Mewt


camera  Tliet barranin jgħerqu f’żewġ każi separati

Il-Pulizija ta’ Għawdex illum kienu impenjati sew b’żewġ traġedji li seħħew fi spazju ta’ inqas minn ħames sigħat li fihom tliet barranin mietu …..artiklu

Advertisements

camera Missier ta’ tifel żgħir imut f’ħabta fil-Marsa

George Scerri ta’ 39 sena minn San Ġiljan tard illum waranofsinhar tilef ħajtu f’inċident tat-traffiku li seħħ fi …..artiklu

camera Anzjan Irlandiż imut fil-Bajja ta’ Għajn Tuffieħa

B’aktar minn ġimgħatejn ’il bogħod mill-istaġun tas-sajf, din is-sena diġá tilfu ħajjithom tliet persuni kawża ta’ għarqa filwaqt li tul is-sena l-oħra kollha …..artiklu

Il-funeral taz-zaghzugh se jsir is-Sibt li gej.

Wara li l-esperti forensici, immexxijin mit-tabib forensiku Mario Scerri, lestew minn kull ezami li kellhom jaghmlu fuq il-kadavru ta’ Gaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar li nstab maqtul f’kamra li fiha jsir tnixxif, il-Magistrat Dr Giovanni Grixti ordna li l-kadavru jista’ jindifen. Ghaldaqstant, nhar is-Sibt li gej, se jsir il-funeral ta’ Romano b’quddiesa presente cadavere, li se tibda fis-2.30 p.m. u se ssir fil-Knisja tal-Qawra.

Dan id-delitt sehh nhar il-Hamis, 2 ta’ April, 2009, meta z-zaghzugh inqatel b’madwar sitt imsiemer f’rasu. Il-Pulizija bdew jimxu fuq it-teorija li l-imsiemer iddahhlu f’ras il-vittma b’ghodda li tispara l-imsiemer. Izda minkejja t-tfittxija li saret din l-ghodda baqghet ma nstabitx. Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-investigaturi mhumiex jeskludu li l-imsiemer setghu anke issammru b’martell u ghaldaqstant jahsbu li kien hemm bejn tnejn u tliet persuni involuti f’dan il-qtil.

Romano kien instab mejjet minn missieru Nicola, f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol tal-gipsum li jaghmel fi Triq id-Damasku. Dakinhar li Gaetano nqatel, missieru, li huwa Taljan ta’ 67 sena, kien fuq btala fil-Marokk, flimkien ma’ martu li hija ta’ nazzjonalità Marokkina u li tigi l-omm tar-rispett ta’ Gaetano. Izda huma kellhom itemmu l-btala fil-qasir minhabba li Nicola beda jinkwieta fuq ibnu wara li ma kienx qieghed iwiegeb it-telefonati tieghu.

 

Meta waslu Malta, Nicola kien mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ “Cinque Stelle” fi Triq il-Hgejjeg, f’San Pawl il-Bahar, kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza tagh­hom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta’ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan li seta’ kien gara xi haga kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju. Ftit wara d-9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen fi Triq id-Damasku fejn ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija.

Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law – wahda mill-hbieb ta’ ibnu – innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maqfula meta s-soltu jhalliha miftuha. Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Kien biss waqt l-awtopsja li sar maghruf li Romano inqatel b’sitt imsiemer f’ras.

Sewwieq ta’ mutur imut f’Tal-Pietà

Karl Vella, guvni ta’ 29 sena mill-Belt Valletta, tilef hajtu f’accident tat-traffiku meta waqa’ minn fuq il-mutur tieghu u x’aktarx habat ma’ sigra.

Fatali Pieta' 24 05 09L-accident sehh ghal habta ta’ 12.25 a.m. sbieh il-Hadd meta Vella kien qed isuq mutur Piaggio DNA180 fi Triq ix-Xatt f’Tal-Pietà direzzjoni lejn il-Belt. Kif wasal madwar 150 metru ’l boghod mid-dawra, ir-rota tal-mutur hakket mal-bankina b’konsegwenza li Vella tilef il-kontroll tal-mutur. Marki li kien hemm mal-istess bankina juri li l-mutur ta’ Vella baqa’ jitkaxkar mal-bankina ghal aktar minn 60 metru. Jidher li meta l-mutur wasal hdejn wahda mis-sigar b’zokk ohxon, Vella inqaleb fuq ix-xellug u habat b’impatt qawwi mas-sigra u l-mutur mar lejn il-lemin. Persuni li kienu ghaddejjin qaluli li hekk kif Vella habat mas-sigra, il-helmet tar minn rasu.

