Esperti


camera Tliet żgħażagħ oħrajn jiddaħħlu l-isptar ukoll

Inċident tat-traffiku matul illejl li għadda, ħalla żagħżugħ jissielet għal ħajtu u tlieta oħrajn isofru minn diversi ġrieħi.

Dan l-inċident seħħ ftit wara …..artiklu

Advertisements

camera Is-sewwieq tal-bowser seta’ lanqas induna bil-mara

Għalkemm l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u l-inkjesta Maġisterjal għadha mhix konkluża dwar …..artiklu

camera Missier ta’ tifel żgħir imut f’ħabta fil-Marsa

George Scerri ta’ 39 sena minn San Ġiljan tard illum waranofsinhar tilef ħajtu f’inċident tat-traffiku li seħħ fi …..artiklu

Pulizija u esperti tal-Qorti xtraw il-pilloli minn buthom

Ragel li deher li miet mewta naturali, irrizulta li l-kawza tal-mewt kienet bil-Meningite. Dan qajjem paniku fost dawk li dahlu fir-residenza tieghu, fosthom il-Pulizija u esperti mahturin mill-Qorti u meta talbu biex jingahtaw il-medicina, l-Awtoritajiet tas-Sahha irrifjutaw tant li kellhom jixtru l-pilloli minn buthom.

Nhar il-Hamis il-Pulizija gew informati li f’residenza fix-Xghajra kien hemm ragel ta’ madwar 50 li kien ilu ma jidher mill-gurnata ta’ qabel. Meta marru l-Pulizija tad-Distrett u fethu l-bieb sabu lir-ragel mejjet b’dik li deheret bhala mewta naturali. Izda bhala procedura xorta wahda ssejhu l-esperti tal-Qorti, il-Pulizija tal-Fotografija kif ukoll il-Pulizija tal-hearse biex igorru l-kadavru lejn il-kamra mortwarja.

Meta l-ghada filghodu saret l-awtopsja irrizulta li r-ragel miet kawza tal-Meningite. Ghaldaqstant dawk li kienu fejn kienet qed issir l-awtopsja hadu mill-ewwel il-pilloli Ciproxin izda dawk li b’xi mod kellhom kuntatt jew kienu qrib il-kadavru ma nghatawx.

Ghalhekk dawk kollha li dahlu fir-residenza tar-ragel marru l-Isptar Mater Dei biex jinghataw dawn pilloli antibajotici kontra l-Meningite. Izda minkejja l-parir minn tabib espert li kull min kellu xi kuntatt mal-kadavru kellu jinghata z-zewg pilloli, l-awtoritajiet tal-isptar baqghu jirrifjutaw li jipprovdu z-zewg pilloli. Fost dawn kien hemm il-Pulizija tad-Distrett, il-Perit Richard Aquilina, il-Pulizija tal-Fotografija u ohrajn.

Sorsi qrib l-istess Sptar Mater Dei, qaluli li baqghet issir insistenza biex tigi provduta l-kura ta’ prekawzjoni izda kien kollu ghalxejn. L-istess sorsi qalulna li meta raw li minkejja li dawn issejhu biex jaghtu servizz lill-istat meta marru fuq il-post fejn instab il-kadavru, u l-istes stat ma kienx se jipprovdi l-pilloli, jidher li ma kellhomx ghazla ohra hlief li jixtru l-medicina minn buthom.

Meta staqsejt lil Dr Charmaine Gauci mit-Taqsima tal-Promozzjoni tas-Sahha dwar dan il-kaz. Hija qalet li giet informata u spjegat li la darba l-persuna li jkollha l-Meningite tmut, allura l-virus imut mieghu. Hija qalet li ma tarax ghalfejn dawk li dahlu fir-residenza tar-ragel meta dan kien digà mejjet kellhom jinghataw l-antibajotici.

Minn naha l-ohra tobba li tkellmu maghna qalulna li l-Menigite hija ‘bakterja’ u ghalhekk ma tmutx mill-ewwel mal-persuna.

