FAM


camera Jingħalqu diversi toroq f’Tal-Ibraġġ

Ftit qabel is-6.00 p.m. il-Pulizija tad-Distrett ġew informati li faċċata tal-Ambaxxata Palestinjana fi Triq il-Modd f’Tal-Ibraġġ kien …..artiklu

Advertisements

camera  Tliet barranin jgħerqu f’żewġ każi separati

Il-Pulizija ta’ Għawdex illum kienu impenjati sew b’żewġ traġedji li seħħew fi spazju ta’ inqas minn ħames sigħat li fihom tliet barranin mietu …..artiklu

camera   Raġel waqa’ minn għoli ta’ żewġ sulari

Raġel ta’ bejn il-45 sena u l-50 sena minn Birkirkara sofra ġrieħi gravi wara li waqa’ minn għoli ta’ madwar …..artiklu

camera Jidher li se jkollna mewġa ta’ immigrant fil-jiem li ġejjin

Bejn il-11.00 a.m. tas-Sibt u t-3.00 a.m. sbieħ il-Ħadd, il-Forzi Armati ta’ Malta b’kordinazzjoni mal-Awtoritajiet Taljani u Amerikani, daħlu …..artiklu

camera Anzjan Irlandiż imut fil-Bajja ta’ Għajn Tuffieħa

B’aktar minn ġimgħatejn ’il bogħod mill-istaġun tas-sajf, din is-sena diġá tilfu ħajjithom tliet persuni kawża ta’ għarqa filwaqt li tul is-sena l-oħra kollha …..artiklu

cameraBomba taħt karozza tisplodi metri mill-abitat

Darren Degabriele ta’ 35 sena minn Ħal Għaxaq, sid ir-restorant ‘Gente di Mare’ li jinsab f’Masraxlokk, jinsab f’qagħda kritika u …..artiklu

Bullits tas-suldati u dilettanti qrib l-ghelieqi

Safi shooting rangeDiversi bdiewa lmentaw dwar bullits sparati minn armi tan-nar waqt tahrig tas-suldati u dilettanti li qeghdin jispiccaw fl-ghelieqi u proprjetà taghhom f’Hal Safi.

Nhar is-Sibt mort fl-inhawi ta’ ‘il-Karwija’ f’Hal Safi wara li waslu ilmenti dwar bullits sparati minn pistoli li qeghdin jispiccaw fl-ghelieqi taghhom kemm waqt li jkunu qieghdin jahdmu fir-raba’ taghhom kif ukoll meta jkunu mal-familji.

Meta morna fuq il-post u dorna fl-inhawi gbarna xejn inqas minn 12-il balla ta’ kalibru .38mm. Uhud mill-bdiewa qaluli li huma gabru balal anke minn aktar minn 300 metru ’l boghod. Balla minnhom anke laqtet arblu tad-dawl u ohrajn spiccaw qrib hafna taghhom.

Meta staqsejna sors taghna li huwa midhla sew tal-munizzjon u l-armi, dan qalilna li minkejja li meta l-balla ttir aktar minn 200 metru u l-qawwa taghha tkun naqset, xorta wahda jekk tolqot lil xi hadd tista’ tkun tkorrih gravi skont fejn jintlaqat.

Minn naha l-ohra meta xi snin ilu kien tressaq ilment mal-Forzi Armati, dawn kienu hadu l-prekawzzjoni u ziedu tliet filati ohrajn ma’ hajt li kien digà gholi 19-il filati u li warajh isir l-isparar. Mistoqsija jekk il-bdiewa jigux avzati li se jkun hemm it-tahrig tal-isparar biex jiehdu l-prekawzjonijiet, qalulna li l-Armata jtellghu bandiera hamra.

Tkellimt ukoll ma’ xi dilettanti li juzaw ir-range u dawn qalu li mhux facli li bullits jispiccaw wara dak il-hajt gholi. Izda minn naha l-ohra ma jeskludux li jista’ jkun hemm xi hadd, anke suldati, li forsi jizbalja jew jabbuza. Ohrajn qalu li l-bullits li gbarna setghu kienu ilhom hemm wara li kien tnaddaf il-post u meta ntrema’ xi materjal kien hemm dawn il-bullits li filfatt kienu fir-ramel li hemm wara t-targets.

Huwa mifhum li l-Kunsill Lokali ta’ Hal Safi gie informat b’dan l-inkonvenjent u anke sar rapport mal-Pulizija u l-Armata.

Aggornament 23 ta’ Mejju  

Din l-istorja qajmet reazzjoni fost id-dilettanti tal-isparar li jmorru jipprattikaw l-isport favorit taghhom fir-ranges tas-suldati ta’  Hal Safi.

Kienu diversi dilettanti tal-isparar li kkummentaw (ara comments) fejn qalu li l-bullits li jidhru fir-ritratt juri li dawn qatt ma kienu missew ma’ hamrija kif allegaw il-bdiewa. L-istess bdiewa qalu li dawn il-bullits qeghdin jispiccaw fl-ghelieqi taghhom kemm waqt li jkunu qieghdin jahdmu fir-raba’ taghhom kif ukoll meta jkunu mal-familji.

Izda dan kollu gie michud mill-istess dilettanti tal-isparar. Dawn qed jghidu li  mir ritratt jidher car li l-bullits ghamlu zmien twil fir-ramel u mhux fil-hamrija hekk kif jidher li ghad hemm ticpis u anki ramel maghqud imwahhal mal-bullits.

“Bazikament biex bullit tasal, jekk tasal, sa 300 metru kif qed jallegaw il-bdiewa, trid tigi sparata ’l fuq hafna u ma tistax tispicca maghfga ghax ma tkun habtet ma’ mkien hlief mal-hamrija” qalilna wiehed mid-dilettanti.

Persuna ohra qaltilna li dawk il-bullits jidhru sew li nhargu mir-ramel li hemm wara t-targits li hemm fir-range ta’ Hal Safi u mhux mill-hamrija.  Li kieku dawn il-bullits baqghu ghaddejjin minghajr ma messew mar-ramel u dritt ghall-ghelieqi ta’ wara, ma kienx ikollhom ‘residue’ ta’ ramel imwahhal maghhom izda hamrija.

Next Page »