May 2009


Gebel jaqa’ fuq in-nies u karozzi

Gebel jaqa'Dawk li ta’ kuljum jipparkjaw il-karozzi taghhom taht is-sur, fejn darba kien hemm il-lift tal-Barrakka, qeghdin jissugraw li jaqilghu daqqa ta’ gebla li kultant jiem jaqghu mis-sur stess.

Kienu diversi impjegati, fosthom dawk tad-Dwana, li lmentaw dwar il-periklu serji li hemm minn dan il-gebel li qieghed icedi. Mhux l-ewwel darba li bicciet tal-gebel imdaqqas jispicca fuq karozzi li jkunu pparkajti. Dawk li jafu b’dan il-periklu, jew mhumiex jipparkjaw il-karozzi taghhom hemm jew jekk jipparkjaw ihalluhom ’il barra mis-sur.

Izda dawk li mhumiex konxji b’dan il-periklu serju spiccaw bil-karozzi taghhom igarbu hsarat estensivi. Nhar il-Hamis morna naraw il-post u sibna bicciet tal-gebel li kienu cedew mis-sur izda imkien ma rajna la tabelli li javzaw li hemm periklu u lanqas ilqugh bhal ma hemm qrib il-Waterfront.

Sorsi li tkellmu maghna qalulna li l-awtoritajiet huma konxji b’dan il-periklu izda qatt ma ghamlu xejn. Forsi ghax hemmhekk jintuza mill-haddiema Maltin u ma jmorrux turisti bhal ma jmorru hdejn il-Waterfront, ilmenta maghna impjegat tad-Dwana.

Advertisements

Waqa’ sular u nofs bl-iscafolding

Ghal darb’ ohra sehh accident iehor fuq il-post tax-xoghol fejn haddiem  qieghed jissielet ghal hajtu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

L-accident sehh ilbierah ghal habta ta’ 12.10 p.m. fil-post fejn qed jinbena kumpless iehor tal-kumpanija Lidl fi Triq tal-Barrani fiz-Zejtun. Dak il-hin Marco Camilleri ta’ 32 sena minn Hal Qormi kien qieghed fuq scafolding gholi ta’ madwar sular u nofs iwahhal il-ventijiet tas-suffett. Jidher li Camilleri seta’ ha skoss minhabba l-ghodda li kien qed juza b’konsegwenza li l-iscafolding iccalqet u ghelbet b’Camilleri jibqa’ niezel maghha b’kollox.

Fuq il-post marru l-Pulizija mill-Ghassa taz-Zejtun immexxija mis-Surgenti Antoine Fenech u Malcolm Pace flimkien mal-Kuntistabbli Stefan Aquilina. Kif waslu u marru fejn sehh l-accident sabu lil Camilleri fl-art f’ghadira demm. Huma sejhu ghall-ambulanza li hadet lill-haddiem l-Isptar Mater Dei fejn mill-ewwel ezamijiet medici rrizulta li jinsab fil-periklu tal-mewt.

Bil-kaz gie informat il-Magistrat Dr Tonio Micallef Trigona li ordna inkjesta u hatar lill-Perit Mario Cassar bhala espert tal-Qorti flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija. L-ufficjal Sylvana Bonello u Konrad Micallef mill-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol sthargu ukoll dan l-accident.

Haddiem zaghzugh isofri hruq f’idejh u xaghru

Roderick Vassallo ta’ 20 sena mill-Hamrun sofra hruq fis-swaba u xaghru meta sehhet spluzjoni minn blow lamp meta kien qed jahdem fil-bini tal-Ministeru tal-Finanzi fi Triq Zekka fil-Belt.

L-accident sehh nhar il-Hamis ftit wara nofsinhar meta Vassallo kien qed jahdem bil-blow lamp imhwahhla ma’ cilindru tal-gass. F’hin minnhom il-pajp li kien ikkonettjat mac-cilindru inqala’ minn postu u sehhet spluzjoni b’konsegwenza li nirien hakmu lil Vassallo.

Kien l-intervent f’waqtu ta’ Mario Mifsud, li jahdem fil-Ministeru, li kif sema’ hoss qawwi u dar biex jara x’gara ra n-nirien jahkmu lil Vassallo. Huwa qabad fire extinquisher u kien pront tefa’ n-nirien u hareg lill-vittma ’l barra.