Il-Korp tal-Pulizija mahsud bil-mewt ta’ kollega

fatali-pc-sammut-2L-Erbgha, 6 ta’ April il-Korp tal-Pulizija inhased hekk kif griet l-ahbar li kien tilef hajtu membru tal-Korp f’accident tat-traffiku. Il-hasda kienet akbar meta sar maghruf li l-vittma kien PC381 Dennis Sammut li kien stazzjonat bhala xufier fid-Distrett ta’ Birkirkara, Pulizija dedikat lejn xogholu u rispettat minn kull min hadem mieghu. Il-Kuntistabbli, missier ta’ xebba u guvni, dahal fil-Korp fil-5 ta’ Gunju 1978 u ghal dawn l-ahhar 15-il sena kien stazzjonat fl-Ghassa tan-Naxxar.

 L-accident sehh ghal habta tal-10.25 a.m. fi Triq Margaret A. Murray, fin-Naxxar, maghrufa ahjar bhala l-bypass ta’ Hal Gharghur. PC Sammut kien qed isuq karozza tas-servizz Ford Focus sejjer fid-direzzjoni tan-Naxxar meta tilef il-kontroll tal-karozza b’konsegwenza li mar fuq in-naha l-ohra tat-triq li mid-direzzjoni opposta kien gej trailer li jgorr kontenituri bis-siment. Is-sewwieq tat-trailer, Joseph Borg ta’ 41 sena minn San Pawl il-Bahar, inhased kif ra l-karozza tal-Pulizija gejja dritt ghal gi fih izda ma seta’ jaghmel xejn biex jevita l-habta. L-impatt bejn il-Focus u trailer kienet qawwi tant lil-karozza daret thares fid-direzzjoni opposta. Fl-istess hin kienu gejjin zewg karozzi ohrajn, Volgswagen Polo misjuqa minn Ruth Mizzi ta’ 30 sena minn Tal-Pietà li maghha kellha tarbija, u Fiat Brava-sx misjuqa minn Zena Kostadinova ta’ 31 sena ta’ nazzjonalità Bulgara residenti l-Gzira li kif raw il-karozza tal-Pulizija ddur quddiemhom ippruvaw jiskapulawh izda laqatthom fil-gnub taghhom u spicca bejniethom.

Fuq il-post issejhu l-membri tas-salvatagg tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili kif ukoll ambulanzi bl-infermieri kif ukoll Dr Jonathan Joslin mill-ERT li beda jaghti l-ewwel ghajnuna medika lil Sammut. Izda minkejja t-tentativi ta’ Dr Joslin, il-Kuntistabbli Sammut miet fuq il-post. Kien biss Joseph Borg li ttiehed l-Isptar Mater Dei isofri minn daqqa fuq sidru izda ntbghat id-dar wara li n-nghata l-kura medika. Kemm Mizzi u t-tarbija kif ukoll Kostadinova ma sofrew ebda griehi.

Fi ftit hin waslu l-Pulizija tal-Mobile, tat-Traffiku u tad-Distrett li dehru ixxukjati kif raw lil kollega taghhom mejjet fil-karozza tas-servizz. It-triq inghalqet ghat-traffiku miz-zewg nahat. Aktar ma beda jghaddi l-hin bdew jaslu diversi ufficjali tal-Pulizija fosthom il-Kummissarju John Rizzo u d-Deputat Kummissarju Joseph Cachia, l-Assistenti Kummissarji Paul Sammut, Pierre Calleja u Josie Brincat u s-Supretendenti Raymond Zammit u Antonello Grech flimkien ma diversi spetturi. Il-membri kollha tal-Korp dehru xxukjati l-aktar dawk li hadmu direttament maghhom fid-distrett. Il-Kappillan tal-Korp tal-Pulizija, Fr Raymond Bonnici, ukoll mar fuq il-post tal-accident fejn talab fuq il-kadavru ta’ Sammut.fatali-pc-sammut-1

B’dan l-accident fatali, it-tielet wiehed din is-sena, giet infurmata l-Magistrat tal-Ghassa Dr Jacquiline Padovani li mexxiet l-access fuq il-post u hatret lit-Tekniku Joseph Zammit, il-Perit Richard Aquilina, l-Espert tat-Traffiku Dr Simon Micallef Stafrace u lit-Tabib Forensiku Mario Scerri bhala esperti tal-Qorti flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija. L-istharig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Ispettur Kevin Farrugia.

