Nirien


Sewwieq ħareġ fil-ħin qabel il-karozza saret vampa nar

SLIEMASewwieq ta’ karozza VolksWagon Polo, raġel ta’ 26 sena minn Ħ’Attard, ħelisha mingħajr ebda ġrieħi meta l-karozza ħadet in-nar fi ftit sekondi.

Il-każ seħħ illum, is-Sibt għall-ħabta tas-1.15 p.m. fi Triq it-Torri f’Tas-Sliema.

Persuni li kienu fuq il-post qalu lil KRONAKA f’MALTA li raw duħħan ħiereġ mill-makna tal-karozza u s-sewwieq gibed lejn ix-xellug u waqqaf il-karozza. Kif ħareġ mill-VW l-istess karozza ħadet in-nar u saret vampa.

Fuq il-post waslu l-Pulizija mit-Taqsima tat-Traffiku li taw l-ewwel għajnuna lis-sewwieq u anke dderiġew it-traffiku sakemm waslu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kkontrollaw in-nirien.

Għalkemm is-sewwieq ma sofra l-ebda ġrieħi, deher li kellu xokk kbir fuqu.

Advertisements

Haddiem zaghzugh isofri hruq f’idejh u xaghru

Roderick Vassallo ta’ 20 sena mill-Hamrun sofra hruq fis-swaba u xaghru meta sehhet spluzjoni minn blow lamp meta kien qed jahdem fil-bini tal-Ministeru tal-Finanzi fi Triq Zekka fil-Belt.

L-accident sehh nhar il-Hamis ftit wara nofsinhar meta Vassallo kien qed jahdem bil-blow lamp imhwahhla ma’ cilindru tal-gass. F’hin minnhom il-pajp li kien ikkonettjat mac-cilindru inqala’ minn postu u sehhet spluzjoni b’konsegwenza li nirien hakmu lil Vassallo.

Kien l-intervent f’waqtu ta’ Mario Mifsud, li jahdem fil-Ministeru, li kif sema’ hoss qawwi u dar biex jara x’gara ra n-nirien jahkmu lil Vassallo. Huwa qabad fire extinquisher u kien pront tefa’ n-nirien u hareg lill-vittma ’l barra.

Fuq il-post issejht ambulanza b’infermiera li bdew jaghtu l-ewwel ghajnuna medika lil Vassallo u wara haduh l-Isptar Mater Dei fejn kompla jigi ikkurat minn Dr Jonathan Joslin. Irrizulta li l-haddiem zaghzugh kien qed isofri minn hruq imma gie cciertifikat li griehi huma ta’ natura hafifa.

B’dan l-accident gew informati l-Ufficjali mill-Awtorità tas-Sahha u s-Sigurtà Fuq il-Post tax-Xoghol fejn qeghdin investigaw il-kaz Shylon Muscat u Norman Spiteri. Minn naha tal-Pulizija l-istharrig sar mill-Ispettur Alfred Mallia flimkien mas-Surgent Kenneth Brignano.

Xeghel il-kutra tal-elettriku u hadet in-nar

Anthony Azzopardi ta’ 49 sena minn Tal-Pietà, x’aktarx li nhar il-Gimgha filghaxija qabel dahal jorqod hass il-bard tant li xeghel il-kutra tal-elettriku biex isahhan ftit is-sodda. Izda ftit wara li xeghel il-kutra, din hadet in-nar. Il-kaz sehh ghal habta tan-12.30 a.m.

In-nirien hakmu l-appartament ta’ Azzopardi li jinsab fi blokk bini fi Triq ix-Xatt, f’Tal-Pietà. Fuq il-post marru erba’ ingenji mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili, immexxija mid-Deputat Direttur Patrick Murgo, kif ukoll ambulanza bhala prekawzzjoni. Il-Pulizija tad-Distrett, immexxija mis-Surgent Robert Everest, flimkien ma’ dawk mill-Iskwadra tal-Mobile assistew lil Azzopardi u lir-residenti tal-istess blokk bini fejn gew evakwati sakemm gew ikkontrollati n-nirien. Azzopardi u tifla ta’ 12-il sena kellhom jinghataw il-kura medika minhabba duhhan li belghu.

