Aggressjoni


Il-funeral taz-zaghzugh se jsir is-Sibt li gej.

Wara li l-esperti forensici, immexxijin mit-tabib forensiku Mario Scerri, lestew minn kull ezami li kellhom jaghmlu fuq il-kadavru ta’ Gaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar li nstab maqtul f’kamra li fiha jsir tnixxif, il-Magistrat Dr Giovanni Grixti ordna li l-kadavru jista’ jindifen. Ghaldaqstant, nhar is-Sibt li gej, se jsir il-funeral ta’ Romano b’quddiesa presente cadavere, li se tibda fis-2.30 p.m. u se ssir fil-Knisja tal-Qawra.

Dan id-delitt sehh nhar il-Hamis, 2 ta’ April, 2009, meta z-zaghzugh inqatel b’madwar sitt imsiemer f’rasu. Il-Pulizija bdew jimxu fuq it-teorija li l-imsiemer iddahhlu f’ras il-vittma b’ghodda li tispara l-imsiemer. Izda minkejja t-tfittxija li saret din l-ghodda baqghet ma nstabitx. Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-investigaturi mhumiex jeskludu li l-imsiemer setghu anke issammru b’martell u ghaldaqstant jahsbu li kien hemm bejn tnejn u tliet persuni involuti f’dan il-qtil.

Romano kien instab mejjet minn missieru Nicola, f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol tal-gipsum li jaghmel fi Triq id-Damasku. Dakinhar li Gaetano nqatel, missieru, li huwa Taljan ta’ 67 sena, kien fuq btala fil-Marokk, flimkien ma’ martu li hija ta’ nazzjonalità Marokkina u li tigi l-omm tar-rispett ta’ Gaetano. Izda huma kellhom itemmu l-btala fil-qasir minhabba li Nicola beda jinkwieta fuq ibnu wara li ma kienx qieghed iwiegeb it-telefonati tieghu.

 

Meta waslu Malta, Nicola kien mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ “Cinque Stelle” fi Triq il-Hgejjeg, f’San Pawl il-Bahar, kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza tagh­hom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta’ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan li seta’ kien gara xi haga kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju. Ftit wara d-9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen fi Triq id-Damasku fejn ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija.

Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law – wahda mill-hbieb ta’ ibnu – innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maqfula meta s-soltu jhalliha miftuha. Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Kien biss waqt l-awtopsja li sar maghruf li Romano inqatel b’sitt imsiemer f’ras.

Advertisements

Immigrant jaggredixxi Careworker

Wiehed mill-Careworkers li jahdem mal-klandestini, sofra griehi f’wiccu wara li kien aggredit minn klandestin f’Dar is-Sliem li tinsab f’Santa Venera.

Ghalkemm il-kaz sehh nhar is-Sibt, 16 ta’ Mejju, il-Pulizija baqghet ma harget ebda stqarrija dwaru. Sorsi li tkellmu mieghi qaluli li nhar is-Sibt ghal habta ta’ tad-9.30 p.m. instema’ ghajjat u storbju gej minn Dar is-Sliem li tinsab fi Triq il-Kbira San Guzepp. Ftit wara l-Pulizija gew informati li fil-post kien hemm grupp ta’ immigranti li bdew jaqalghu l-inkwiet.

Fi ftit hin waslu fuq il-post il-Pulizija tad-Distrett immexxija mis-Surgent Justin Spiteri fejn sabu grupp ta’ immigranti kif ukoll wiehed mill-Careworkers, Emanuel Vella ta’ 50 sena minn Pembroke, li kien safa aggredit meta nghata daqqa ta’ ponn fuq wiccu.

Wara li l-istess Pulizija ikkalmaw is-sitwazzjoni u minn aktar stharrig irrizulta li l-aggressur huwa certu Yali Shurir Hersi, li ghalkemm mhux maghruf kemm ghandu età, is-sorsi qalulna li jidher li ghadu zghir.

Il-Pulizija mistenni tiehu passi kontra Hersi fejn mistenni jitressaq il-Qorti x’aktarx fis-seduta tad-Distrett tal-Hamrun.