Ftit tal-hin wara li sehh l-accident kienet ghaddejja unit mill-Iskwadra tal-Pulizija tal-Mobile fejn sabu diversi karozzi weqfin u lil Vella mitluq fuq il-banikina u fuq it-tarmak u l-helmet qrib is-sigra. Huma sejhu ghall-ambulanza li waslet fi ftit minuti. Mill-ewwel kien jidher li Karl Vella kien sofra griehi gravi hafna  tant li bil-kemm kien qed jiehu nifs.

Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn gie ccertifikat li kien f’periklu imminenti li jitlef hajtu. Filfatt huwa miet ftit wara s-1.30 a.m. Il-mutur li kien qed isuq Vella ma tantx garrab hsarat kbar hlief ghal fanal u parti ohra.

Fuq il-post tal-accident marru units ohrajn mill-Iskwadra tal-Mobile mmexxija mis-Surgent Luke Stivala kif ukoll dawk tad-Distrett immexxija mis-Surgenti Ivan Caruana u Valerie Farrugia flimkien mal-Kuntistabbli Joe Camilleri li minn naha taghhom informaw lill-Ispettur Carlo Ellul. Ghal xi hin fuq il-post fejn sehh l-accident kien hemm ukoll l-Ispettur Stephen Mallia.

Il-Magistrat tal-Ghassa, Dr Silvio Meli, ordna li ssir inkjesta u hatar lill-Perit Richard Aquilina u lill-espet Tekniku Joseph Zammit flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija bhala esperti tal-Qorti.

Dan kien il-hames accident fatali tat-traffiku din is-sena u t-tieni wiehed fejn halla hajtu sewwieq ta’ mutur.

Pulizija u esperti tal-Qorti xtraw il-pilloli minn buthom

Ragel li deher li miet mewta naturali, irrizulta li l-kawza tal-mewt kienet bil-Meningite. Dan qajjem paniku fost dawk li dahlu fir-residenza tieghu, fosthom il-Pulizija u esperti mahturin mill-Qorti u meta talbu biex jingahtaw il-medicina, l-Awtoritajiet tas-Sahha irrifjutaw tant li kellhom jixtru l-pilloli minn buthom.

Nhar il-Hamis il-Pulizija gew informati li f’residenza fix-Xghajra kien hemm ragel ta’ madwar 50 li kien ilu ma jidher mill-gurnata ta’ qabel. Meta marru l-Pulizija tad-Distrett u fethu l-bieb sabu lir-ragel mejjet b’dik li deheret bhala mewta naturali. Izda bhala procedura xorta wahda ssejhu l-esperti tal-Qorti, il-Pulizija tal-Fotografija kif ukoll il-Pulizija tal-hearse biex igorru l-kadavru lejn il-kamra mortwarja.

Meta l-ghada filghodu saret l-awtopsja irrizulta li r-ragel miet kawza tal-Meningite. Ghaldaqstant dawk li kienu fejn kienet qed issir l-awtopsja hadu mill-ewwel il-pilloli Ciproxin izda dawk li b’xi mod kellhom kuntatt jew kienu qrib il-kadavru ma nghatawx.

Ghalhekk dawk kollha li dahlu fir-residenza tar-ragel marru l-Isptar Mater Dei biex jinghataw dawn pilloli antibajotici kontra l-Meningite. Izda minkejja l-parir minn tabib espert li kull min kellu xi kuntatt mal-kadavru kellu jinghata z-zewg pilloli, l-awtoritajiet tal-isptar baqghu jirrifjutaw li jipprovdu z-zewg pilloli. Fost dawn kien hemm il-Pulizija tad-Distrett, il-Perit Richard Aquilina, il-Pulizija tal-Fotografija u ohrajn.

Sorsi qrib l-istess Sptar Mater Dei, qaluli li baqghet issir insistenza biex tigi provduta l-kura ta’ prekawzjoni izda kien kollu ghalxejn. L-istess sorsi qalulna li meta raw li minkejja li dawn issejhu biex jaghtu servizz lill-istat meta marru fuq il-post fejn instab il-kadavru, u l-istes stat ma kienx se jipprovdi l-pilloli, jidher li ma kellhomx ghazla ohra hlief li jixtru l-medicina minn buthom.

