Accident


camera Missier ta’ tifel żgħir imut f’ħabta fil-Marsa

George Scerri ta’ 39 sena minn San Ġiljan tard illum waranofsinhar tilef ħajtu f’inċident tat-traffiku li seħħ fi …..artiklu

Advertisements

camera Anzjan Irlandiż imut fil-Bajja ta’ Għajn Tuffieħa

B’aktar minn ġimgħatejn ’il bogħod mill-istaġun tas-sajf, din is-sena diġá tilfu ħajjithom tliet persuni kawża ta’ għarqa filwaqt li tul is-sena l-oħra kollha …..artiklu

cameraBomba taħt karozza tisplodi metri mill-abitat

Darren Degabriele ta’ 35 sena minn Ħal Għaxaq, sid ir-restorant ‘Gente di Mare’ li jinsab f’Masraxlokk, jinsab f’qagħda kritika u …..artiklu

Waqa’ sular u nofs bl-iscafolding

Ghal darb’ ohra sehh accident iehor fuq il-post tax-xoghol fejn haddiem  qieghed jissielet ghal hajtu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

L-accident sehh ilbierah ghal habta ta’ 12.10 p.m. fil-post fejn qed jinbena kumpless iehor tal-kumpanija Lidl fi Triq tal-Barrani fiz-Zejtun. Dak il-hin Marco Camilleri ta’ 32 sena minn Hal Qormi kien qieghed fuq scafolding gholi ta’ madwar sular u nofs iwahhal il-ventijiet tas-suffett. Jidher li Camilleri seta’ ha skoss minhabba l-ghodda li kien qed juza b’konsegwenza li l-iscafolding iccalqet u ghelbet b’Camilleri jibqa’ niezel maghha b’kollox.

Fuq il-post marru l-Pulizija mill-Ghassa taz-Zejtun immexxija mis-Surgenti Antoine Fenech u Malcolm Pace flimkien mal-Kuntistabbli Stefan Aquilina. Kif waslu u marru fejn sehh l-accident sabu lil Camilleri fl-art f’ghadira demm. Huma sejhu ghall-ambulanza li hadet lill-haddiem l-Isptar Mater Dei fejn mill-ewwel ezamijiet medici rrizulta li jinsab fil-periklu tal-mewt.

Bil-kaz gie informat il-Magistrat Dr Tonio Micallef Trigona li ordna inkjesta u hatar lill-Perit Mario Cassar bhala espert tal-Qorti flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija. L-ufficjal Sylvana Bonello u Konrad Micallef mill-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol sthargu ukoll dan l-accident.

Haddiem zaghzugh isofri hruq f’idejh u xaghru

Roderick Vassallo ta’ 20 sena mill-Hamrun sofra hruq fis-swaba u xaghru meta sehhet spluzjoni minn blow lamp meta kien qed jahdem fil-bini tal-Ministeru tal-Finanzi fi Triq Zekka fil-Belt.

L-accident sehh nhar il-Hamis ftit wara nofsinhar meta Vassallo kien qed jahdem bil-blow lamp imhwahhla ma’ cilindru tal-gass. F’hin minnhom il-pajp li kien ikkonettjat mac-cilindru inqala’ minn postu u sehhet spluzjoni b’konsegwenza li nirien hakmu lil Vassallo.

Kien l-intervent f’waqtu ta’ Mario Mifsud, li jahdem fil-Ministeru, li kif sema’ hoss qawwi u dar biex jara x’gara ra n-nirien jahkmu lil Vassallo. Huwa qabad fire extinquisher u kien pront tefa’ n-nirien u hareg lill-vittma ’l barra.

Fuq il-post issejht ambulanza b’infermiera li bdew jaghtu l-ewwel ghajnuna medika lil Vassallo u wara haduh l-Isptar Mater Dei fejn kompla jigi ikkurat minn Dr Jonathan Joslin. Irrizulta li l-haddiem zaghzugh kien qed isofri minn hruq imma gie cciertifikat li griehi huma ta’ natura hafifa.

B’dan l-accident gew informati l-Ufficjali mill-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol fejn qeghdin investigaw il-kaz Shylon Muscat u Norman Spiteri. Minn naha tal-Pulizija l-istharrig sar mill-Ispettur Alfred Mallia flimkien mas-Surgent Kenneth Brignano.

Sewwieq ta’ mutur imut f’Tal-Pietà

Karl Vella, guvni ta’ 29 sena mill-Belt Valletta, tilef hajtu f’accident tat-traffiku meta waqa’ minn fuq il-mutur tieghu u x’aktarx habat ma’ sigra.