Anzjana tinqatel b’aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina

Il-qtil sehh quddiem tifel ta’ sentejn u nofs

Murder Bormla 08 05 09Omicidju li sehh quddiem ghajnejn tifel ta’ sentejn u nofs, ixxokja lill-hafna nies fejn anzjana inqatlet b’aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina. Fl-istess kaz hemm ukoll fil-periklu tal-mewt l-eks-siehba tal-aggressur u l-aggressur innifsu kif ukoll Surgent tal-Pulizija li sofra diversi griehi.

Dan ir-reat sehh il-Gimgha fir-residenza ta’ Maria Theresa Vella, maghrufa mal-girien bhala Marì, ta’ 61 sena fi Triq San Lazzaru f’Bormla. Dak il-hin fid-dar kien hemm l-anzjana flimkien ma’ bintha Mary Grace ta’ 24 sena u iben Mary Grace ta’ sentejn u nofs. Fl-istess hin kien hemm ukoll iben l-anzjana u hu Mary Grace, Joseph Vella, li huwa Surgent tal-Pulizija stazzjonat mal-SAG li kien rieqed fis-sular ta’ fuq.

Ghal habta tal-9.50 a.m. dahal fir-residenza Clive Farrugia ta’ 24 sena mill-Birgu, li huwa l-eks-sieheb ta’ Mary Grace u missier it-tifel ta’ sentejn u nofs. Kif dahal huwa sakkar il-bieb tal-kamra li kienu fiha u beda jargumenta maghhom. Jidher li l-argument kien minhabba dizgwid bejn Mary Grace u Clive.

Farrugia kellu f’idejh sikkina, deskrita bhala sikkina militari, u beda jaggredixxi lil Marì. Huwa mifhum li l-mara nghatat aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina kif ukoll xi daqqiet ohra tant li qed ikun allegat li sofriet ksur f’riglejha. Il-mara nghatat daqqiet f’sidirha, darha u diversi partijiet ohrajn.

Kif Mary Grace rat lil ommha tigi aggredita u bid-demm itir mal-kamra, pruvat tiddefendiha x’aktarx b’sikkina tal-butir izda spiccat hi ukoll taqla’ diversi daqqiet f’sidirha, zaqqha u wiccha. L-istorbju kif ukoll il-biki tat-tifel iz-zghir qajjem lis-Surgent Vella li nizel isfel u faqa’ l-bieb tal-kamra.

Kif dahal sab xena makabra quddiemu b’ommu mitluqa ghal mewt, ohtu feruta gravi u n-neputieh jibki mimli demm li tar minn nanntu u ommu. X’aktarx li l-intervent f’waqtu tas-Surgent Joseph Vella salva l-hajja ta’ Mary Grace u binha. Kif Farrugia sab lis-Surgent ma’ wiccu dar ukoll ghal fuqu u xejjirlu diversi daqqiet. It-tahrig li ghandu s-Surgent Vella swielu u b’xi mod irnexxielu jehles minn daqqiet gravi ghalkemm xorta intlaqat mill-aggressur u sofra xi griehi.

Biex jiddefendi lill-qraba tieghu s-Surgent kellu juza forza ragonevoli fuq Farrugia wara li baqa’ jirrezisti minkejja li l-membru tal-Korp wissieh li huwa Pulizija. Fil-konfuzjoni u biex irraznu, Farrugia sofra xi griehi gravi f’rasu. Minkejja li kien ferut, PS Vella gab lil Farrugia taht kontroll u permezz tal-manetti tas-servizz rabatlu jdejh u zammu sakemm waslet l-assistenza.

Fuq il-post intbghatu zewg ambulanzi bl-infermieri u t-Tabib Michael Spiteri mill-ERT li bdew jamministraw messaggi fuq qalb l-anzjani izda hija mietet meta kienet fi triqta lejn l-Isptar Mater Dei. Mary Grace u Clive Farrugia ukoll ittiehdu l-isptar fejn it-tnejn jinsabu fil-periklu tal-mewt. B’xorti tajba t-tifel iz-zghir ma gralu xejn imma x-xena li ra quddiem minkejja l-età tenera tieghu, baqa’ imbikkem.

Fi ftit hin bdew jaslu diversi Pulizija fosthom dawk tal-Mobile u tad-Distrett u mid-DIK. Fost dawn kien hemm l-Assistent Kummissarju Pierre Calleja u s-Supretendenti Silvio Valletta u Carmelo Bartolo flimkien mal-Ispetturi Daniel Zammit u Fabian Fleri u John C. Ellul mid-Dipartiment tal-Forensika. F’hin minnhom wasal ukoll fuq il-post iben iehor ta’ Marì, wiehed mill-hamest uliedha, li deher b’xokk fuqu kif sar jaf li ommu inqatlet.