In-nirien ghamlu hsarat estensivi fl-ghamara u l-gallarija ta’ Azzopardi kif ukoll f’gallarija tal-appartament ta’ fuqu u xi hgieg, u units tal-aircondition f’appartamenti ohrajn.

Il-Magistrat Dr Joseph Apap Bologna gie informat b’dan il-kaz.

Hames persuni jinghataw l-ghajnuna medika

SLIEMA FIRE 15 05 09Hames persuni, fosthom Surgent u Kuntistabbli tal-Pulizija, inghataw l-ghajnuna medika fuq il-post wara li nirien fuq bejt imlew blokk appartament bid-duhhan.

Nhar il-Gimgha ghal habta ta’ 11.40 a.m. is-Surgent Paul Cassar u l-Kuntistabbli Kurt Zahra mill-Iskwadra tal-Mobile, kienu ghaddejjin fuq ronda mix-Xatt ta’ Tas-Sliema meta nnuttaw duhhan kbir hiereg mill-ahhar sular ta’ blokk appartament ta’ tmin sulari.

B’riskju ghalihom personali, PS Cassar u PC Zahra dahlu fil-blokk ta’ appartamenti u baqghu telghin sa fuq nett fejn sabu nirien qawwija li hakmu l-membrane li kien qieghed jitpogga fuq il-bejt min zewg haddiema. Iz-zewg membri tal-Korp ghenu lill-haddiema jinzlu barra fit-triq izda minhabba d-dhahen qawwija kemm iz-zewg haddiema kif ukoll iz-zewg Pulizija belghu hafna duhhan. Id-dhahen dahlu ukoll f’appartament ohrajn bl-aktar dak li jintlaqat huwa ta’ Joe Grima, l-eks-ministru Laburista, li jinsab ezatt taht fejn kien hemm in-nirien. Filfatt Joe Grima sofra grieh f’riglejh meta zelaq it-tarag kif kien nizel biex ma jinqabadx fin-nirien.

Sadanittant fuq il-post waslu diversi ingenji mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili kif ukoll zewg ambulanzi b’infermieri u t-tobba mill-ERT immexxija minn Dr Jonathan Joslin. Dawn taw l-ghajnuna medika fl-ambulanzi stess liz-zewg haddiema, lis-Surgent u l-Kuntistabbli kif ukoll lil Joe Grima. Hadd minn dawn il-hames persuni ma kellu bzonn jiddahhal l-Isptar Mater Dei.

Il-Pulizija tad-Distrett hejjew rapport tal-accident.

L-aggressur jispicca vittma ukoll

fire-lija-17-04-09Ragel li ried ipoggi fil-periklu l-hajja tas-Sindku ta’ Hal Lija u persuni ohrajn, spicca hu stess isofri minn hruq estensiv u li x’aktarx ma marx ghal kura medika biex ma jinkixifx.

Il-Hamis ghal habta tal-11.30 p.m. is-Sindku ta’ Hal-Lija, Ian Castaldi Paris, meta kien id-dar tieghu fi Triq is-Salvatur f’Hal Lija stess, sema xi hsejjes gejjin minn barra u kif hareg biex jara x’kien hemm ra regel jigri bi hwejjgu jaqbdu. Dan wara li l-istess ragel prova jaghti n-nar ir-residenza tas-Sindku u l-karozza tieghu. Dan ir-reat inqabad kollu fuq filmati migbudin minn camera tas-sigurtà.

Ir-ragel deher ixerred likwidu u kif xeghel lighter jew sulfarina, in-nirien tferxu anke ghal fuqu. Huwa deher jahrab minn fuq il-post bi hwejjgu vampa nar. Huwa mifhum li r-ragel nehha l-hwejjeg minn fuqu u tefaghhom taht karozza b’konsegwenza li zewg karozzi garbu hsarat bin-nirien. L-istess nirien anke tferxu ghal residenza privata.