Fuq il-post issejht ambulanza b’infermiera li bdew jaghtu l-ewwel ghajnuna medika lil Vassallo u wara haduh l-Isptar Mater Dei fejn kompla jigi ikkurat minn Dr Jonathan Joslin. Irrizulta li l-haddiem zaghzugh kien qed isofri minn hruq imma gie cciertifikat li griehi huma ta’ natura hafifa.

B’dan l-accident gew informati l-Ufficjali mill-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol fejn qeghdin investigaw il-kaz Shylon Muscat u Norman Spiteri. Minn naha tal-Pulizija l-istharrig sar mill-Ispettur Alfred Mallia flimkien mas-Surgent Kenneth Brignano.

Malti li kien imfittex fl-Olanda, lura Malta hieles

LA ROSA QORTIHidma intensiva mill-Pulizija ta’ Malta biex jinstab Malti li kien ilu imfittexx mill-Awtoritajiet Olandizi fuq akkuzi ta’ konspirazzjoni ta’ traffikar ta’ droga, sfumat fix-xejn meta l-Qrati Olandizi taw sentenza hafifa lil dan il-Malti biex wara biss ftit granet gie lura Malta.

Darren Alfred Vassallo La Rosa ta’ 36 sena, imwieled l-Ingilterra imma residenti San Pawl il-Bahar, kien tressaq il-Qorti biex ikun estradit wara li nhareg mandat ta’ arrest Ewropew kontrih. Huwa kien arrestat mill-Pulizija Maltija fis-27 ta’ Marzu 2009 wara jiem ta’ osservazzjoni. Dakinhar huwa deher hiereg minn blokk appartamenti fil-Qawra u ftit wara gie avvicinat mill-Pulizija u arrestat.

Vassallo La Rosa kien imfittex mill-Olandizi fuq akkuzi ta’ konspirazzjoni fit-traffikar ta’ madwar 11-il kilo droga haxixa fejn kien allegat li anke kien hemm involuti membri tal-gudikatura barranin.

Meta tressaq il-Qorti mil-Ispettur Mario Cuschieri mit-Taqsima tas-SIRENE, Vassallo La Rosa ghazel li jigi estradit lejn l-Olanda.

Dan l-ahhar waslitli informazzjoni li ftit tal-jiem wara li Vassallo La Rosa kien estradit, dan kien qed jidher in-Naxxar. Fil-fatt irrizulta li meta Vassallo La Rose tressaq il-Qorti fl-Olanda u nstab hati, inghata sentenza ta’ ftit jiem xoghol fil-kommuntà u multa. Ftit wara huwa rega’ gie Malta.

Sorsi qrib id-Depot tal-Pulizija qalulna li sentenzi redikoli bhal dawn ibaxxu l-moral tal-Pulizija fejn jiem ta’ investigazzjoni u sorveljanza biex jinqabad persuni imfittxija minn pajjiz iehor, jispicca hieles wara ftit jiem minhabba s-sentenza redikola mill-istess pajjiz li riedu.

Harab mill-Habs fil-Polonja sentejn ilu

Pollakk ta’ madwar 55 sena li kien imfittex mill-Awtoritajiet Pollakki sa mill-2007, gie arrestat mill-Pulizija Maltija u mistenni li jigi estradit fil-jiem li gejjin.

Darius Crepeska huwa imfittex mhux biss b’konnessjoni mal-harba mill-habs fil-Polonja imma ukoll fuq akkuzi ta’ frodi. Nhar il-Hadd li ghadda l-Pollokk kien fuq dghajsa fl-ibhra Maltin u meta aktar tard wara nofsinhar huwa dahal Malta qrib il-Freeport sab lill-Pulizija tas-SIRENE immexxija mill-Ispettur Mario Cuschieri jistennewh.

Crepeska kien arrestat u nhar it-Tnejn tressaq il-Qorti mill-istess Spettur Cuschieri.

Il-funeral taz-zaghzugh se jsir is-Sibt li gej.

Wara li l-esperti forensici, immexxijin mit-tabib forensiku Mario Scerri, lestew minn kull ezami li kellhom jaghmlu fuq il-kadavru ta’ Gaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar li nstab maqtul f’kamra li fiha jsir tnixxif, il-Magistrat Dr Giovanni Grixti ordna li l-kadavru jista’ jindifen. Ghaldaqstant, nhar is-Sibt li gej, se jsir il-funeral ta’ Romano b’quddiesa presente cadavere, li se tibda fis-2.30 p.m. u se ssir fil-Knisja tal-Qawra.