Il-Magistrat Dr Silvio Meli ordna inkjesta u anke mar fuq il-post tad-delitt fejn mexxa l-access. Huwa hatar diversi esperti fosthom lill-Perit Richard Aquilina u t-Tabib Forensiku Mario Scerri flimkien mal-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

Dan kien it-tieni omicidju li sehh din is-sena bl-ewwel wiehed ikun ta’ Gaetano Romano ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar. Dan id-delitt sehh fit-2 ta’ April meta z-zaghzugh inqatel b’sitt imsiemer f’rasu sparati minn apparat li jispara l-imsiemer. S’issa dan id-delitt ghadu mhux solvut.

UPDATE 

Saret l-awtopsja    

Meta nhar is-Sibt saret l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ Maria Theresa Vella irrizulta li nghatat diversi daqqiet ta’ sikkina b’dik fatali tkun fil-pulmun. Sadanittant sar maghruf ukoll li bintha, Mary Grace ta’ 24 sena, sofriet 28 daqqa ta’ sikkina.

S’issa kemm Mary Grace kif ukoll Clive Farrugia, li kienu fil-periklu tal-mewt, jinsabu f’qaghda stabbli ghalkemm xorta ghadhom jinzammu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

Iz-zaghzugh inqatel b’sitt imsiemer sparati f’rasu

murder-02-04-09aGaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar, li nstab mejjet minn missieru f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol, inqatel b’sitt imsiemer tat-tliet pulzieri sparati f’rasu b’‘Nail Gun’. B’konnessjoni ma’ dan il-qtil il-Pulizija zammet erbat rgiel, fosthom barranin, li jghixu Malta biex jghinuhom fl-isharrig.

Kien il-gurnal l-orizzont li fil-harga tal-Gimgha rrapporta b’mod esklussiv dan l-omicidju li xxokkja lil hafna girien li kienu jafu sew lill-vittma. Uhud mill-girien anke jafu lil Gaetano tifel zghir.

Minn stharrig li komplejt naghmel jirrizulta li l-missier, Nicola Romano, Taljan ta’ 67 sena, flimkien ma’ martu ta’ nazzjonalità Marokkina li tigi omm tar-rispett ta’ Gaetano, kienu fuq btala fil-Marokk. Meta kienu hemm Nicola cempel diversi drabi lil ibnu imma t-tifel qatt ma rrisponda.

Kif il-Hamis filghodu waslu lura Malta, Nicola mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ ‘Cinque Stelle’ fi Triq il-Hgejjeg f’San Pawl il-Bahar kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza taghhom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta‘ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. Minhabba li c-cwievet kien hallihom kollha ghand ibnu, Nicola ma setax jidhol fil-post. Ghaldaqstant l-anzjan sgassa l-bieb biex ifittxu hemm izda xorta ma sabux. Inkwetat li ibnu seta telaq mid-dar minhabba li xi jiem qabel kienu argumentaw fuq it-telefon, il-missier mar jaghmel rapport fl-Ghassa tal-Pulizija tal-Qawra li ibnu kien nieqes. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju.

Ftit wara 9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen li ghandu fi Triq id-Damasku fejn f’dan il-mahzen ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija. Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law li hija wahda mill-hbieb ta’  ibnu, innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maghluqa. Peress li meta din ma tkunx qed tintuza dejjem ihalliha miftuha, Nicola dahallu suspett. Fil-fatt meta mar biex jiftah il-bieba sab li din kienet imsakkra minn barra.

Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibnu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Gie nnuttat ukoll li fil-mahzen kien hemm xi taqlib li seta’ jindika li kien hemm xi glieda. B’xokk kbir fuqu kif ukoll fuq it-tfajla, huma cemplu lill-Pulizija u ambulanza izda Gaetano gie certifikat mejjet minn Dr Raymond Borg tac-Centru tas-Sahha tal-Mosta.

