Inkjesta


camera  Olandiż fil-periklu tal-mewt

Rick Arends, Olandiż ta’ 27 sena, li x’aktarx jinsab Malta fuq btala, iddaħħal l-Isptar Mater Dei isofri minn ġrieħi gravi fejn anke ġie …..artiklu

Advertisements

camera Tliet żgħażagħ oħrajn jiddaħħlu l-isptar ukoll

Inċident tat-traffiku matul illejl li għadda, ħalla żagħżugħ jissielet għal ħajtu u tlieta oħrajn isofru minn diversi ġrieħi.

Dan l-inċident seħħ ftit wara …..artiklu

camera Is-sewwieq tal-bowser seta’ lanqas induna bil-mara

Għalkemm l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u l-inkjesta Maġisterjal għadha mhix konkluża dwar …..artiklu

Sewwieq ta’ mutur imut f’Tal-Pietà

Karl Vella, guvni ta’ 29 sena mill-Belt Valletta, tilef hajtu f’accident tat-traffiku meta waqa’ minn fuq il-mutur tieghu u x’aktarx habat ma’ sigra.

Fatali Pieta' 24 05 09L-accident sehh ghal habta ta’ 12.25 a.m. sbieh il-Hadd meta Vella kien qed isuq mutur Piaggio DNA180 fi Triq ix-Xatt f’Tal-Pietà direzzjoni lejn il-Belt. Kif wasal madwar 150 metru ’l boghod mid-dawra, ir-rota tal-mutur hakket mal-bankina b’konsegwenza li Vella tilef il-kontroll tal-mutur. Marki li kien hemm mal-istess bankina juri li l-mutur ta’ Vella baqa’ jitkaxkar mal-bankina ghal aktar minn 60 metru. Jidher li meta l-mutur wasal hdejn wahda mis-sigar b’zokk ohxon, Vella inqaleb fuq ix-xellug u habat b’impatt qawwi mas-sigra u l-mutur mar lejn il-lemin. Persuni li kienu ghaddejjin qaluli li hekk kif Vella habat mas-sigra, il-helmet tar minn rasu.

Ftit tal-hin wara li sehh l-accident kienet ghaddejja unit mill-Iskwadra tal-Pulizija tal-Mobile fejn sabu diversi karozzi weqfin u lil Vella mitluq fuq il-banikina u fuq it-tarmak u l-helmet qrib is-sigra. Huma sejhu ghall-ambulanza li waslet fi ftit minuti. Mill-ewwel kien jidher li Karl Vella kien sofra griehi gravi hafna  tant li bil-kemm kien qed jiehu nifs.

Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn gie ccertifikat li kien f’periklu imminenti li jitlef hajtu. Filfatt huwa miet ftit wara s-1.30 a.m. Il-mutur li kien qed isuq Vella ma tantx garrab hsarat kbar hlief ghal fanal u parti ohra.

Fuq il-post tal-accident marru units ohrajn mill-Iskwadra tal-Mobile mmexxija mis-Surgent Luke Stivala kif ukoll dawk tad-Distrett immexxija mis-Surgenti Ivan Caruana u Valerie Farrugia flimkien mal-Kuntistabbli Joe Camilleri li minn naha taghhom informaw lill-Ispettur Carlo Ellul. Ghal xi hin fuq il-post fejn sehh l-accident kien hemm ukoll l-Ispettur Stephen Mallia.

Il-Magistrat tal-Ghassa, Dr Silvio Meli, ordna li ssir inkjesta u hatar lill-Perit Richard Aquilina u lill-espet Tekniku Joseph Zammit flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija bhala esperti tal-Qorti.

Dan kien il-hames accident fatali tat-traffiku din is-sena u t-tieni wiehed fejn halla hajtu sewwieq ta’ mutur.

Iz-zaghzugh inqatel b’sitt imsiemer sparati f’rasu

murder-02-04-09aGaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar, li nstab mejjet minn missieru f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol, inqatel b’sitt imsiemer tat-tliet pulzieri sparati f’rasu b’‘Nail Gun’. B’konnessjoni ma’ dan il-qtil il-Pulizija zammet erbat rgiel, fosthom barranin, li jghixu Malta biex jghinuhom fl-isharrig.

