Pulizija ta’ Ghawdex


camera Tliet żgħażagħ oħrajn jiddaħħlu l-isptar ukoll

Inċident tat-traffiku matul illejl li għadda, ħalla żagħżugħ jissielet għal ħajtu u tlieta oħrajn isofru minn diversi ġrieħi.

Dan l-inċident seħħ ftit wara …..artiklu

Advertisements

camera  Tliet barranin jgħerqu f’żewġ każi separati

Il-Pulizija ta’ Għawdex illum kienu impenjati sew b’żewġ traġedji li seħħew fi spazju ta’ inqas minn ħames sigħat li fihom tliet barranin mietu …..artiklu

Inkonvenjent mill-Ghassa ta’ Victoria, Ghawdex

 “Ghamel dak li nghid jien u mhux bhal ma naghmel jien”. Dan qalulna anzjan Ghawdxi li lmenta dwar hsejjes li kienu gejjin minn generatur qrib l-Ghassa tal-Pulizija tar-Rabat, f’Ghawdex.

Bhalissa fl-Ghassa tar-Rabat qed isir xoghol ta’ manutenzjoni fosthom dak ta’ xkatlar biex giet fuq il-gebla. Sorsi li tkellmu maghna qalulna li x-xoghol issa ilu ftit li beda u kienet ilha tinhass il-htiega biex din l-ghassa tinghata dehra isbah. Imma kienu diversi Ghawdxin li ma setghux jistriehu meta fil-lejl ta’ bejn il-Hamis, 26 u l-Gimgha, 27 ta’ Marzu minhabba generatur li kien barra l-Ghassa tal-Pulizija kien ghadu ghaddej sas-1.00 a.m. Dan il-generatur intuza biex il-hitan ingiebu fuq il-gebla.

“Suppost li lanqas radju jinstema’ minn barra ma tista’ thalli wara l-11.00 p.m. Imma min suppost jipprotegina minn dan l-inkonvenjent, ghamlu sas-1.00 a.m. ghaddejjin u ma stajniex norqdu” qalilna l-anzjan.

Sadanittant aktar ilmenti waslulna minn xi qraba tal-Pulizija fosthom dawk stazzjonati mat-Taqsima tal-Klieb. Mhux biss uhud mill-vetturi li ghandhom mhumiex tajbin ghat-triq, imma l-kundizzjonijiet tal-klieb mhumix jigu osservati minhabba diversi ragunijiet. Fost dawn hemm li l-klieb qeghdin jintuzaw ghal sieghat twal ghassa anke mal-klandestini.

L-istess sorsi qalulna li l-Pulizija f’din it-Taqsima filwaqt li thallsu tas-sahra li hadmu f’Novembru u Dicembru, ghadhom jistennew ta’ Ottubru u Jannar.

Sejba ta’ fajls u dokumenti li ilhom is-snin mohbijin

Waqt li kien ghaddej xoghol ta’ manutenzjoni fl-Ghassa tal-Pulizija ta’ Victoria, f’Ghawdex, saret sejba mhux tas-soltu. Mohbijin wara l-altar fil-Kappella instabu fajls u dokumenti li jmorru lura snin tant li hafna minnhom li jittrattaw reati kriminali issa huma preskritti.

Ftit wara li s-Supretendent Simon Galea beda d-doveri tieghu bhala l-ufficjal responsabbli mid-Distrett ta’ Ghawdex f’dawn l-ahhar jiem, sab ma’ wiccu problema ta’ ufficjali li kienu servew qablu fl-istess Distrett tul dawn l-ahhar snin. Pulizija li kienu qieghdin jaghmlu xoghol ta’ tindif u manutenzjoni f’kamra fejn hemm kappella zghira, wara l-altar sabu numru ta’ fajls u dokumenti. Meta dawn gew ezaminati rrizulta li allegatament jittrattaw diversi kazi li l-Pulizija kienet qeghda tinvestiga b’konnessjoni ma’ reati kriminali fosthom li kienu jinvolvu drogi, serq u reati ohrajn.

Sorsi qrib i-Pulizija qaluli li bosta minn dawn id-dokumenti tant ilhom mohbijin, jew mormija fil-Kappella, li l-Pulizija ma jistghux jiehdu passi kriminali kontra individwi ghax spiccaw preskritti. B’hekk xoghol tal-Pulizija, kemm jekk hu dak li sar mill-istess Pulizija tad-Distrett kif ukoll tad-DIK ta’ Ghawdex, sfuma kollu fix-xejn u dawk li allegatament kissru l-ligi ma jistghux jittiehdu passi kontrihom.

