Droga


camera Maximilian Ciantar reġa’ fl-inkwiet mal-Pulizija

Maximilian Ciantar ta’ 23 sena, residenti l-Marsa, li fl-2010 weħel sentenza ta’ priġunerija wara li tajjar tewmin bniet f’Ħ’Attard u baqa’ sejjer, illum reġa’ ħarab …..artiklu

Advertisements

Zaghzugh jinstab mejjet f’cirkostanzi misterjuzi

azzopardi-chrisIl-Pulizija ghadha tinvestiga l-mewt ta’ zaghzugh li l-kadavru tieghu ttella’ mill-bahar taht Ghar Hasan wara li kien irrapportat nieqes il-gurnata ta’ qabel.

Fit-30 ta’ Marzu, 2009, Lawrence Azzopardi, missier Christopher Azzopardi ta’ 24 sena minn Rahal Gdid irrapporta lill-Pulizija li ibnu ma kienx irritorna d-dar u lanqas kien irrapporta ghax-xoghol fejn jahdem mal-Awtorità Dwar it-Trasport. L-ahhar li Christopher deher kien ma’ kugintu, Mary Rose Piscopo, dakinhar filghodu qabel kellu jidhol ghax-xoghol. Peress li kienet taf li Christopher kien ihobb imur fl-inhawi ta’ Ghar Hasan ghall-kwiet, hija marret hemm fejn sabet il-karozza tieghu, Daweoo, li kienet ipparkjata u msakkra.

Il-Pulizija, immexxija mill-Ispettur Priscilla Caruana, mill-Ghassa ta’ Birzebbuga marru fuq il-post fejn bdew tfittxija u talbu l-assistenza tat-Taqsima tal-Klieb, tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili u tat-Taqsima Marittima tal-FAM biex issir tfittxija ghaz-zaghzugh. Wara xi hin it-tfittxija kellha tigi abbandunata specjalment minn fuq il-bahar minhabba l-maltemp imma tkompliet permezz ta’ helikopter AB212 tal-Missjoni Militari Taljana liema tfittxija rrizultat fin-negattiv.

Kien l-ghada, f’Jum il-Helsien, ghall-habta tad-9.00 a.m. instab il-kadavru ta’ Azzopardi fil-bahar. Fuq il-post intbaghtet il-Patrol Boat P24 mit-Taqsima Marittima tal-FAM li tellghet il-kadavru mill-bahar u ttiehed f’Wied il-Buni. Minn hemm il-kadavru ttiehed il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei fejn l-ghada saret awtopsja mill-Patologisti Therese Camilleri u Ali Safraz.

Minhabba li nstabu xi feriti u marki fuq parti tal-kadavru, fosthom idejh, kif ukoll minhabba r-rizultati tossikoligici, il-Pulizija ma setghu jeskludu xejn. Sorsi qaluli li jidher li l-Pulizija mhi teskludi xejn ukoll minhabba li ghad trid tistabilixxi kif li minkejja li l-kadavru taz-zaghzugh instab fil-bahar, dan ma kellux ilma fil-pulmun u ghaldaqstant ma setax miet mgharraq. Fatt iehor li ghad irid ikun stabbilit huwa kif is-seat ta’ quddiem tal-karozza tieghu instab imressaq ‘il quddiem meta Christopher kien zaghzugh xi ftit mibni u kien dejjem ihalli s-seat aktar lura.

Il-Magistrat Dr Consuelo Scerri Herrera, li mexxiet l-inkjesta, hatret diversi esperti fosthom lit-Tabib Forensiku Mario Scerri, lill-ispizjari Marisa Cassar u Mario Mifsud u lit-Tossikologu Godwin Sammut flimkien mal-Ufficjali tal-Xena tar-Reat. S’issa l-Magistrat ghadha ma ordnatx li ssir id-difna.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qeghdin jitmexxew mill-Ispettur Priscilla Caruana mill-Ghassa ta’ Birzebbuga flimkien mal-Ispettur Anthony Portelli mid-DIK u l-Ispettur Ray Aquilina mit-Taqsima ta’ Kontra l-Vizzji

Misjuba kwantità ta’ droga

murder-romano-2Il-qtil taz-zaghzugh Gaetano Romano ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar li nstab mejjet minn missieru nhar il-Hamis li ghadda, ha zvolta ohra u mhux qed ikun eskluz li dan l-omicidju jista’ jkollu konnessjoni mal-vizzju tad-droga. Sadanittant il-persuni li kienu qeghdin jinzammu biex jghinu fl-istharrig inhelsu mill-Pulizija.