Kien il-gurnal l-orizzont li fil-harga tal-Gimgha rrapporta b’mod esklussiv dan l-omicidju li xxokkja lil hafna girien li kienu jafu sew lill-vittma. Uhud mill-girien anke jafu lil Gaetano tifel zghir.

Minn stharrig li komplejt naghmel jirrizulta li l-missier, Nicola Romano, Taljan ta’ 67 sena, flimkien ma’ martu ta’ nazzjonalità Marokkina li tigi omm tar-rispett ta’ Gaetano, kienu fuq btala fil-Marokk. Meta kienu hemm Nicola cempel diversi drabi lil ibnu imma t-tifel qatt ma rrisponda.

Kif il-Hamis filghodu waslu lura Malta, Nicola mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ ‘Cinque Stelle’ fi Triq il-Hgejjeg f’San Pawl il-Bahar kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza taghhom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta‘ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. Minhabba li c-cwievet kien hallihom kollha ghand ibnu, Nicola ma setax jidhol fil-post. Ghaldaqstant l-anzjan sgassa l-bieb biex ifittxu hemm izda xorta ma sabux. Inkwetat li ibnu seta telaq mid-dar minhabba li xi jiem qabel kienu argumentaw fuq it-telefon, il-missier mar jaghmel rapport fl-Ghassa tal-Pulizija tal-Qawra li ibnu kien nieqes. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju.

Ftit wara 9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen li ghandu fi Triq id-Damasku fejn f’dan il-mahzen ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija. Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law li hija wahda mill-hbieb ta’  ibnu, innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maghluqa. Peress li meta din ma tkunx qed tintuza dejjem ihalliha miftuha, Nicola dahallu suspett. Fil-fatt meta mar biex jiftah il-bieba sab li din kienet imsakkra minn barra.

Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibnu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Gie nnuttat ukoll li fil-mahzen kien hemm xi taqlib li seta’ jindika li kien hemm xi glieda. B’xokk kbir fuqu kif ukoll fuq it-tfajla, huma cemplu lill-Pulizija u ambulanza izda Gaetano gie certifikat mejjet minn Dr Raymond Borg tac-Centru tas-Sahha tal-Mosta.

 Fi ftit minuti waslu fuq il-post il-Pulizija mill-Ghassa tal-Qawra mmexxija mis-Surgent Luke Bonello li minn naha tieghu informa lis-superjuri tieghu. Ftit ftit bdew jaslu aktar ufficjali fosthom l-Assistent Kummissarju Pierre Calleja, is-Supretendent Silvio Valletta u l-Ispetturi Keith Arnaud, Daniel Zammit u Stephen Mallia mid-DIK, l-Ispettur Chris Pullicino mill-Iskwadra tal-Omicidji, l-Assistent Kummissarju Neville Aquilina flimkien mas-Supretendent Mario Bonello u l-Ispettur Therese Sciberras kollha tad-Distrett.

murder-02-04-09b2Triq id-Damasku inghalqet mill-Pulizija fejn minnufih bdew l-investigazzjonijiet. Il-Magistrat tal-Ghassa Dr Giovanni Grixti mar fuq il-post fejn mexxa access u hatar lit-Tabib Forensiku Mario Scerri biex imexxi l-istharrig forensiku. Inhatar ukoll il-Perit Richard Aquilina bhala espert tal-Qorti. Il-gurnal l-orizzont, kif ukoll dan is-sit elettroniku, kien fuq il-post ftit tal-hin wara li nstab il-kadavru u segwejt mill-qrib dak li kien ghaddej. L-Ufficjali tax-Xena tar-Reat, immexxija mill-Ispettur John C. Ellul, elevaw xi oggetti kif ukoll iffotografaw ix-xena tad-delitt. Sa dan il-hin kollox kien qed jindika li z-zaghzugh seta’ inghata xi daqqiet fuq wiccu jew rasu minhabba d-dmijja li kellu u wara intefa’ fil-kamra u nxtghelet is-shana. Dan sar x’akax biex il-kadavru jinharaq u ma jkun hemm ebda evidenza.