Meta staqsejt lil Dr Charmaine Gauci mit-Taqsima tal-Promozzjoni tas-Sahha dwar dan il-kaz. Hija qalet li giet informata u spjegat li la darba l-persuna li jkollha l-Meningite tmut, allura l-virus imut mieghu. Hija qalet li ma tarax ghalfejn dawk li dahlu fir-residenza tar-ragel meta dan kien digà mejjet kellhom jinghataw l-antibajotici.

Minn naha l-ohra tobba li tkellmu maghna qalulna li l-Menigite hija ‘bakterja’ u ghalhekk ma tmutx mill-ewwel mal-persuna.

Se jkun mixli t-tieni ufficjal

L-Ispetturi Joseph Agius u Robert Vella, nhar il-Gimgha pprezentaw citazzjoni kontra t-tieni ufficjal tal-Forzi Armati b’konnessjoni mal-mewt ta’ Gunner Matthew Psaila li sehhet fi Frar li ghadda waqt tahrig f’Chadwick Lakes.

Il-Pulizija digà pprezentaw citazzjoni kontra Logotenent tal-FAM dwar l-istess kaz fejn fost l-akkuzi hemm negligenza b’konsegwenza li b’mod involontarju kkawza l-mewt ta’ Gunner Psaila ta’ 19-il sena minn Ta’ Xbiex u li bhala ufficjal pubbliku, kien fi dmir li jara li dan ma jsehhx. Wara aktar stharrig l-istess Pulizija pprezentaw citazzjoni kontra Lance Bombardier ta’ 31 sena minn Pembroke fejn l-akkuzi huma l-istess bhal tal-Logotenent. Izda fil-kaz tal-Lance Bombardier, zdiedet l-akkuza li huwa recediv minhabba reat li huwa wettaq qabel dahal suldat.

Il-kaz ta’ Gunner Psaila jmur lura ghal nhar il-Gimgha, 13 ta’ Frar li ghadda, meta Psaila flimkien ma’ grupp ta’ suldati ohrajn mis-‘C’ Company Special Duties, kienu Chadwick Lakes ghal tahrig fl-ilma. Kif kienu ghaddejjin minn taht pont u f’ilma kiesa uhud minnhom qabadhom paniku meta sabu dizlivell u spiccaw taht l-ilma. Dawn inghataw l-ghajnuna minn ufficjali ohrajn izda hadd ma nduna li fil-qiegh kien ghad hemm Matthew Psaila. Kien aktar minn sitt minuti wara li ndunaw li Gunner Psaila kien nieqes u bdiet tfittxija ghalih f’ilma imdardar u kollu tajn.

Meta Psaila instab u ttella’ ma kienx qed jiehu nifs u kien l-intervent tas-suldati li sakemm waslet l-ambulanza zammew lis-suldat haj permezz tan-nifs artificjali u messaggi fuq qalbu. Meta ttiehed l-Isptar Mater Dei huwa baqa’ jinzamm haj permezz tal-magni izda ma’ sbieh it-Tnejn, fis-16 ta’ Frar Gunner Psaila miet fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

UPDATE: SALVA TLIET SULDATI

Sadantittant wara li hareg ir-rapport ta’ hawn fuq, gejt ikkuntattjat minn sorsi qrib il-FAM fejn qaluli li l-Lance Bombardier li qed ikun akkuzat, dakinhar li sehh il-kaz kif ra lis-suldati f’paniku qabez fl-ilma u salva zewg suldati rgiel u suldat  mara filwaqt li l-kumplament tal-grupp, madwar hames suldati ojrajn kienu salvati minn ufficjali ohrajn.

Izda meta komplejt nistharegg ghaliex il-Pulizija xorta wahda harget citazzjoni kontra l-Lance Bombardier, irrizulta li dan l-ufficjal kien responsabbli mis-suldati meta kienu ghaddejjin minn taht il-pont u ghalhekk kellu jara li dawn ma jigrilhom xejn meta filfatt mhux biss spiccaw kwazi gherqu imma wiehed minnhom, Gunner Psaila,  ghereq u hadd ma nduna li kien fil-qiegh b’konsegwenza li jumejn wara miet fl-Isptar Mater Dei.

Next Page »