Meta l-Pulizija komplew jaghmlu tfittxijiet ghal xi tip ta’ hjiel f’dan il-qtil, fir-residenza tal-vit­tma nstabu madwar 80 pillola ecstasy. B’din is-sejba gew ukoll informati l-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga. Jidher li b’din is-sejba l-Pulizija issa mhix teskludi ukoll li l-qtil sar minhabba dan il-vizzju.Sorsi ohrajn qalulna li l-Pulizija mhix teskludi lanqas li d-delitt sar mhux bhala vendetta imma minhabba xi haga li marret hazin meta l-vittma flimkien ma’ persuni ohrajn allegatament kienu qeghdin jabbuzaw mid-droga. Huwa mifhum ukoll li l-esperti forensici qeghdin jistennew ir-rizultati tossikologici.
Sadanittant il-Pulizija ma setghetx tkompli zzomm lil xi persuni li ngabru biex jghinu fl-investigazzjonijiet. Fost dawn kien hemm Marokkin ta’ madwar 31 sena u Bulgaru ta’ madwar 20 sena, it-tnejn li huma residenti Malta. Persuni qrib il-vittma qaluli li l-Marokkin ghandu zewg kazi pendenti quddiem il-Qorti allegatament dwar abbuz fuq xi zghazagh, fosthom il-Bulgaru li ngabar mill-Pulizija. Hu mifhum ukoll l-Pulizija interrogaw fit-tul liz-zaghzugh Bulgaru minhabba li kien qrib hafna tal-vittma.Intant it-Tnejn wara nofsinhar il-Pulizija regghu marru fuq il-post tad-delitt fejn komplew jintensifikaw it-tfittxijiet. S’issa l-Pulizija ghadha ma sabitx l-arma, x’aktarx ‘nail gun’ li ntuzat biex gew sparati sitt imsiemer f’ras Gaetano Romano.

Iz-zaghzugh kien instab maqtulminn missieru Nicola Romano, Sqalli ta’ 67 sena residenti fi Triq il-Hgejjeg f’San Pawl il-Bahar. Din ir-residenza tinsab ftit metri ’l boghod min-negozju li ghandu Romano – “Cinque Stelle” – li fih jaghmel xoghol ta’ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. Il-kadavru ta’ Gaetano nstab fil-mahzen tal-istess negozju li jinsab fi Triq id-Damasku, ezatt wara l-kantuniera ta’ fejn hemm l-istabbiliment “Cinque Stelle”.L-istharrig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Assistent Kummissarju Pierre Calleja, is-Supretendent Silvio Valletta u l-Ispetturi Keith Arnaud, Daniel Zammit u Stephen Mallia mid-DIK, l-Ispettur Chris Pullicino mill-Iskwadra tal-Omicidji, l-Assistent Kummissarju Neville Aquilina flimkien mas-Supretendent Mario Bonello u l-Ispettur Therese Sciberras kollha tad-Distrett.

Malti mfittex fl-Olanda arrestat fil-Qawra

la-rosaIl-Pulizija Maltija kisbet success iehor fix-xena internazzjonali meta Malti li kien ilu imftittex mill-Awtoritajiet Olandizi iktar minn sentejn gie arrestat fil-Qawra nhar il-Gimgha filghodu.

Wara li aktar kmieni dan ix-xahar, il-Pulizija Maltija arrestaw persuni b’konnessjoni ma’ serq minn ATMs, li kienu ukoll imfittxijin minn Pulizija barranin, il-Gimgha, 27 ta’ Marzu  gie arrestat Darren Vassallo La Rosa, Malti ta’ 36 sena li allegatament huwa mfittex mill-Pulizija Olandiza b’konnessjoni ma’ kriminalità organizzata b’mod partikolari fit-traffikar tad-droga.

Minn investigazzjonijiet li ghamlu l-Pulizija Maltija u anke wara jiem ta’ osservazzjoni, l-istess Pulizija zammew taht osservazzjoni blokk appartamenti fi Triq it-Tamar fil-Qawra. Ghal habta tad-9.00 a.m. Vassallo La Rosa deher hiereg mill-appartament u ftit wara gie avvicinat mill-Pulizija u arrestat. Huwa mifhum li l-Malti ma offra ebda rezistenza.