L-Ispettur Therese Sciberras deheret tipprova tikkonsla lil Nicola Romano li ma setax jemmen li ibnu inqatel. Xi kugini tal-vittma kif ukoll diversi hbieb ingabru fil-kantuniera ta’ Triq il-Hgejjeg u Triq id-Damasku isegwu dak li kien ghaddej. Kultant hin is-skiet ta’ bil-lejl beda jinkiser minn xi biki ta’ dawk qrib il-vittma.

Kien ftit wara s-1.00 a.m. l-kadavru ta’ Gaetano Romano nhareg mill-mahzen fejn ittiehed bil-vann tal-mejtin tal-Pulizija lejn il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei.

Sadanittant meta l-Gimgha filghodu l-patologisti Therese Camilleri u Ali Safraz, flimkien ma’ Dr Mario Scerri, kienu qeghdin jaghmlu l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ Romano, irrizulta li l-vittma kellu sitt imsiemer ta’ madwar tliet pulzieri f’rasu li minhabba xaghru ma setghux jidhru waqt l-istharrig ta’ matul il-lejl. X’aktarx li Gaetano inqatel bejn it-30 u l-31 ta’ Marzu.

Ghaldaqstant l-investigaturi regghu marru fuq il-post biex ifittxu ghall-arma. Minhabba li kien evidenti li l-imsiemer li nstabu fir-ras gew sparati mill-qrib, l-investigaturi jemmnu li l-arma kienet parti mill-ghodda li juza Nicola u l-impjegati tieghu fix-xoghol taghhom izda minkejja t-tfittxija intensiva, l-arma baqghet ma nstabitx.

Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-Pulizija x’aktarx li elevaw filmati migbudin minn camera tas-sigurtà li hemm fl-istess triq. Huwa mifhum li dawn il-filmati jistghu jkunu utli hafna fl-investigazzjonijiet ta’ dan l-omicidju li huwa l-ewwel wiehed ghal din is-sena.

 

IT-TEMPERATURA QRIB IT-3°c

Meta nhar il-Gimgha, 13 ta’ Frar 2009 is-suldati mis-‘C’ Company ittiehdu ghal tahrig f’Chadwick Lakes it-temperatura kienet baxxa hafna tant li parti kbira mill-grupp sofrew minn Hypotermia, li hija temperatura baxxa tal-gisem. Dan gara ghax filwaqt li fil-hin li s-suldati kienu fl-ilma t-temperatura tal-arja kienet tinhass madwar 3 gradi Celsius biss.

gunner-psaila-inkjestaDan is-sit elettroniku u l-gurnal l-orizzont kompla jinvestiga l-kaz ta’ li fih Gunner Matthew Psaila ta’ 19-il sena minn Ta’ Xbiex tilef hajtu kawza ta’ gharqa waqt dan it-tahrig. Tkellimt ma’ Kenneth Chase, ufficjal fl-Ufficcju Metreologiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Huwa qalli li dakinhar li sehh l-accident fl-10.00 a.m. it-temperatura rregistrata kienet ta’ 5.6 gradi u minhabba li r-rih kien qed jonfoh forza ta’ 20km fis-siegha, ghamel it-temperatura tinhass 2 gradi. Fl-10.15 a.m. t-temperatura telghet ghal 7 gradi imma bir-rih forza 20km din kienet tinhass 4 gradi. Bejn il-10.45 a.m. u l-11.15 a.m., kwazi fil-hin meta s-suldati spiccaw taht l-ilma, it-temperatura kienet bejn 8.8 gradi u 6 gradi bir-rih jonfoh bejn 18.2km u 37km fis-siegha li ghamel it-temperatura tinhass bejn 6 gradi u grad wiehed biss. B’hekk il-medja tat-temperatura kienet tinhass madwar 3 gradi. Din izda barra mill-ilma.

Kenneth Chase qalilna li bejn il-11 ta’ Frar u t-13 ta’ Frar kienet ghamlet ix-xita fejn anke kien hemm halbiet bis-silg. Sorsi ohrajn qalulna li dan kien ifisser li s-silg li ghamel ir-Rabat u l-inhawi meta dab spicca jmur f’Chadwick Lakes u b’hekk kompla baxxa it-temperatura tal-ilma ghal hafna inqas minn 3 gradi celsius.