Mill-filmati jidher car ir-ragel jigri bi hwejjgu jiehdu n-nar u ghalhekk x’aktarx li sofra xi hruq serju. Izda jidher li r-ragel ma marx ghall-kura medika.

Kienet wahda mill-girien tas-Sindku Castaldi Paris li cemplet lill-Pulizija meta ghal habta tal-11.30 p.m. kienet id-dar f’kamra qrib gallarija li taghti ghal Triq is-Salvatur u rat ragel jigri bi hwejjgu vampa nar.

Fuq il-post marru l-Puizija mill-Ghassa ta’ Birkirkara mmexxija mis-Surgenti Stephen Micallef u Alan La Grasta li flimkien mal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile pruvaw jikkontrollaw in-nirien sakemm waslu fuq il-post membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili li gabu s-sitwazzjoni taht kontroll fi ftit hin.

In-nirien lehqu ghamlu hsarat f’karozza Volkswagen Bora u Opel Corsa kif ukoll f’residenza privata fejn saru hsarat estensivi.

 Is-Sindku ta’ Hal Lija qal li dan l-att vandalu kien immirat ghalih x’aktarx b’konnessjoni mal-kariga tieghu fil-Kunsill Lokali. Huwa qal li kein anke ircieva xi ittra ta’ theddid izda ma jistax jghid min seta’ kien li wettaq dan ir-reat.

Bil-kaz gew informati s-Supretendent Antonello Grech u l-Ispettur Nikolai Sant tad-Distrett li bdew jinvestigaw il-kaz. Il-Magistrat Dr Anthony Vella ordna inkjesta u hatar lill-Professur Alfred Vella, lil Dr Anthony Cutajar, lill-Perit Richard Aquilina, lil Martin Bajada u lill-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

Il-Pulizija elevaw il-filmati migbudin mill-camera tas-sigurtà kif ukoll il-hwejjeg tal-kriminali u oggetti ohrajn. L-investigaturi anke tkellmu ma’ tobba u infermieri fl-Isptar Mater Dei u c-Centri tas-Sahha biex jaraw jekk matul il-lejl marx xi hadd isofri minn griehi kkawzati minn hruq.

Harqu, kissru u aggredew ufficjali Maltin

Ghal darb’ ohra grupp ta’ madwar 500 klandestin ghamlu herba fil-post fejn qieghdin jigu ospitati fi tliet postijiet f’Hal Safi wara li dahlu Malta illegalment. Waqt dan l-irvell sfaw feruti u aggrediti hames ufficjali tal-Pulizija, mid-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni u mill-Armata.

rewwixita-23-03-09aIt-Tnejn ghal habta tas-6.40 a.m. membri mis-Servizzi tad-Detenzjoni (SD) talbu l-assistenza tal-Pulizija wara grupp kbir ta’ klandestini irnexxielhom johorgu mic-Centru tad-Detenzjoni li hemm fit-Tielet Regiment tal-FAM f’Hal Safi. L-ewwel ma waslu fuq il-post kienet unit tal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile immexxija mis-Surgent Raymond Ambrogio flimkien mal-Kuntistabbli Daniel Zammit.

Hemmhekk sabu lill-klandestini armati b’gebel li bdew igarawh fid-direzzjoni tal-Pulizija u tal-membri tas-sigurtà. Fi ftit minuti waslu fuq il-post aktar Pulizija tal-Mobile, tad-Distrett, tal-SAG kif ukoll tat-Traffiku. Il-klandestini bdew jipprotestaw wara li saru jafu li gew irrifjutati stat ta’ refugjat minhabba li kollha gejjin mill-Afrika tal-Punent. Hafna minn dawn il-klandestini waslu Malta illegalment madwar ghaxar xhur ilu u ghalhekk jonqoshom tmin xhur ohra fic-Centru ta’ Detenzjoni skont il-politika tal-Gvern Malti.