Minhabba li Vassallo La Rosa kien imfittex fuq allegat traffikar ta’ droga, fil-fatt qed ikun allegat li l-ammont huwa ta’ iktar minn 10 kilo Kannabis, il-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga ghamlu tfittxija fl-appartament tieghu izda jidher li ma nstab xejn.

Is-Sibt ghal habta tal-11.00 a.m. l-Ispettur Dr Mario Cuschieri mit-Taqsima tar-Relazzjoni Internazzjonali u l-Ispettur Johann Fenech mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga resqu lil Vassallo La Rosa quddiem il-Magistrat Dr Doreen Clarke biex bdew proceduri biex jigi estradit lejn l-Olanda.

It-talba ghall-estradizzjoni saret  mill-Ufficcju tal-Prosekutur Pubbliku ta’ Ultrecht fl-Olanda li ghamel talba ta’ Arrest Ewropew bis-Sistema Schengen. Ghalkemm Vassallo La Rosa ilu mfittex mill-2007, l-alert internazzjonali nhareg fid-29 ta’ Jannar 2009.

Il-Magistrat Clarke cahdet it-talba ghall-helsien mill-arrest u ordnat li l-akkuzat jibqa’ mizmum taht arrest preventiv fil-Habs ta’ Kordin. Ghal Darren Vassalo La Rosa dehru l-Avukati Stephen Tonna Lowel u Veronique Dalli filwaqt li jirrapprezentaw l-Ufficcju tal-Avukat Generali kien hemm Donatella Frendo Dimech u Elaine Rizzo.

 

Sejba ta’ fajls u dokumenti li ilhom is-snin mohbijin

Waqt li kien ghaddej xoghol ta’ manutenzjoni fl-Ghassa tal-Pulizija ta’ Victoria, f’Ghawdex, saret sejba mhux tas-soltu. Mohbijin wara l-altar fil-Kappella instabu fajls u dokumenti li jmorru lura snin tant li hafna minnhom li jittrattaw reati kriminali issa huma preskritti.

Ftit wara li s-Supretendent Simon Galea beda d-doveri tieghu bhala l-ufficjal responsabbli mid-Distrett ta’ Ghawdex f’dawn l-ahhar jiem, sab ma’ wiccu problema ta’ ufficjali li kienu servew qablu fl-istess Distrett tul dawn l-ahhar snin. Pulizija li kienu qieghdin jaghmlu xoghol ta’ tindif u manutenzjoni f’kamra fejn hemm kappella zghira, wara l-altar sabu numru ta’ fajls u dokumenti. Meta dawn gew ezaminati rrizulta li allegatament jittrattaw diversi kazi li l-Pulizija kienet qeghda tinvestiga b’konnessjoni ma’ reati kriminali fosthom li kienu jinvolvu drogi, serq u reati ohrajn.

Sorsi qrib i-Pulizija qaluli li bosta minn dawn id-dokumenti tant ilhom mohbijin, jew mormija fil-Kappella, li l-Pulizija ma jistghux jiehdu passi kriminali kontra individwi ghax spiccaw preskritti. B’hekk xoghol tal-Pulizija, kemm jekk hu dak li sar mill-istess Pulizija tad-Distrett kif ukoll tad-DIK ta’ Ghawdex, sfuma kollu fix-xejn u dawk li allegatament kissru l-ligi ma jistghux jittiehdu passi kontrihom.

Qed ikun allegat ukoll li dan ma kienx l-uniku nuqqas li nstab f’din l-Ghassa. Qed jinghad li c-cwievet tas-safe li hemm fl-Ghassa tal-Pulizija ma nstabux u li x’aktarx kellu jinfetah bil-forza. F’dan is-safe instabu aktar fajls u dokumenti ma’ kazi serji hafna. Informazzjoni li waslitilna, izda ma stajniex nikkonfermawa, hija li fis-safe x’aktarx li nstabet anke xi droga li l-Pulizija kienu elevaw minghand xi individwi.

