Fatalita’


camera  Tliet barranin jgħerqu f’żewġ każi separati

Il-Pulizija ta’ Għawdex illum kienu impenjati sew b’żewġ traġedji li seħħew fi spazju ta’ inqas minn ħames sigħat li fihom tliet barranin mietu …..artiklu

Advertisements

camera Is-sewwieq tal-bowser seta’ lanqas induna bil-mara

Għalkemm l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u l-inkjesta Maġisterjal għadha mhix konkluża dwar …..artiklu

camera Missier ta’ tifel żgħir imut f’ħabta fil-Marsa

George Scerri ta’ 39 sena minn San Ġiljan tard illum waranofsinhar tilef ħajtu f’inċident tat-traffiku li seħħ fi …..artiklu

camera Anzjan Irlandiż imut fil-Bajja ta’ Għajn Tuffieħa

B’aktar minn ġimgħatejn ’il bogħod mill-istaġun tas-sajf, din is-sena diġá tilfu ħajjithom tliet persuni kawża ta’ għarqa filwaqt li tul is-sena l-oħra kollha …..artiklu

Il-funeral taz-zaghzugh se jsir is-Sibt li gej.

Wara li l-esperti forensici, immexxijin mit-tabib forensiku Mario Scerri, lestew minn kull ezami li kellhom jaghmlu fuq il-kadavru ta’ Gaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar li nstab maqtul f’kamra li fiha jsir tnixxif, il-Magistrat Dr Giovanni Grixti ordna li l-kadavru jista’ jindifen. Ghaldaqstant, nhar is-Sibt li gej, se jsir il-funeral ta’ Romano b’quddiesa presente cadavere, li se tibda fis-2.30 p.m. u se ssir fil-Knisja tal-Qawra.

Dan id-delitt sehh nhar il-Hamis, 2 ta’ April, 2009, meta z-zaghzugh inqatel b’madwar sitt imsiemer f’rasu. Il-Pulizija bdew jimxu fuq it-teorija li l-imsiemer iddahhlu f’ras il-vittma b’ghodda li tispara l-imsiemer. Izda minkejja t-tfittxija li saret din l-ghodda baqghet ma nstabitx. Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-investigaturi mhumiex jeskludu li l-imsiemer setghu anke issammru b’martell u ghaldaqstant jahsbu li kien hemm bejn tnejn u tliet persuni involuti f’dan il-qtil.

Romano kien instab mejjet minn missieru Nicola, f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol tal-gipsum li jaghmel fi Triq id-Damasku. Dakinhar li Gaetano nqatel, missieru, li huwa Taljan ta’ 67 sena, kien fuq btala fil-Marokk, flimkien ma’ martu li hija ta’ nazzjonalità Marokkina u li tigi l-omm tar-rispett ta’ Gaetano. Izda huma kellhom itemmu l-btala fil-qasir minhabba li Nicola beda jinkwieta fuq ibnu wara li ma kienx qieghed iwiegeb it-telefonati tieghu.

 

Meta waslu Malta, Nicola kien mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ “Cinque Stelle” fi Triq il-Hgejjeg, f’San Pawl il-Bahar, kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza tagh­hom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta’ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan li seta’ kien gara xi haga kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju. Ftit wara d-9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen fi Triq id-Damasku fejn ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija.

Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law – wahda mill-hbieb ta’ ibnu – innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maqfula meta s-soltu jhalliha miftuha. Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Kien biss waqt l-awtopsja li sar maghruf li Romano inqatel b’sitt imsiemer f’ras.

Sewwieq ta’ mutur imut f’Tal-Pietà

Karl Vella, guvni ta’ 29 sena mill-Belt Valletta, tilef hajtu f’accident tat-traffiku meta waqa’ minn fuq il-mutur tieghu u x’aktarx habat ma’ sigra.

Fatali Pieta' 24 05 09L-accident sehh ghal habta ta’ 12.25 a.m. sbieh il-Hadd meta Vella kien qed isuq mutur Piaggio DNA180 fi Triq ix-Xatt f’Tal-Pietà direzzjoni lejn il-Belt. Kif wasal madwar 150 metru ’l boghod mid-dawra, ir-rota tal-mutur hakket mal-bankina b’konsegwenza li Vella tilef il-kontroll tal-mutur. Marki li kien hemm mal-istess bankina juri li l-mutur ta’ Vella baqa’ jitkaxkar mal-bankina ghal aktar minn 60 metru. Jidher li meta l-mutur wasal hdejn wahda mis-sigar b’zokk ohxon, Vella inqaleb fuq ix-xellug u habat b’impatt qawwi mas-sigra u l-mutur mar lejn il-lemin. Persuni li kienu ghaddejjin qaluli li hekk kif Vella habat mas-sigra, il-helmet tar minn rasu.