Meta wasal fuq il-post il-Kap tad-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni, il-Logotenent Kulunell Brian Gatt, mar flimkien mal-Pulizija tal-Mobile u membri tas-S.D. fejn kienu l-klandestini u b’xi mod irenexxielhom idahhlu lill-klandestini lura izda kif kienu resqin fejn joqghodu, li huwa maghruf bhala ‘Warehouse 1’, sabu ohrajn li joqghodu f’‘Warehouse 2’ jipprotestaw. Wiehed mill-klandestini, li x’aktarx kien wiehed minn dawk li mexxa r-rewwixta, deher jersaq lejn il-Logotenent Kulunell Gatt u aggredih filwaqt li iehor gara flixkun tal-plastik bl-awrina li laqat lill-istess Brian Gatt. L-intervent tal-Pulizija tal-Mobile kien immedjat u pruvaw izommu lill-klandestin li aggredixxa lil Gatt. Izda b’xi mod dan harbilhom u kif il-klandestini l-ohrajn raw hekk uhud minnhom daru ghall-ufficjali tal-Pulizija u tad-D.S. tant li l-Pulizija kienu kostretti juzaw il-pepper spray.

Dan kompla irvella lill-klandestini li bdew igaraw kull ma sabu ghal idejhom fid-direzzjoni tal-Pulizija u tas-S.D. Kif iddahhlu f’posthom il-klandestini infexxew jaharqu s-saqqijiet u xi affarijiet ohrajn. Wara huma dahlu f’mahzen li l-Gvern Malti ikkonverta f’centru ta’ edukattiv armat b’computer, ghamara, televizjoni u apparat iehor elettroniku.  Hawnhekk il-klandestini komplew ikissru l-hgieg u l-apparat u l-ghamara li kien hemm f’dan ic-centru. B’kollox f’dan ic-centru inqerdu b’iktar minn €36,000 f’apparat.

Il-klandestini ma kienux kuntenti u bdew igaraw l-ghamara mahruqa ghal barra. In-nirien komplew jizdiedu hekk kif il-klandestini komplew jixhtu diversi oggetti ohrajn tant li d-dhahen suwed setghu jidhru minn diversi inhawi.

Minhabba li n-nirien komplew jizdiedu ssejhu l-membri tal-Protezzjoni Civili kif ukoll aktar rinforzi fosthom Pulizija minn diversi taqsimiet u s-suldati ta’ kontra l-irvellijiet. Fuq il-post marru ukoll diversi ufficjali tal-Pulizija fosthom id-Deputat Kummissarju Joe Cachia, Assistenti Kummissarji, Supretendenti u ufficjali ohrajn. Helikopter mit-Taqsima tal-Ajru tal-FAM ittajjar fuq l-inhawi bhala sorveljanza f’kaz li xi klandestini jaharbu mill-post. Bhala prekawzjoni kien hemm ghal-lest ambulanzi bl-infermieri u t-tobba mill-ERT immexxija minn Dr Jonathan Joslin u Dr Michael Spiteri.rewwixita-23-03-09b

Ghal habta tat-8.16 a.m. ittiehdet id-decizjoni biex is-suldati ta’ kontra l-irvellijiet flimkien mal-membri tas-S.D. u l-Pulizija tal-SAG jidhlu fejn kienu l-klandestini. Kif dahlu sabu rezistenza qawwija mill-klandestini fejn uhud minnhom dehru armati b’bicciet tal-hadid, injam u gebel. Kien hawn li zewg membri tas-S.D., suldat u Pulizija tal-SAG sfaw feruti.

Fit-8.32 a.m. membru tas-S.D. deher jinhareg minn shabu izomm rasu wara li ntalqat minn oggett iebes. Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn instab li kien qieghed isofri minn griehi gravi. Membri ohra tal-forza tal-ordni ukoll sofrew diversi griehi wara li sfaw aggrediti mill-klandestini.