Sadanittant sorsi qaluli li dawn il-fatturi kollha kienu traskurati qabel ma beda l-ezecizzju. Dan anke hareg fl-inkjesta li l-Magistrat Dr Consuelo Scerri Herrera ghaddiet lill-Avukat Generali. Minn din l-inkjesta johrog li meta grupp minn dawn is-suldati, madwar tmienja fosthom Gunner Psaila, nizlu fl-ilma dawn bdew jikshu. Hekk kif komplew mixjin fl-ilma kiesah bdiet tahkem il-Hypotermia fuqhom u whud minnhom lanqas bdew jahsbu sew.

Kif is-suldati waslu taht il-pont u whud minnhom spiccaw sabu dizlivell, dawn spiccaw taht l-ilma. Huwa mifhum li b’kollox kien hemm madwar hames suldati li minhabba li kienu mahkumin minn Hypotermia ma setghux jirragunaw sew u spiccaw taht l-ilma.

Mill-inkjesta johrog ukoll li wiehed mill-ufficjali li qabez biex jaghti l-ewwel ghajnuna lis-suldati ukoll sab ruhu f’diffikultajiet. Kien hawn li l-paniku li hakem lis-suldati kompla jizdied b’konsegwenza li hadd minnhom, lanqas dawk li kienu responsabbli u li kienu qeghdin josservaw it-tahrig, ma ndunaw li Psaila kien spicca taht l-ilma u ma telax. Fil-fatt gie stabbilit li kellha ssir tfittxija ghal Psaila madwar ghaxar minuti wara li sehh l-accident taht il-pont.

Is-sorsi qaluli ukoll fejn is-soltu jsir assessjar tal-post qabel isir xi tahrig, f’dan il-kaz dawk li kienu responsabbli minn dan it-tahrig ma kienx jew ma kienux familjari mal-post.

“Immagina li int ghandek ghalliem tal-Germaniz li ma jafx il-lingwa Germaniza”, qalli wiehed mis-sorsi.

Eks-fizzjal li tkellem mieghi qalli li f’kull Armata fid-Dinja jkollha dawk maghrufin bhala S.O.P. (Standing Operation Procedures) u l-R.O.E. (Rules of Engagement). Dawn huma l-proceduri ta’ kif ghandha ssir operazzjoni jew regolamenti tal-operazzjoni. Jidher izda li f’dan il-kaz dawn jew ma gewx segwiti jew lanqas biss jezistu.

L-istess sors, li ghandu snin ta’ esperjenza, spjega li timxi, jew tghum, f’ilma bhal dak li hemm f’Chadwick Lakes huwa totalment differenti mill-bahar. Meta wiehed izid il-hwejjeg, zarbun tas-servizz tqil, l-arma u l-munizzjon flimkien mal-kumplament tal-apparat li kienu qieghdin igorru s-suldati, zelqa tigi qiesek tfajt ankra.

Ghaldaqstant, kompla jghidli s-sors, wiehed irid jistabilixxi jekk il-basket li kienu qeghdin igorru s-suldati kienx issiggilat sew li ma jidholx ilma fih. Anke oggetti ohrajn li setghu kienu qeghdin igorru kellhom jitpoggew f’boroz tal-plastik biex la tidhol arja u lanqas ilma li jkomplu jzidu fil-piz. Suldati barra minn Malta meta jmorru ghal tahrig simili jew waqt operazzjoni reali, jorbtu l-basket ma’ zkuk ta’ sigar biex dan jibqa’ fil-wicc u b’hekk iservi ukoll ta’ ‘salvauomo’ f’kaz ta’ emergenza biex izomm kemm lis-suldat kif ukoll l-arma fil-wicc.

Jidher izda li skont l-inkjesta kien hemm diversi nuqqasijiet tant li qed ikun allegat li l-mewt ta’ Matthew Psaila qed tkun meqjusa bhala qtil involontarju minhabba traskuragni u nuqqas ta’ harsien ta’ sahha u sigurtà.