Minn stharrig li ghamilt jirrizulta li la darba d-droga li tkun giet elevata tibqa’ ghand il-Pulizija, x’aktarx li ghand min instabet lanqas tressaq il-Qorti. Sorsi li tkellmu maghna qalulna li bhala procedura normali, meta d-droga tkun fi kwantità sostanzjali ssir inkjesta bil-Magistrat. F’dan il-kaz id-droga tigi elevata minn espert li jkun tqabbad mill-Magistrat Inkwerenti. Jekk id-droga ma tkunx f’ammont li tirrikjedi inkjesta, allura tinzamm mill-ufficjal li jkun qed jinvestiga sakemm iressaq lill-individwu l-Qorti. Hawnhekk id-droga tkun esebita u tinzamm mill-Qorti sakemm tittiehed biex tigi distrutta.

Ghaldaqstant jidher li jekk verament instabet xi droga fis-safe fl-Ghassa tal-Pulizija, x’aktarx li l-persuni ghand min instabet id-droga lanqas tressaq il-Qorti.

Huwa mifhum li s-Supretendent Galea ghadda kollox lill-Kwartieri Generali tal-Pulizija f’Malta ghal aktar investigazzjonijiet.

Pruvat iddahhal id-droga l-habs fil-genitali taghha

Tfajla ta’ 21 sena giet arrestata meta nqabdet iddahhal id-droga l-Habs ta’ Kordin biex tghaddiha lill-gharus taghha.

Il-kaz sehh nhar il-Hamis ghal habta tal-11.00 a.m. meta t-tfajla marret biex izzur lill-gharus taghha ta’ 24 sena minn Wied il-Ghajn li qieghed f’Divizjoni 2. Qabel mat-tfajla ddahlet hdejn il-prigunier, saritilha tfittxija bhala rutina. Kien f’dan il-hin li l-ufficjali tal-Habs sabu raza tal-Cannabis li t-tfajla hbiet fil-parti genitali taghha. Hija ammettiet li d-droga kienet ghall-gharus taghha li dahal il-Habs ix-xahar l-iehor.

B’din is-sejba gew informati l-Pulizija tad-Distrett li bdew jinvestigaw il-kaz. It-tfajla nzammet ghal aktar stharrig filwaqt li d-droga giet elevata biex isiru aktar stharrig. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispettru Spiridione Zammit mill-Ghassa ta’ Rahal Gdid.

Muzika gholja twassal ghal sejba ta’ droga f’Hal Qormi

Dik li kellu jkun rapport ta’ rutina ghall-Pulizija tad-Distrett mill-Ghassa ta’ Hal Qormi minhabba muzika gholja f’hanut tax-xorb, spicca biex il-Pulizija sabu ammont ta’ droga u oggetti relatati mal-abbuz tad-droga.

Nhar il-Hadd ghal habta tal-11.00 p.m. il-Pulizija gew informati li f’pub li jinsab fi Triq San Bastjan, f’Hal Qormi kien hemm storbju gej minn gewwa minhabba muzika gholja. Il-Pulizija gew informati ukoll li fil-post kien hemm xi persuni suspettuzi.

Il-Pulizija tad-Distret marru fuq il-post flimkien mal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile. Kif il-Pulizija dahlu fil-pub innuttaw ragel jarmi pakkett bi trab suspettuz u li x’aktarx huwa droga kokaina. Ghaldaqstant issejhu l-Pulizija mill-Iskwadra ta’Kontra d-Droga immexxijin mill-Ispettur Victor Aquilina.

Minn tfittxija li saret fil-post instabu ukoll zewg pakketti ohrajn suspettati, kif ukoll oggetti ohrajn relatati mal-abbuza u t-tehid tad-droga. Irrizulta li r-ragel li deher jarmi l-allegat droga huwa sid il-post u li ghandu 28 sena minn Hal Qormi izda residenti Wied il-Ghajn.

Il-Pulizija ghamlu tfittxija ohra fil-karozza ta’ hu s-sid il-post, zaghzugh 19-il sena minn Hal Qormi, fejn instabet blokka suspettata li hija droga kokaina. Minn aktar stharrig irrizulta li s-suspettati ghandhom garaxx fi Triq San Edwardu, f’Hal Qormi. Hawnhekk il-Pulizija sabu aktar droga kif ukoll oggetti relatati mat-tehid u l-abbuz tad-droga.

L-istharrig tal-Pulizija qieghed jitmexxa mill-Ispettur Victor Aquilina b’konnessjoni mad-droga u l-Ispettur Sandra Zammit tad-Distrett.

Next Page »