Kien ftit wara d-9.10 a.m. li s-sitwazzjoni bdiet gejja taht kontroll imma ghal hin twil fuq il-post thallew il-Pulizija u s-suldati kif ukoll tim mediku. Minn tfittxija li saret fejn kienu l-klandestini instabu diversi oggetti tal-hadid li ntuzaw bhala armi. B’kollox gew arrestati tliet klandestini li gew identifikati bhala ‘leaders’ li mexxew ir-rewwixta.

 

anzjannadurAnzjan jinstab mahruq f’soddtu

Ghad irid jigi determinat kif bdew nirien li hakmu residenza privata fi Trejqa ta’ Majza fin-Nadur, Ghawdex, u li hallew anzjan mejjet. Ir-ragel instab mahruq kmieni nhar il-Gimgha fuq is-sodda tieghu.

Sorsi f’Ghawdex qaluli li l-anzjan – Francesco Said ta’ 79 sena – ma kienx johrog mid-dar u kien dejjem fis-sodda. Jirrizulta li l-lejl ta’ qabel kien mar jorqod mieghu wiehed minn uliedu, John ta’ 45 sena li joqghod in-Nadur stess.

Ghall-habta tal-5.00 a.m. ta’ nhar il-Gimgha kif John ra li missieru ma kienx ghadu rieqed ghamillu kikkra kafè u rritorna d-dar tieghu kif jaghmel is-soltu.

Kien ghall-habta tas-6.40 a.m. li xi girien innutaw duhhan hiereg mid-dar tal-anzjan u cemplu lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili. Dak il-hin kien ghaddej minn quddiem ir-residenza tal-anzjan ibnu iehor, Eugenio ta’ 50 sena mix-Xewkija, li kif ra d-duhhan hiereg mid-dar ta’ missieru b’xi mod irnexxielu jiftah il-bieb wara li dahhal idejh minn tieqa. Izda minhabba n-nirien u d-dhahen ma setax jidhol biex jghin lil missieru.

Ftit tal-minuti wara waslu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezjjoni Civili mmexxija mill-ufficjal Peter Mercieca, fejn sabu parti mid-dar mahkuma minn nierien kbar. Fuq il-post marret ukoll ambulanza akkumpanjata minn mit-Tabib Joseph Galea u infermiera.

Kif il-pumpieri ikkontrollaw in-nirien u dahlu fil-post flimkien mas-Surgent Emanuel Cilia u l-Kuntistabbli Charles Debattista biex ifittxu lill-anzjan. Kif dahlu fil-kamra tas-sodda sabu lil Said fuq is-sodda kwazi mahruq kollu. Fil-fatt Dr Galea ccertifika lill-anzjan mejjet fuq il-post.

Minn stharrig li ghamlu l-Pulizija ma’ ulied il-vittma gie stabbilit li fil-kamra tas-sodda l-anzjan kien izomm zewg ‘heaters’, wiehed tal-elettriku u l-iehor tal-gass. Minbarra hekk l-anzjan kien ipejjep, x’aktarx sigarri, fis-sodda. Fil-fatt il-Pulizja sabu ‘ashtray’ b’diversi loqom ta’ sigarri. Ghaldaqstant l-esperti flimkien mal-Pulizija ghad iridu jistabilixxu jekk in-nirien bdewx minn xi sigarru jew minn heater.

Bil-kaz gie informat il-Magistrat Dr Paul Coppini, li ordna inkjesta u hatar lill-Pofessur Alfred Vella bhala espert tal-Qorti. L-Ispettur Josric Mifsud qed jinvestiga l-kaz.

• Sadanittant f’accident separat nirien ohrajn hakmu hanut fi Triq San Fran­gisk fil-Floriana l-bierah ghall-habta tas-2.30 a.m. Anke f’dan il-kaz kienu l-girien li sejhu ghall-assistenza tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili. Kif waslu fil-post indikat sabu li bieb ta’ bar kien inghata n-nar, li gie kkontrollat fi ftit hin.

Dan il-kaz qed ikun investigat mill-Pulizija tad-Distrett ukoll.