Qed ikun allegat ukoll li dan ma kienx l-uniku nuqqas li nstab f’din l-Ghassa. Qed jinghad li c-cwievet tas-safe li hemm fl-Ghassa tal-Pulizija ma nstabux u li x’aktarx kellu jinfetah bil-forza. F’dan is-safe instabu aktar fajls u dokumenti ma’ kazi serji hafna. Informazzjoni li waslitilna, izda ma stajniex nikkonfermawa, hija li fis-safe x’aktarx li nstabet anke xi droga li l-Pulizija kienu elevaw minghand xi individwi.

Minn stharrig li ghamilt jirrizulta li la darba d-droga li tkun giet elevata tibqa’ ghand il-Pulizija, x’aktarx li ghand min instabet lanqas tressaq il-Qorti. Sorsi li tkellmu maghna qalulna li bhala procedura normali, meta d-droga tkun fi kwantità sostanzjali ssir inkjesta bil-Magistrat. F’dan il-kaz id-droga tigi elevata minn espert li jkun tqabbad mill-Magistrat Inkwerenti. Jekk id-droga ma tkunx f’ammont li tirrikjedi inkjesta, allura tinzamm mill-ufficjal li jkun qed jinvestiga sakemm iressaq lill-individwu l-Qorti. Hawnhekk id-droga tkun esebita u tinzamm mill-Qorti sakemm tittiehed biex tigi distrutta.

Ghaldaqstant jidher li jekk verament instabet xi droga fis-safe fl-Ghassa tal-Pulizija, x’aktarx li l-persuni ghand min instabet id-droga lanqas tressaq il-Qorti.

Huwa mifhum li s-Supretendent Galea ghadda kollox lill-Kwartieri Generali tal-Pulizija f’Malta ghal aktar investigazzjonijiet.

anzjannadurAnzjan jinstab mahruq f’soddtu

Ghad irid jigi determinat kif bdew nirien li hakmu residenza privata fi Trejqa ta’ Majza fin-Nadur, Ghawdex, u li hallew anzjan mejjet. Ir-ragel instab mahruq kmieni nhar il-Gimgha fuq is-sodda tieghu.

Sorsi f’Ghawdex qaluli li l-anzjan – Francesco Said ta’ 79 sena – ma kienx johrog mid-dar u kien dejjem fis-sodda. Jirrizulta li l-lejl ta’ qabel kien mar jorqod mieghu wiehed minn uliedu, John ta’ 45 sena li joqghod in-Nadur stess.

Ghall-habta tal-5.00 a.m. ta’ nhar il-Gimgha kif John ra li missieru ma kienx ghadu rieqed ghamillu kikkra kafè u rritorna d-dar tieghu kif jaghmel is-soltu.

Kien ghall-habta tas-6.40 a.m. li xi girien innutaw duhhan hiereg mid-dar tal-anzjan u cemplu lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili. Dak il-hin kien ghaddej minn quddiem ir-residenza tal-anzjan ibnu iehor, Eugenio ta’ 50 sena mix-Xewkija, li kif ra d-duhhan hiereg mid-dar ta’ missieru b’xi mod irnexxielu jiftah il-bieb wara li dahhal idejh minn tieqa. Izda minhabba n-nirien u d-dhahen ma setax jidhol biex jghin lil missieru.

Ftit tal-minuti wara waslu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezjjoni Civili mmexxija mill-ufficjal Peter Mercieca, fejn sabu parti mid-dar mahkuma minn nierien kbar. Fuq il-post marret ukoll ambulanza akkumpanjata minn mit-Tabib Joseph Galea u infermiera.

Kif il-pumpieri ikkontrollaw in-nirien u dahlu fil-post flimkien mas-Surgent Emanuel Cilia u l-Kuntistabbli Charles Debattista biex ifittxu lill-anzjan. Kif dahlu fil-kamra tas-sodda sabu lil Said fuq is-sodda kwazi mahruq kollu. Fil-fatt Dr Galea ccertifika lill-anzjan mejjet fuq il-post.

Minn stharrig li ghamlu l-Pulizija ma’ ulied il-vittma gie stabbilit li fil-kamra tas-sodda l-anzjan kien izomm zewg ‘heaters’, wiehed tal-elettriku u l-iehor tal-gass. Minbarra hekk l-anzjan kien ipejjep, x’aktarx sigarri, fis-sodda. Fil-fatt il-Pulizja sabu ‘ashtray’ b’diversi loqom ta’ sigarri. Ghaldaqstant l-esperti flimkien mal-Pulizija ghad iridu jistabilixxu jekk in-nirien bdewx minn xi sigarru jew minn heater.