Fil-Parlament id-Deputat Laburista Chris Agius staqsa lill-Ministru ghall-Gustizzja u l-Intern, Carmelo Mifsud Bonnici, peress li dan il-kaz qajjem interess nazzjonali u l-poplu ghandu dritt ikun jaf x’gara, jista’ l-Ministru jpoggi fuq il-Mejda tal-Kamra dak li rrizulta dwar dan l-accident minn dan ir-rapport u jpoggi ukoll fuq il-Mejda tal-Kamra x’kienu l-konkluzzjonijiet tal-inkjesta Magisterjali. Agius staqsa ukoll jekk hemmx il-hsieb li jittiehdu xi passi f’kaz li jirrizulta li kien hemm nuqqasijiet fil-qadi tad-dmir ta’ min kien responsabbli minn sahhaet dan iz-zaghzugh.

Minn naha tieghu l-Ministru Mifsud Bonnici qal li il-Ministru ghall-Gustizzja u l-Intern, Carmelo Mifsud Bonnici, qal li m’ghandu ebda dubju li jekk jirrizulta li ghandhom jittiehdu passi kriminali jew passi ta’ xorta ohra fil-konfront ta’ xi hadd dwar il-mewt ta’ Matthew Psaila, dawn il-passi se jittiehdu.

Huwa qal ukoll li l-proccess verbal relattiv flimkien mal-provi u d-dokumenti kollha migburin fil-kors tal-inkjesta, ntbaghtu ghand l-Ufficcju tal-Avukat Generali. F’dan l-istadju l-atti tal-inkjesta qeghdin jigu ezaminati mill-ufficcju imsemmi biex jigi determinat jekk hemmx lok tastharrig iehor u x’passi ohrajn ghandhom jittiehdu fir-rigward. Id-decizjoni jekk jinghatax access ghall-atti tal-inkjesta u meta, hi decizjoni tal-Avukat Generali, qal il-Ministru Mifsud Bonnici.

 

Mhux eskluz qtil involontarju minhabba traskuragni

inkjesta-gunner-psailaNhar il-Gimgha l-Magistrat Dr Consuelo Scerri Herrera ghalqet l-inkjesta magisterjali dwar il-mewt tas-suldat Matthew Psaila u ghaddiet kollox lill-Avukat Generali. Sorsi informati tajjeb qaluli li mhux qed ikun eskluz qtil involontarju minhabba traskuragni.

Gunner Matthew Psaila ta’ 19-il sena minn Tax-Xbiex miet fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fis-16 ta’ Frar, tliet ijiem wara li ttella’ minn taht l-ilma f’Chadwick Lakes. Is-sorsi qalulna li fir-rapport tal-inkjesta qieghed ikun allegat li Mattew Psaila miet minhabba xi tip ta’ traskuragni u nuqqas ta’ harsien ta’ sahha u sigurtà. Qed jinghad ukoll li r-rapport jikkonferma l-ahbar li kienet zvelat il-gazzetta l-ohra tal-Union Print, it-torca, fil-harga tal-14 ta’ Frar 2009 kif ukoll fuq dan is-sit elettroniku, li ma kienx biss Gunner Psaila li kien spicca taht l-ilma izda kien hemm suldati ohrajn. Izda filwaqt li r-‘rescuers’ li kien hemm mas-suldati jissorveljaw it-tahrig salvaw lil dawn is-suldati, hadd ma nduna li Psaila kien qieghed fil-qiegh. Kien aktar tard li ndunaw li Matthew Psaila kien nieqes u nstab fil-qiegh mill-istess suldati.

Sadanittant sorsi qrib il-Forzi Armati ta’ Malta, qalu lil dan il-gurnal li jittammaw li r-rizultat tal-inkjesta tal-Magistrat Scerri Herrera jsir pubbliku mill-aktar fis possibli u ma jispiccax jinheba x’imkien. Huma qeghdin jappellaw biex minnufih ir-rapport jinghata ukoll lill-gurnalisti biex il-poplu jkun jaf x’seta’ mar hazin waqt dan it-tahrig.

 

Next Page »