Haddiem


camera  Ħaddiem waqa’ minn fuq scaffolding f’Paceville

Charló Zammit ta’ 28 sena minn Ħal Għaxaq iddaħħal l-Isptar Mater Dei isofri minn ġrieħi gravi wara li waqa’ minn …..artiklu

Advertisements

Waqa’ sular u nofs bl-iscafolding

Ghal darb’ ohra sehh accident iehor fuq il-post tax-xoghol fejn haddiem  qieghed jissielet ghal hajtu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

L-accident sehh ilbierah ghal habta ta’ 12.10 p.m. fil-post fejn qed jinbena kumpless iehor tal-kumpanija Lidl fi Triq tal-Barrani fiz-Zejtun. Dak il-hin Marco Camilleri ta’ 32 sena minn Hal Qormi kien qieghed fuq scafolding gholi ta’ madwar sular u nofs iwahhal il-ventijiet tas-suffett. Jidher li Camilleri seta’ ha skoss minhabba l-ghodda li kien qed juza b’konsegwenza li l-iscafolding iccalqet u ghelbet b’Camilleri jibqa’ niezel maghha b’kollox.

Fuq il-post marru l-Pulizija mill-Ghassa taz-Zejtun immexxija mis-Surgenti Antoine Fenech u Malcolm Pace flimkien mal-Kuntistabbli Stefan Aquilina. Kif waslu u marru fejn sehh l-accident sabu lil Camilleri fl-art f’ghadira demm. Huma sejhu ghall-ambulanza li hadet lill-haddiem l-Isptar Mater Dei fejn mill-ewwel ezamijiet medici rrizulta li jinsab fil-periklu tal-mewt.

Bil-kaz gie informat il-Magistrat Dr Tonio Micallef Trigona li ordna inkjesta u hatar lill-Perit Mario Cassar bhala espert tal-Qorti flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija. L-ufficjal Sylvana Bonello u Konrad Micallef mill-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol sthargu ukoll dan l-accident.

Hasbu li kien terremot

Krejn San Giljan 20 05 09Residenti fit-toroq ta’ Vjal il-Qalb ta’ Gesù, Triq Birkirkara u toroq ohrajn fl-inhawi f’San Giljan, nhar l-Erbgha, 20 ta’ Mejju ghall-habta tad-9.20 a.m. hasbu li kien sehh terremot meta semghu hoss enormi, il-bini jiccaqlaq u nqata’ l-kurrent elettriku. Izda li gara kien li ‘tower crane’ li kien qed jithaddem ceda u spicca jistrieh ma’ blokk ta’ appartamenti.

Sorsi qaluli li kieku l-krejn gheleb ghan-naha l-ohra kienet issehh tragedja ghax kien jigi fuq l-Iskola tal-Qalb ta’ Gesù li kienet mimlija studenti, ghalliema u haddiema.

Krejn, wiehed minn dawk il-kbar, kien qed jintuza f’sit ta’ kostruzzjoni fi Vjal il-Qalb ta’ Gesù meta gheleb ghal isfel u spicca fuq blokk ta’ appartamenti fi Triq Birkirkara. Il-krejn kien qed jithaddem permezz ta’ ‘remote control’ minn operatur, Lawrence Camilleri ta’ 38 sena minn San Pawl il-Bahar, biex itella’ bajla bil-konkrit. Kif Camilleri nduna li kienet cediet sieq tal-krejn, beda jghajjat biex kulhadd iwarrab fejn kien hemm erba’ haddiema ohrajn.

B’xorti tajba dak il-hin ma kien hemm hadd fuq il-bejt ta’ blokk appartamenti fejn spiccat parti mill-krejn izda bit-tisbita enormi saru hsarat estensivi u anke tqacctu wajers tad-dawl.

Fuq il-post marru l-Pulizija mill-Ghassa ta’ San Giljan, immexxija mill-Ispettur Martin Sammut u s-Surgent Martin Agius. Issejhu ukoll il-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili kif ukoll ambulanzi bl-infermieri, flimkien ma’ Dr Jonathan Joslin mill-ERT. 

Bil-kaz giet informata l-Magistrat tal-Ghassa, Consuelo Scerri Herrera, li ordnat inkjesta u hatret lill-Perit Marco Cassar, l-espert Tekniku Joseph Zammit u l-Pulizija tal-Fotografija bhala esperti tal-Qorti. Gew informati ukoll l-ufficjali tal-Awtorità ghas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol.

Imut wara 17-il gurnata li waqa’ f’barriera

Louis Cassar ta’ 32 sena minn Hal Ghaxaq, missier ta’ tifla ta’ sitt snin, tilef il-glieda kontra l-mewt meta s-Sibt waranofsinhar ceda ghall-griehi gravi li kien sofra meta waqa’ minn gholi ta’ madwar sitt sulari f’barriera f’Ghar Lapsi.