Bil-kaz gie informat il-Magistrat Dr Paul Coppini, li ordna inkjesta u hatar lill-Pofessur Alfred Vella bhala espert tal-Qorti. L-Ispettur Josric Mifsud qed jinvestiga l-kaz.

• Sadanittant f’accident separat nirien ohrajn hakmu hanut fi Triq San Fran­gisk fil-Floriana l-bierah ghall-habta tas-2.30 a.m. Anke f’dan il-kaz kienu l-girien li sejhu ghall-assistenza tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili. Kif waslu fil-post indikat sabu li bieb ta’ bar kien inghata n-nar, li gie kkontrollat fi ftit hin.

Dan il-kaz qed ikun investigat mill-Pulizija tad-Distrett ukoll.

Ilu nieqes kwazi tliet xhur

Minkejja li l-Pulizija minn diversi taqsimiet fittxew kwazi f’kull rahal li hemm f’Ghawdex kif ukoll f’diversi inhawi buttigieg-missingf’Malta ghal Saviour Peter Charles Buttigieg ta’ 49 sena mill-Qala Ghawdex, dawn it-tfittxijiet ma hallew rizultat negattiv. Fejn is-soltu meta persuna ma tirritornax id-dar, isir rapport minnufih u l-Pulizija tistenna mill-inqas 24 siegha biex tappella ghall-ghajnuna tal-pubbliku, din id-darba il-persuna ilha nieqsa kwazi tliet xhur.

Skont ahbar li zvela l- gurnalist Brandon Pisani fuq ‘Favourite News’ nhar it-Tlieta, 10 ta’ Marsu, irrizulta li Buttiegieg ilu fil-fatt nieqes mit-23 ta’ Dicembru tas-sena l-ohra. Ir-rapport ikompli jghid li kien madwar xahar wara, lejn l-ahhar ta’ Jannar li ghadda, li omm Buttigieg irrapportat lill-Pulizija li binha baqa’ qatt ma rritorna lura d-dar.

Minkejja li r-rapport sar wara xahar mill-ghibien tieghu, il-Pulizija wettqet tfittxijiet intensivi madwar il-gzira Ghawdxija, izda din irrizultat fin-negattiv. Mill-investigazzjonijiet li saru rrizulta li ftit jiem wara t-23 ta’ Dicembru, ir-ragel siefer lejn l-Italja, x’aktarx fejn ohtu li hija soru, u wara ftit jiem gie lura Malta, izda baqa’ qatt ma mar id-dar.

It-tfittxijiet komplew anke f’Malta, fejn gie kkonfermat li r-ragel, minn dakinnhar li rritorna Malta mill-Italja, qatt ma rega halla Malta. Huwa mifhum li Buttigieg ibati minn xi problemi u mhux l-ewwel darba instema jghid li huwa ‘patri’ u anke kien jilbes ta’ sacerdot.

‘Favourite News’ qal li r-ragel, lura f’Dicembru li ghadda, kien tkellem ma’ xi persuni fil-pjazza tal-Qala, f’Ghawdex, u qal li ommu kienet tatu ¢500. Jidher li kien minn dakinnhar li ommu ma ratux izjed.

Residenti Qalin qalu li Buttigieg ihobb jimxi hafna u dejjem jilbes gakketta tal-gild sewda. Fil-fatt, ir-ritratt li intbaghat mill-Pulizija, Buttigieg jidher liebes l-istess gakketta.

Huwa mifhum li l-Pulizija qeda tappella issa ghall-ghajnuna tal-pubbliku permezz tal-midja wara dan iz-zmien kollu u mhux meta saru jafu f’Jannar, ghax bezghu li jekk dan jisma’ xi haga fl-ahbarijiet huwa jibqa’ mistohbi.

Issa, tliet xhur wara, il-Pulizija qieghda titlob lil kull min ghandu xi informazzjoni dwar Buttigieg biex icempel lill-Pulizija, anke b’mod kunfidenzjali, fuq in-numru 119 jew 21221111.

 Saviour Peter Charles Buttigieg huwa twil hames piedi u tmien pulzieri, ghandu xaghru qasir ta’ kulur iswed u ghajnejh suwed.