Il-Hamis fl-10.00 a.m. ssaret l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ PC381 Dennis Sammut fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei fejn jidher li Sammut miet kawza tal-griehi gravi li sofra.

Sfortunatament fl-ahhar hinijiet waqt l-access il-gurnalisti prezenti gew imfixkla milli jkomplu jaqdu dmiriejithom mill-Pulizija. Minkejja li kulhadd kien wara l-‘police tape’, distanza konsiderovoli minn fejn sehh l-accident, kif il-membri tal-Protezzjoni Civili bdew jaqtghu parti mill-karozza tal-Pulizija biex jinhareg il-kadavru ta’ PC Sammut, inharget ordni biex nersqu madwar 50 metru iehor minn fejn konna. Dan biex ma jittiehdux ritratti u filmati tal-kadavru mghotti jiddahhal fil-hearse tal-Pulizija. Minbarra li tpoggejna hafna ’l boghod, biex il-Pulizija jkomplu jfixklu lill-midja, ordnaw ambulanza tersaq qrib il-karozza minn naha u minn naha l-ohra tpoggiet fire engine u diversi Pulizija qaghdu skjerati biex ikompli jghattu lill-fotografi u camermen.

F’kumment li ta lil l-orizzont u lil dan is-sit elettroniku, l-Ministru ghall-Gustizzja u l-Intern, Caremelo Mifsud Bonnici responsabbli mill-Pulizija, wera s-simpatija ma’ mart il-Kuntistabbli Sammut u z-zewg uliedu. Fl-istess hin huwa qalilna jrid juri s-solidarjetà mal-familja kollha ta’ PC381 f’dawn il-mumenti difficli bit-telfa tal-ghaziz taghhom.

Instab mejjet f’wicc il-bahar

Disa’ snin ilu Bertu Pace u martu Grace mill-Belt taw hajja gdida lil Maxim Vorobyev meta kellu biss seba’ snin u kien jghix f’orfanatrofju f’Bezetsk fir-Russja. Nhar il-Hadd il-familja Maltija nghataw l-ahbar li ma riedux jisimghu mindu Maxim ma deherx aktar minn nhar il-Erbgha, 25 ta’ Frar, dik li t-tfajjel instab mejjet.

maxKmieni l-Hadd filghodu ghal habta tas-6.50 a.m. dahlet telefonata anonima fil-Control Room tal-Pulizija fejn gew informati li qrib il-Pixkerija fil-Belt kien hemm kadavru f’wicc il-bahar. Fuq il-post marru l-Pulizija mill-Ghassa tal-Belt immexxija mis-Surgenti Stephen Tarpey u Patrick Bonnici fejn mal-blat fil-post indikat raw il-kadavru wiccu ’l isfel.

Il-Pulizija talbu l-assistenza tal-Forzi Armati fejn mill-Bazi Marittimu f’Xatt it-Tiben harget il-lanca Melita 2 izda kemm minhabba c-caqliq tal-bahar kif ukoll minhabba li fejn kien il-kadavru l-bahar mhux fond bizzejjed ghal-lanca, ma setghux itellghuh. Ghaldaqstant issejhu fuq il-post l-ghaddasa mill-Explosives Ordinance Unit tal-FAM li tellghu l-kadavru fuq il-Melita 2 u fejn madwar siegha u nofs wara ttiehed f’Xatt it-Tiben.

Minhabba li l-kadavru nstab fi stat avvanzat ta’ dikompozizzjoni, il-Pulizija ma setghux jikkonfermaw li dan kien ta’ Maxim. Il-hwejjeg li kien liebes, fosthom jeans blu, flokk beige u jogging shoes isfar, dawn tilfu l-kulur taghhom ghalkemm il-gakketta li kellu fuqu tindika sew li hija l-istess wahda li kien liebes iz-zaghzugh Russu. Fil-Bazi Marittimu tal-FAM marru l-Ispettur Pierre Micallef Grimaud mill-Ghassa tal-Belt kif ukoll l-Ispettur Chris Pullicino mill-Iskwadra tal-Omicidji. Gew ukoll informati l-Ispettur James Grech tad-Distrett u l-Ispettur Raymond Aquilina li kienu qeghdin jinvestigaw l-ghibien taz-zaghzugh.

