzjan kien fit-tielet sular jghin lil ibnu Vince meta tilef il-bilanc u waqa’ fix-xaft fejn se jsir il-lift.

Fuq il-post marret ambulanza b’infermiera kif ukoll Dr Michael Spiteri mill-Emergency Response Team mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili, kif ukoll il-Pulizija tad-Distrett immexxija mis-Surgent Alan Buhagiar flimkien mal-Kuntistabbli Jean Paul Vella u Stephen Mallia.

Galea ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn gie ezaminat minn Dr Jonathan Joslin. Irrizulta li l-anzjan kien qieghed isofri minn diversi griehi gravi f’rasu, f’sidru, pulmun, kustilji u feriti ohra gravi. Huwu kien iccertifikat li jinsab f’qaghda kritika u fil-periklu imminenti li jitlef hajtu. It-tobba fl-Emergenza ghamlu minn kollox biex isalvaw hajjet l-anzjan imma l-feriti li sofra kienu gravi hafna u ghal habta tas-7.00 p.m. miet.

Bl-accident gie nformat il-Magistrat Dr Antonio Mizzi li hatar lill-Perit Richard Aquilina bhala espert tal-Qorti kif ukoll Pulizija tal-Fotografija. L-istharrig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Ispettur Nicolai Sant tad-Distrett.

Zewg nisa vittmi ta’ hallelin

Zewg nisa, wahda Maltija u l-ohra barranija, kienu vittmi ta’ hold-up meta kienu mixjin ghall-affari taghhom f’Paceville.

Dan sehh it-Tlieta ghal habta tal-5.10 a.m. meta Marie Novakova ta’ 33 sena mir-Repubblika Ceka u residenti San Pawl il-Bahar u l-kollega taghha, Crystal Conti ta’ 24 sena minn Hal Qormi, kienu fi triqthom ghall-karozzi taghhom wara li spiccaw mix-xoghol. Kif waslu fi Triq Wilga kienu avvicinati minn zewg irgiel mghammda u wiehed minnhom armat b’sikkina li bdew jhedduhom biex ituhom il-flus.

Iz-zewg nisa rrezistew tant li Novakova anke zammet il-‘handbag’ taghha sod anke meta wiehed mill-kriminali pprova jqaccat ic-cinga. Kif ra li ma kienx se jirnexxielu, dan pogga s-sikkina ma’ ghonq il-mara u ghalkemm kellimha bl-Ingliz huwa mifhum li kellu accent Gharbi. Mhedda bis-sikkina, Novakova ma kelliex ghazla ohra hlief li ccedi u tat il-basket liz-zewg kriminali. Fih hija kellha madwar €400, mobajl u oggetti u dokumenti personali. Iz-zewg hallelin harbu bil-giri fid-direzzjoni ta’ Triq il-Knisja u ma dehrux aktar.

B’xokk fuqhom il-vittmi cemplu lill-Pulizija fejn fuq il-post marru dawk mill-Ghassa ta’ San Giljan immexxija mis-Surgent Joe Pace. Peress li fl-inhawi hemm kameras tas-sigurtà, il-Pulizija talbu biex jezaminaw il-filmati. Tfittxija li saret madwar Paceville u l-inhawi mill-Pulizija tal-Mobile u tad-Distrett kienet fin-negattiv. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qeghdin jitmexxew mill-Ispettur Trevor Micallef tad-Distrett u l-Ispettur Carmelo Magri mid-DIK.

Dan kien is-17-il hold-up din is-sena li nafu bih.

 Serqa unika ghal pajjizna

Is-serqa tal-jott “Ki Ki Too” (mhux kif gie rrapportat bi zvista bhala “Kikki 2”), jidher li huwa kaz uniku ghal Malta, fejn jott ta’ din il-kwalità ghosfor minghajr hadd ma nduna.

Minn aktar stharrig li komplejt naghmel jirrizulta li l-“Ki Ki Too” huwa jott ta’ 50 pied proprjetà ta’ Victor Vella ta’ 63 sena minn H’Attard. Sorsi midhla sew mal-affarijiet marittimi qaluli li Vella l-ahhar li ra l-jott kien xi gimghat ilu, peress li huwa ghandu persuni impjegati mieghu li jehdulu hsiebu. Kien wiehed mid-diretturi tal-Manoel Island Marina li nhar it-Tnejn wara nofsinhar informa lill-Pulizija li minflok il-“Ki Ki Too”, li apparentament jiswa’ €350,000, kien hemm sorguta opra ohra tal-bahar.

Meta l-Pulizija, immexxija mill-Ispettur Anna Marie Micallef, marru fuq il-post u telghu fuq id-dghajsa li kien hemm minflok il-jott ta’ Vella, sabu li m’huwiex irregistrat u fi stat hazin. Fil-fatt iz-zewg kabini fejn hemm is-sodod kienu mqallbin bhallikieku xi hadd dahal jisraq. Irrizulta ukoll li din l-opra tal-bahar hija tal-marka Jeanneau Voyager tal-1989, li jott simili f’kundizzjoni tajjeb jiswa’ ftit aktar minn €80,000.

Sadanittant meta nhar it-Tnejn il-Pulizija kienu Manoel Island waqt l-istharrig taghhom tkellmu ma’ diversi sidien ohrajn ta’ jottijiet. Kien hemm minn qal li xi erbat ijiem ilu ftit wara l-11.00 p.m. dehru erba’ persuni lebsin ‘life jackets’ sofor isorgu l-jott li tpogga minflok il-“Ki Ki Too” u dawn dehru li kienu bahrin professjonali.

Il-Pulizija nformat b’din is-serqa anke Pulizija madwar il-Mediterran biex jekk il-“Ki Ki Too” jidhol f’xi port izommuh. Il-Magistrat Dr Lawrence Quintano qed imexxi inkjesta u hatar lil Dr Simone Farrugia Sacco u l-Uffiċjali tal-Xena tar-Reat bhala esperti tal-Qorti.

Next Page »