L-accident sehh nhar l-Erbgha, 8 ta’ April ghal habta tal-3.43 p.m. fil-barriera tac-“Caqnu” f’Ghar Lapsi. Dakinhar Cassar kien qieghed jahdem fuq gaffa qabel ma waqa’. Meta waqa’ Cassar spicca jahbat diversi drabi sakemm ha tisbita fuq rasu mal-blat, gebel u terrapien iehor. L-operazzjoni biex ittella’ minn fejn waqa’ kienet wahda difficli minhabba li l-access ghal fejn waqa’.

Huwa kien twassal l-Isptar Mater Dei f’qaghda kritika tant li kien qed jinzamm fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fejn il-bierah miet.

Cassar huwa r-raba’ haddiem din is-sena li miet fuq il-post tax-xoghol jew kawza ta’ accident fuq il-post tax-xoghol.

 

Haddiem jaqa’ gholi ta’ tmin sulari f’barriera

Louis Cassar ta’ 32 sena minn Hal Ghaxaq, missier ta’ tifla ta’ sitt snin, jinsab fil-periklu tal-mewt wara li, skont stqarrija tal-Pulizija, waqa’ minn gholi ta’ tmin sulari.

Dan l-accident fuq il-lant tax-xoghol sehh nhar l-Erbgha ghal habta tal-3.43 p.m. fil-barriera tac-“Caqnu” f’Ghar Lapsi. Ghalkemm l-istqarrija ufficjali tal-Pulizija qalet li Cassar waqa’ tmin sulari, kien hemm min qal li seta’ kienu erba’ sulari.

Sorsi li tkellmu ma’ l-orizzont kif ukoll ma’ danis-sit elettroniku, qalu li Cassar kien qieghed jahdem fuq gaffa qabel ma waqa’. Peress li bhal kull barriera din ukoll hija imtarga, jista’ jaghti l-kaz li jekk filfatt huwa waqa’ minn tmin sulari allura l-ewwel ha tisbita fir-raba’ sular tal-barriera minn fejn xi nies rawh jaqa’. Meta waqa’ Cassar spicca jahbat diversi drabi sakemm ha tisbita fuq rasu mal-blat, gebel u terrapien iehor. Fuq il-post marru t-tim ta’ hames medici, fosthom Dr Jonathan Joslin u Dr Michael Spiteri mill-ERT flimkien ma’ infermieri bl-ambulanza u infermier iehor li rrisponda ghas-sejha volontarjament li mar bil-vettura privata tieghu. Maghhom inghaqdu ukoll il-membri tas-Salvatagg mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili u l-Pulizija.

Peress li l-access fejn spicca l-haddiem ma kienx facli biex jitella’, l-operazzjoni kienet difficli ghat-tim tas-salvatagg u dak mediku. Kif twassal fl-ambulanza huwa beda jinghata l-ewwel ghajnuna medika fuq il-post.

Mal-wasla fl-Isptar Mater Dei it-tobba komplew bl-interventi bla waqfien biex isalvaw il-hajja ta’ Louis Cassar. Huwa gie ccertifikat li kellu diversi griehi gravi f’partijiet differenti ta’ gismu fosthom dahru, idejh, riglejh u rasu u li kien fil-periklu li jitlef hajtu. Huwa ttiehed fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fejn ghadu jinzamm taht osservazzjoni stretta.B’dan l-accident gie informat il-Magistrat tal-Ghassa, Dr Tonio Micallef Trigona, li ordna inkjesta u hatar l-esperti tal-Qorti. 

B’dan l-accident gew informati ukoll l-ufficjali tal-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xoghol. Il-Pulizija tad-Distrett hejjew rapport tal-accident.

Haddiem imut wara li nstab mitluf minn sensih

Meta llum, il-Hamis, issir l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ haddiem, ikun maghruf jekk mietx b’kawza naturali jew jekk hux kawza ta’ waqa’ fuq il-lant tax-xoghol.

Il-bierah ghal habta tas-2.00 p.m. wiehed mill-haddiema li qed jahdem fuq il-progett Midi f’Tignè, informa lis-superjur tieghu, Joseph Scicluna, li meta kien tiela’ t-tarag kien hemm ragel  mitluf minn senish fl-indana. Scicluna flimkien ma’ certu Mark Camilleri marru fuq il-post indikat sabu lil Mario Cachia ta’ 53 sena minn Santa Venera mitluf minn sensih mitluq taht it-tarag b’saqajh il-barra mill-indana. Dak il-hin Cachia kien qed jahdem wahdu jwahhal kaxxi fejn jitpoggew il-‘fire extinquishers’.

Fuq il-post issejhet ambulanza b’infermier li hadet lil Cachia l-Isptar Mater Dei fejn beda jinghata l-kura mehtiega izda madwar siegha wara l-haddiem miet. Minhabba li ma nstab ebda dmijja fuq il-post, ghadha mhix maghrufa l-kawza tal-mewt.

Bil-kaz gie informat il-Magistrat Dr Joseph Apap Bologna li ordna inkjesta u hatar l-esperti tal-Qorti fosthom il-Perit Richard Aquilina. Fuq il-post marru ukoll ufficjali mill-Awtorità Dwar is-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol. Il-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Jesmond Micallef qeghdin jinvestgaw il-kaz.