Minn tfittxija li ghamlu l-Pulizija fuq il-kadavru sabu tliet cwievet fil-but tal-jeans li kienu imdendlin ma’ keychain forma ta’ pala ta’ sieq. Huwa kellu ukoll arlogg tal-marka Casio. Kemm ic-cwievet kif ukoll l-arlogg gew elevati u ttiehdu mill-Pulizija li marru bihom ghand il-familja Pace.

Kemm Bertu kif ukoll Grace iddentifikaw ic-cwievet, il-keychain u l-arlogg bhala dawk ta’ Maxim. Biex ikunu certi l-Pulizija anke pruvaw wahda mic-cwievet li qablet mal-bieb ta’ barra. Ghal familja Pace dan kien xokk qawwi li kienu ghadhom jittammaw li Maxim kien se jinstab haj. Fil-fatt il-bierah filghodu kellha ssir tfittxija mill-Pulizija u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili taht Pjazza San Gorg fil-Belt fejn il-gimgha l-ohra nstabu mini taht l-art. Izda kif instab il-kadavru u kien jindika li kien ta’ Maxim, il-Pulizija ikkancellaw it-tfittxija. Nhar il-Gimgha l-Pulizija, bl-ghajnuna tat-Taqsima tal-Klieb tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili, ghamlu tifttxija fi blokk bini abbandunat fi Triq Sant Ursola fil-Belt.

Sadanittant il-kadavru tar-Russu kien ezaminat mit-Tabib Fornsiku Mario Scerri hekk kif twassal f’Xatt it-Tiben u wara ttiehed fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei fejn illum f’nofs inhar se ssir l-awtopsja. Fuq il-kadavru nstabu xi daqqiet izda dawn jidhru li saru meta l-kadavru beda jahbat mal-blat.

Ghalkemm il-Pulizija f’dan l-istadju mhuma jeskludu xejn, sorsi qrib il-Pulizija qalu lil l-orizzont li Maxim x’aktarx kien qrib ix-xatt meta tilef il-bilanc u waqa’ l-bahar. L-ahhar li Maxim deher haj kien ghal habta tas-6.30 p.m. fejn kellu jmur fil-hanut ta’ hu Grace Pace fi Triq San Pawl  izda z-zaghzugh qatt ma wasal hemm. Jekk Maxim waqa’ fil-bahar dakinhar allura kien digà dalam u kien difficli biex jarah xi hadd u seta’ sab ruhu f’diffikultajiet u ghereq. Issa irid ikun determinat ir-raguni ghaliex Maxim waqa’ fil-bahar fejn anke mistennija jsiru diversi ezamijiet forensici. Il-Magistrat Dr Silvio Meli gie informat fejn fetah inkjesta.

Ftit tal-hin wara li nstab il-kadavru tkellimt ma’ Pauline Pace ta’ 25 sena li hija bint il-koppja Pace addottat lil Maxim. Hija qaltilna li jinsabu kollha imkissrin bl-ahbar fosthom hutu Artem ta’ 12-il sena u Alessia ta’ 16-il sena li ukoll gew addottati minn oht Grace Pace li toqghod fl-istess blokk fi Triq Sant Ursola fil-Belt fejn joqghodu l-familja Pace.

Pauline qaltilna li l-genituri taghha gabu lil Maxim mill-orfanatrofju Russu disa’ snin ilu fejn ghamel xi zmien imur lura u jerga’ jigi. Izda Grace u Bertu Pace kienu gabu l-permessi kollha biex Maxim jibqa’ jghix Malta bhala binhom addottiv. Fil-fatt Pauline ikkonfermat dak li rrapportajna f’dan il-gurnal nhar it-Tlieta, 3 ta’ Marzu li Maxim kien ibati biex jara minn ghajn wahda. Ghaldaqstant il-familja Pace kienu haduh ghand professur Malti fejn iccertifika li ma kien ghami minn ghajn wahda u jekk ma ssirlux operazzjoni malajr kien ukoll se jitlef id-dawl minn ghajnejh l-ohra. Sa qabel ma Maxim naqas, u cioè minn nhar l-Erbgha 25 ta’ Frar, Maxim kien ghadu jinghata kura medika f’ghajnejh.