Dan id-delitt sehh nhar il-Hamis, 2 ta’ April, 2009, meta z-zaghzugh inqatel b’madwar sitt imsiemer f’rasu. Il-Pulizija bdew jimxu fuq it-teorija li l-imsiemer iddahhlu f’ras il-vittma b’ghodda li tispara l-imsiemer. Izda minkejja t-tfittxija li saret din l-ghodda baqghet ma nstabitx. Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-investigaturi mhumiex jeskludu li l-imsiemer setghu anke issammru b’martell u ghaldaqstant jahsbu li kien hemm bejn tnejn u tliet persuni involuti f’dan il-qtil.

Romano kien instab mejjet minn missieru Nicola, f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol tal-gipsum li jaghmel fi Triq id-Damasku. Dakinhar li Gaetano nqatel, missieru, li huwa Taljan ta’ 67 sena, kien fuq btala fil-Marokk, flimkien ma’ martu li hija ta’ nazzjonalità Marokkina u li tigi l-omm tar-rispett ta’ Gaetano. Izda huma kellhom itemmu l-btala fil-qasir minhabba li Nicola beda jinkwieta fuq ibnu wara li ma kienx qieghed iwiegeb it-telefonati tieghu.

 

Meta waslu Malta, Nicola kien mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ “Cinque Stelle” fi Triq il-Hgejjeg, f’San Pawl il-Bahar, kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza tagh­hom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta’ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan li seta’ kien gara xi haga kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju. Ftit wara d-9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen fi Triq id-Damasku fejn ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija.

Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law – wahda mill-hbieb ta’ ibnu – innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maqfula meta s-soltu jhalliha miftuha. Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Kien biss waqt l-awtopsja li sar maghruf li Romano inqatel b’sitt imsiemer f’ras.

Pulizija ordnati jeskortaw trakkijiet mimlijin partitarji

Kienu diversi persuni li ghamlu kuntatt mieghi jistaqsu, jekk l-avviz legali li jipprojbixxi trakkjiet kbar bil-partitarji fuqhom, b’loudspeakers u xorb alkoholiku, ghadux ‘in vigore’. Dan minhabba li nhar il-Hadd partitarji tal-futbol, kemm tal-Valletta kif ukoll tal-Hibernians, mhux talli kellhom dawn it-trakkijiet izda anke nghataw skorta mill-Pulizija.

Nhar il-Hadd qabel il-loghba futbol bejn Valletta u Hibs fit-toroq li jaghtu lejn Ta’ Qali kienu evidenti numru ta’ vetturi, fosthom trakkjiet u vannijiet pick-up bil-partitarji fuqhom.

Sorsi li tkellmu maghna qalulna li partitarji tal-tim tal-Belt li kienu sejrin lejn Ta’ Qali fuq dawn il-vetturi ippakkjati bin-nies u b’uhud mill-partitarji jixxabbtu minn fuqhom, kellhom skorta ta’ erba’ Pulizija fuq il-muturi, karozza tal-ALE u karozza ohra.

Gie allegat ukoll li l-partitarji sahanistra kellhom bottijiet u fliexken tal-birra fejn hafna minn dawn il-fliexken tal-hgieg ta’ kulur ahdar u bottijiet sofor spiccaw fit-toroq.

Meta tkellimna ma’ sorsi qrib il-Korp tal-Pulizija, qalulna li sa ftit ilu l-Pulizija ma kienu hargu ebda permessi biex jintuzaw dawn it-trakkijiet biex jimxu mal-ligi. Izda jidher li kien hemm xi intervent minn xi hadd qrib hafna tal-Gvern li insista li jithallew ghax din kienet festa specjali b’mod partikolari ghal Beltin.

Ghaldaqstant il-Pulizija inhargitilhom ordni biex ma jharku lil hadd u jhaluhom jiehdu pjacir. Anzi lill-Pulizija inhargitilhom ordni biex dawn il-vetturi jigu skortati. Minn naha l-ohra l-Pulizija gabru xi vetturi li ntuzaw u li izda ma kienux tajbin ghat-triq tant li lanqas kienu rregistrati.

Next Page »