 Fi ftit minuti waslu fuq il-post il-Pulizija mill-Ghassa tal-Qawra mmexxija mis-Surgent Luke Bonello li minn naha tieghu informa lis-superjuri tieghu. Ftit ftit bdew jaslu aktar ufficjali fosthom l-Assistent Kummissarju Pierre Calleja, is-Supretendent Silvio Valletta u l-Ispetturi Keith Arnaud, Daniel Zammit u Stephen Mallia mid-DIK, l-Ispettur Chris Pullicino mill-Iskwadra tal-Omicidji, l-Assistent Kummissarju Neville Aquilina flimkien mas-Supretendent Mario Bonello u l-Ispettur Therese Sciberras kollha tad-Distrett.

murder-02-04-09b2Triq id-Damasku inghalqet mill-Pulizija fejn minnufih bdew l-investigazzjonijiet. Il-Magistrat tal-Ghassa Dr Giovanni Grixti mar fuq il-post fejn mexxa access u hatar lit-Tabib Forensiku Mario Scerri biex imexxi l-istharrig forensiku. Inhatar ukoll il-Perit Richard Aquilina bhala espert tal-Qorti. Il-gurnal l-orizzont, kif ukoll dan is-sit elettroniku, kien fuq il-post ftit tal-hin wara li nstab il-kadavru u segwejt mill-qrib dak li kien ghaddej. L-Ufficjali tax-Xena tar-Reat, immexxija mill-Ispettur John C. Ellul, elevaw xi oggetti kif ukoll iffotografaw ix-xena tad-delitt. Sa dan il-hin kollox kien qed jindika li z-zaghzugh seta’ inghata xi daqqiet fuq wiccu jew rasu minhabba d-dmijja li kellu u wara intefa’ fil-kamra u nxtghelet is-shana. Dan sar x’akax biex il-kadavru jinharaq u ma jkun hemm ebda evidenza.

L-Ispettur Therese Sciberras deheret tipprova tikkonsla lil Nicola Romano li ma setax jemmen li ibnu inqatel. Xi kugini tal-vittma kif ukoll diversi hbieb ingabru fil-kantuniera ta’ Triq il-Hgejjeg u Triq id-Damasku isegwu dak li kien ghaddej. Kultant hin is-skiet ta’ bil-lejl beda jinkiser minn xi biki ta’ dawk qrib il-vittma.

Kien ftit wara s-1.00 a.m. l-kadavru ta’ Gaetano Romano nhareg mill-mahzen fejn ittiehed bil-vann tal-mejtin tal-Pulizija lejn il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei.

Sadanittant meta l-Gimgha filghodu l-patologisti Therese Camilleri u Ali Safraz, flimkien ma’ Dr Mario Scerri, kienu qeghdin jaghmlu l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ Romano, irrizulta li l-vittma kellu sitt imsiemer ta’ madwar tliet pulzieri f’rasu li minhabba xaghru ma setghux jidhru waqt l-istharrig ta’ matul il-lejl. X’aktarx li Gaetano inqatel bejn it-30 u l-31 ta’ Marzu.

Ghaldaqstant l-investigaturi regghu marru fuq il-post biex ifittxu ghall-arma. Minhabba li kien evidenti li l-imsiemer li nstabu fir-ras gew sparati mill-qrib, l-investigaturi jemmnu li l-arma kienet parti mill-ghodda li juza Nicola u l-impjegati tieghu fix-xoghol taghhom izda minkejja t-tfittxija intensiva, l-arma baqghet ma nstabitx.

Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-Pulizija x’aktarx li elevaw filmati migbudin minn camera tas-sigurtà li hemm fl-istess triq. Huwa mifhum li dawn il-filmati jistghu jkunu utli hafna fl-investigazzjonijiet ta’ dan l-omicidju li huwa l-ewwel wiehed ghal din is-sena.

 

Harqu, kissru u aggredew ufficjali Maltin

Ghal darb’ ohra grupp ta’ madwar 500 klandestin ghamlu herba fil-post fejn qieghdin jigu ospitati fi tliet postijiet f’Hal Safi wara li dahlu Malta illegalment. Waqt dan l-irvell sfaw feruti u aggrediti hames ufficjali tal-Pulizija, mid-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni u mill-Armata.

rewwixita-23-03-09aIt-Tnejn ghal habta tas-6.40 a.m. membri mis-Servizzi tad-Detenzjoni (SD) talbu l-assistenza tal-Pulizija wara grupp kbir ta’ klandestini irnexxielhom johorgu mic-Centru tad-Detenzjoni li hemm fit-Tielet Regiment tal-FAM f’Hal Safi. L-ewwel ma waslu fuq il-post kienet unit tal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile immexxija mis-Surgent Raymond Ambrogio flimkien mal-Kuntistabbli Daniel Zammit.