Ftit tal-hin wara li sehh l-accident kienet ghaddejja unit mill-Iskwadra tal-Pulizija tal-Mobile fejn sabu diversi karozzi weqfin u lil Vella mitluq fuq il-banikina u fuq it-tarmak u l-helmet qrib is-sigra. Huma sejhu ghall-ambulanza li waslet fi ftit minuti. Mill-ewwel kien jidher li Karl Vella kien sofra griehi gravi hafna  tant li bil-kemm kien qed jiehu nifs.

Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn gie ccertifikat li kien f’periklu imminenti li jitlef hajtu. Filfatt huwa miet ftit wara s-1.30 a.m. Il-mutur li kien qed isuq Vella ma tantx garrab hsarat kbar hlief ghal fanal u parti ohra.

Fuq il-post tal-accident marru units ohrajn mill-Iskwadra tal-Mobile mmexxija mis-Surgent Luke Stivala kif ukoll dawk tad-Distrett immexxija mis-Surgenti Ivan Caruana u Valerie Farrugia flimkien mal-Kuntistabbli Joe Camilleri li minn naha taghhom informaw lill-Ispettur Carlo Ellul. Ghal xi hin fuq il-post fejn sehh l-accident kien hemm ukoll l-Ispettur Stephen Mallia.

Il-Magistrat tal-Ghassa, Dr Silvio Meli, ordna li ssir inkjesta u hatar lill-Perit Richard Aquilina u lill-espet Tekniku Joseph Zammit flimkien mal-Pulizija tal-Fotografija bhala esperti tal-Qorti.

Dan kien il-hames accident fatali tat-traffiku din is-sena u t-tieni wiehed fejn halla hajtu sewwieq ta’ mutur.

Se jkun mixli t-tieni ufficjal

L-Ispetturi Joseph Agius u Robert Vella, nhar il-Gimgha pprezentaw citazzjoni kontra t-tieni ufficjal tal-Forzi Armati b’konnessjoni mal-mewt ta’ Gunner Matthew Psaila li sehhet fi Frar li ghadda waqt tahrig f’Chadwick Lakes.

Il-Pulizija digà pprezentaw citazzjoni kontra Logotenent tal-FAM dwar l-istess kaz fejn fost l-akkuzi hemm negligenza b’konsegwenza li b’mod involontarju kkawza l-mewt ta’ Gunner Psaila ta’ 19-il sena minn Ta’ Xbiex u li bhala ufficjal pubbliku, kien fi dmir li jara li dan ma jsehhx. Wara aktar stharrig l-istess Pulizija pprezentaw citazzjoni kontra Lance Bombardier ta’ 31 sena minn Pembroke fejn l-akkuzi huma l-istess bhal tal-Logotenent. Izda fil-kaz tal-Lance Bombardier, zdiedet l-akkuza li huwa recediv minhabba reat li huwa wettaq qabel dahal suldat.

Il-kaz ta’ Gunner Psaila jmur lura ghal nhar il-Gimgha, 13 ta’ Frar li ghadda, meta Psaila flimkien ma’ grupp ta’ suldati ohrajn mis-‘C’ Company Special Duties, kienu Chadwick Lakes ghal tahrig fl-ilma. Kif kienu ghaddejjin minn taht pont u f’ilma kiesa uhud minnhom qabadhom paniku meta sabu dizlivell u spiccaw taht l-ilma. Dawn inghataw l-ghajnuna minn ufficjali ohrajn izda hadd ma nduna li fil-qiegh kien ghad hemm Matthew Psaila. Kien aktar minn sitt minuti wara li ndunaw li Gunner Psaila kien nieqes u bdiet tfittxija ghalih f’ilma imdardar u kollu tajn.

Meta Psaila instab u ttella’ ma kienx qed jiehu nifs u kien l-intervent tas-suldati li sakemm waslet l-ambulanza zammew lis-suldat haj permezz tan-nifs artificjali u messaggi fuq qalbu. Meta ttiehed l-Isptar Mater Dei huwa baqa’ jinzamm haj permezz tal-magni izda ma’ sbieh it-Tnejn, fis-16 ta’ Frar Gunner Psaila miet fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

UPDATE: SALVA TLIET SULDATI

Sadantittant wara li hareg ir-rapport ta’ hawn fuq, gejt ikkuntattjat minn sorsi qrib il-FAM fejn qaluli li l-Lance Bombardier li qed ikun akkuzat, dakinhar li sehh il-kaz kif ra lis-suldati f’paniku qabez fl-ilma u salva zewg suldati rgiel u suldat  mara filwaqt li l-kumplament tal-grupp, madwar hames suldati ojrajn kienu salvati minn ufficjali ohrajn.

Izda meta komplejt nistharegg ghaliex il-Pulizija xorta wahda harget citazzjoni kontra l-Lance Bombardier, irrizulta li dan l-ufficjal kien responsabbli mis-suldati meta kienu ghaddejjin minn taht il-pont u ghalhekk kellu jara li dawn ma jigrilhom xejn meta filfatt mhux biss spiccaw kwazi gherqu imma wiehed minnhom, Gunner Psaila,  ghereq u hadd ma nduna li kien fil-qiegh b’konsegwenza li jumejn wara miet fl-Isptar Mater Dei.

Next Page »