Fatali Pieta' 24 05 09L-accident sehh ghal habta ta’ 12.25 a.m. sbieh il-Hadd meta Vella kien qed isuq mutur Piaggio DNA180 fi Triq ix-Xatt f’Tal-Pietà direzzjoni lejn il-Belt. Kif wasal madwar 150 metru ’l boghod mid-dawra, ir-rota tal-mutur hakket mal-bankina b’konsegwenza li Vella tilef il-kontroll tal-mutur. Marki li kien hemm mal-istess bankina juri li l-mutur ta’ Vella baqa’ jitkaxkar mal-bankina ghal aktar minn 60 metru. Jidher li meta l-mutur wasal hdejn wahda mis-sigar b’zokk ohxon, Vella inqaleb fuq ix-xellug u habat b’impatt qawwi mas-sigra u l-mutur mar lejn il-lemin. Persuni li kienu ghaddejjin qaluli li hekk kif Vella habat mas-sigra, il-helmet tar minn rasu.

Ftit tal-hin wara li sehh l-accident kienet ghaddejja unit mill-Iskwadra tal-Pulizija tal-Mobile fejn sabu diversi karozzi weqfin u lil Vella mitluq fuq il-banikina u fuq it-tarmak u l-helmet qrib is-sigra. Huma sejhu ghall-ambulanza li waslet fi ftit minuti. Mill-ewwel kien jidher li Karl Vella kien sofra griehi gravi hafna  tant li bil-kemm kien qed jiehu nifs.

Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn gie ccertifikat li kien f’periklu imminenti li jitlef hajtu. Filfatt huwa miet ftit wara s-1.30 a.m. Il-mutur li kien qed isuq Vella ma tantx garrab hsarat kbar hlief ghal fanal u parti ohra.

Fuq il-post tal-accident marru units ohrajn mill-Iskwadra tal-Mobile mmexxija mis-Surgent Luke Stivala kif ukoll dawk tad-Distrett immexxija mis-Surgenti Ivan Caruana u Valerie Farrugia flimkien mal-Kuntistabbli Joe Camilleri li minn naha taghhom informaw lill-Ispettur Carlo Ellul. Ghal xi hin fuq il-post fejn sehh l-accident kien hemm ukoll l-Ispettur Stephen Mallia.

Il-Magistrat tal-Ghassa, Dr Silvio Meli, ordna li ssir inkjesta u hatar lill-Perit Richard Aquilina u lill-espet Tekniku Joseph Zammit flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija bhala esperti tal-Qorti.

Dan kien il-hames accident fatali tat-traffiku din is-sena u t-tieni wiehed fejn halla hajtu sewwieq ta’ mutur.

Haddiem jaqa’ gholi ta’ sular u nofs

Nazzareno Galea ta’ madwar 50 sena minn Birkirkara sofra griehi gravi meta waqa’ minn gholi ta’ madwar sular u nofs fuq sit ta’ kostruzzjoni f’Birkirkara stess.

Waqa' B'Kara 22 05 09L-accident sehh nhar il-Gimgha ghal habta tal-11.30 a.m. fil-Wied ta’ Birkirkara fejn qeghda tittella’ struttura mill-kumpanija Zahra Ltd ftit metri ’l boghod mill-istabbiliment tal-McDonalds. Dak il-hin Galea kien qed jahdem fuq in-naha ta’ wara meta tilef il-bilanc u baqa’ niezel minn gholi ta’ aktar minn sitt metri u spicca f’xaft.

Kienu shabu l-haddiema stess li cemplu ghall-ghajnuna fejn fuq il-post marru l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili li tellghu lil Galea mix-xaft. Fuq il-post kien hemm ambulanza b’infermier li taw l-ghajnuna lill-haddiem sakemm twassal l-Isptar Mater Dei. Gew imsejhin ukoll il-Pulizija tad-Distrett fejn fejn sehh l-accident marru l-Ispettur Nicolai Sant, is-Surgent Jeffrey Schembri u l-Kuntistabbli Duncan Barbara mill-Ghassa ta’ Birkirkara.

Il-Pulizija tal-fotografija kif ukoll l-ufficjali mill-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol ukoll issejhu fuq is-sit ta’ kostruzzjoni fejn waqa’ Galea.

Sa aktar minn erba’ sieghat wara li sehh l-accident, il-Pulizija ma kienux f’pozizzjoni li jikkonfermaw jekk Galea kienx fil-periklu tal-mewt jew le ghax ma kienux ghadhom gew informati mill-Isptar Mater Dei dwar il-qaghda tal-haddiem.

Next Page »