Tkellimt ukoll ma’ Irina Malikova, Direttrici ta’ Internationa Charity Society li hija organizzazjoni li ggib it-tfal orfni mir-Russja. Irina qaltilna li l-ahbar hasdet lil kulhadd. Hija qaltilna li Maxim se jindifen hawn Malta ghax fir-Russja ma ghandu lil hadd u hawn Malta ghandu zewg hutu u l-familja li addotatu u habbitu. Malikova qaltilna li hi digà informat lid-direttrici tal-orfanatrofju li minn naha taghha tat il-permess biex Maxim jinghata l-ahhar tislima hawn Malta u jindifen ukoll Malta.

Jekk jirrizulta Maxim Vorobyev miet kawza ta’ gharqa, allura dan ikun l-ewwel kaz ghal din is-sena li persuna tilfet hajjitha b’gharqa.

Wara li saret l-awtopsja

Se jsiru aktar ezamijiet forensici fosthom tad-DNA

Ghalkemm kollox jindika li l-kadavru li nstab fil-bahar huwa ta’ Maxim Vorobyev, il-Pulizija u l-esperti forensici xorta jridu jistennew aktar ezamijiet biex ikunu certi li l-kadavru huwa tieghu. Dan minhabba l-istat avvanzat ta’ dikompozizzjoni li nstab.

L-awtopsja li saret it-Tnejn fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei fuq il-kadavru tar-Russu, s’issa rrizulta li l-mewt hija konsistenti ma’ gharqa. L-esperti se jaghmlu ezamijiet tat-tossikologija, fuq is-snien kif ukoll tad-DNA b’dan l-ahhar ezami jista’ jigi mqabbel ma’ hutu li qeghdin jghixu Malta ma’ oht ommu addottiva.

Ghalkemm instabu xi daqqiet fuq il-gisem taz-zaghzugh, fosthom anke fuq rasu, dawn huma kompattibli mad-daqqiet meta l-kadavru kien qed jahbat mal-blat. Ghaldaqstant jidher li ma kienx hemm feriti esterni li setghu gew ikkawzati minn xi persuna jew persuni ohrajn.

Huwa mifhum li l-Pulizija, immexxija mill-Ispettur Pierre Micallef Grimaud, se jinvestigaw kaz ta’ vann li deher jaqa’ fil-bahar fl-istess inhawi fejn instab Maxim Vorobyev l-ghada li z-zaghzugh gheb.

Dakinhar persuni li kienu qrib id-Dwana l-Qadima fil-Belt kienu raw vann Toyota Lite Ace jaqa’ fil-bahar fil-Port il-Kbir b’velocità eccesiva. Minhabba li l-Pulizija mhuma jeskludu xejn, iridu jkunu certi li forsi Maxim seta’ kien ma’ xi hadd u baqa’ barra mill-gurnata ta’ qabel. L-ezamjiet forensici wrew li l-kadavru li nstab kien ilu fil-bahar bejn ghaxra jew hdax-il gurnata li jfisser dakinhar li Maxim gheb jew l-ghada.

Fuq il-post fejn nizel il-vann fil-bahar kienu marru l-Pulizija tad-Distrett u tal-Mobile kif ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili u mill-FAM. L-ghaddasa mill-EOD kienu ghamlu tfittxija fil-vann izda ma kien instab hadd.

Sorsi qrib il-Korp tal-Pulizija qaluli li kien hemm xi okkazzjonijiet fejn il-Pulizija sabu lil Maxim qrib ix-xatt fl-inhawi maghrufin bhala ‘Taht iz-Ziemel’ fil-Belt stess u mhux il-boghod minn fejn instab il-kadavru.

Il-Magistrat Dr Silvio Meli ghadu ma awtorizzax li ssir id-difna qabel ma jaslu r-rizultati forensici kollha.