Hemmhekk sabu lill-klandestini armati b’gebel li bdew igarawh fid-direzzjoni tal-Pulizija u tal-membri tas-sigurtà. Fi ftit minuti waslu fuq il-post aktar Pulizija tal-Mobile, tad-Distrett, tal-SAG kif ukoll tat-Traffiku. Il-klandestini bdew jipprotestaw wara li saru jafu li gew irrifjutati stat ta’ refugjat minhabba li kollha gejjin mill-Afrika tal-Punent. Hafna minn dawn il-klandestini waslu Malta illegalment madwar ghaxar xhur ilu u ghalhekk jonqoshom tmin xhur ohra fic-Centru ta’ Detenzjoni skont il-politika tal-Gvern Malti.

Meta wasal fuq il-post il-Kap tad-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni, il-Logotenent Kulunell Brian Gatt, mar flimkien mal-Pulizija tal-Mobile u membri tas-S.D. fejn kienu l-klandestini u b’xi mod irenexxielhom idahhlu lill-klandestini lura izda kif kienu resqin fejn joqghodu, li huwa maghruf bhala ‘Warehouse 1’, sabu ohrajn li joqghodu f’‘Warehouse 2’ jipprotestaw. Wiehed mill-klandestini, li x’aktarx kien wiehed minn dawk li mexxa r-rewwixta, deher jersaq lejn il-Logotenent Kulunell Gatt u aggredih filwaqt li iehor gara flixkun tal-plastik bl-awrina li laqat lill-istess Brian Gatt. L-intervent tal-Pulizija tal-Mobile kien immedjat u pruvaw izommu lill-klandestin li aggredixxa lil Gatt. Izda b’xi mod dan harbilhom u kif il-klandestini l-ohrajn raw hekk uhud minnhom daru ghall-ufficjali tal-Pulizija u tad-D.S. tant li l-Pulizija kienu kostretti juzaw il-pepper spray.

Dan kompla irvella lill-klandestini li bdew igaraw kull ma sabu ghal idejhom fid-direzzjoni tal-Pulizija u tas-S.D. Kif iddahhlu f’posthom il-klandestini infexxew jaharqu s-saqqijiet u xi affarijiet ohrajn. Wara huma dahlu f’mahzen li l-Gvern Malti ikkonverta f’centru ta’ edukattiv armat b’computer, ghamara, televizjoni u apparat iehor elettroniku.  Hawnhekk il-klandestini komplew ikissru l-hgieg u l-apparat u l-ghamara li kien hemm f’dan ic-centru. B’kollox f’dan ic-centru inqerdu b’iktar minn €36,000 f’apparat.

Il-klandestini ma kienux kuntenti u bdew igaraw l-ghamara mahruqa ghal barra. In-nirien komplew jizdiedu hekk kif il-klandestini komplew jixhtu diversi oggetti ohrajn tant li d-dhahen suwed setghu jidhru minn diversi inhawi.

Minhabba li n-nirien komplew jizdiedu ssejhu l-membri tal-Protezzjoni Civili kif ukoll aktar rinforzi fosthom Pulizija minn diversi taqsimiet u s-suldati ta’ kontra l-irvellijiet. Fuq il-post marru ukoll diversi ufficjali tal-Pulizija fosthom id-Deputat Kummissarju Joe Cachia, Assistenti Kummissarji, Supretendenti u ufficjali ohrajn. Helikopter mit-Taqsima tal-Ajru tal-FAM ittajjar fuq l-inhawi bhala sorveljanza f’kaz li xi klandestini jaharbu mill-post. Bhala prekawzjoni kien hemm ghal-lest ambulanzi bl-infermieri u t-tobba mill-ERT immexxija minn Dr Jonathan Joslin u Dr Michael Spiteri.rewwixita-23-03-09b

Ghal habta tat-8.16 a.m. ittiehdet id-decizjoni biex is-suldati ta’ kontra l-irvellijiet flimkien mal-membri tas-S.D. u l-Pulizija tal-SAG jidhlu fejn kienu l-klandestini. Kif dahlu sabu rezistenza qawwija mill-klandestini fejn uhud minnhom dehru armati b’bicciet tal-hadid, injam u gebel. Kien hawn li zewg membri tas-S.D., suldat u Pulizija tal-SAG sfaw feruti.

Fit-8.32 a.m. membru tas-S.D. deher jinhareg minn shabu izomm rasu wara li ntalqat minn oggett iebes. Huwa ttiehed l-Isptar Mater Dei fejn instab li kien qieghed isofri minn griehi gravi. Membri ohra tal-forza tal-ordni ukoll sofrew diversi griehi wara li sfaw aggrediti mill-klandestini.

Kien ftit wara d-9.10 a.m. li s-sitwazzjoni bdiet gejja taht kontroll imma ghal hin twil fuq il-post thallew il-Pulizija u s-suldati kif ukoll tim mediku. Minn tfittxija li saret fejn kienu l-klandestini instabu diversi oggetti tal-hadid li ntuzaw bhala armi. B’kollox gew arrestati tliet klandestini li gew identifikati bhala ‘leaders’ li mexxew ir-rewwixta.

 

Pruvaw jifthula l-karozza sakemm waqfet

Kaz li seta’ kellu konsegwenzi xejn pjacevoli, sehh il-Gimgha, 20 ta’ Marzu filghodu meta omm li kienet ma’ binha fil-karozza taghha spiccat terrorizata meta sfat imdawra minn grupp ta’ klandestini sakemm waqfet ghal ftit sekondi.

Dan il-kaz sehh ghal habta tal-11.00 a.m. meta l-mara ta’ 29 sena minn Birzebbuga kienet ghaddejja minn Hal Far sejra lejn id-direzzjoni ta’ Hal Luqa. Hija kienet qeghda ssuq karozza Peugeot 306 u maghha kellha lil binha ta’ tliet snin li kien fuq wara marbut fil-car seat.

Kif l-omm waslet qrib ir-rawndebawt fejn fuq naha hemm Lyster Barracks tal-FAM u fuq in-naha l-ohra hemm ic-Centru Miftuh fejn joqghodu l-kladestini taht it-tined f’Hal Far, hija kellha bzonn taghti xi haga lil binha u gœalhekk waqfet f’parti wiesa’. Kif waqfet sfat imdawra minn erba’ jew hames klandestini irgiel li pruvaw jifthu l-bibien tal-karozza. Dan l-attentat falla minhabba t-teknologija tal-karozza Peugeot 306 fejn il-biebin jissakkru awtomatikament meta tistartja l-magna.

Imbezza’ u b’xokk fuqha l-mara saqet biex tahrab minn fuq il-post u marret fi trejqa qrib il-Laboratorju tal-Paci u cemplet lill-Pulizija. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Priscilla Caruana li bdew jinvestigaw il-kaz. Il-Pulizija ghadhom qieghdin jippruvaw jiddentifkaw il-klandestini.

 

Bla kuxjenza lejn mara bi bzonnijiet specjali

Il-Pulizija ghadha ghaddejja bl-istharrig intensiv biex issib tliet kriminali involuti f’serqa li fiha aggredew mara bi bzonnijiet specjali meta kienet ghall-affari taghha fir-dar taghha f’Haz-Zebbug.

Emanuela Sciberras ta’ 43 sena nhar il-Hamis ghal habta tal-10.05 a.m. kienet wehidha dar meta sfat aggredita minn wiehed mill-hallelin flimkien ma’ iehor dahal biex jisraq lilha u lill-qraba taghha. Wara li sgassaw bieb tal-aluminium huma dahlu fir-residenza ta’ Sciberras li tinsab fi Sqaq 1, fi Triq il-Kbira. Kif il-mara indunat li kien hemm xi hadd isfel minhabba li semghet il-bieb jigi sgassat, hija marret tara x’gara. Kien hawn li wiehed mill-kriminali taha daqqa ta’ ponn fuq wiccha u imbuttaha fl-art fejn spiccat wiccha ’l fuq ’bitha interna.

Jidher li wara li dawn qalbu diversi kmamar, l-istess kriminal li sawwat lil mara, qabadha u kakxara lejn il-bieb ta’ barra fejn kompla jaggrediha fejn haliha mitluq fl-art. Wara li serqu madwar €4,100 kif ukoll oggetti tad-deheb, iz-zewg hallelin harbu mill-post u dehru jidhlu f’vann station wagon fejn kien hemm omplici iehor jistenna.

Kien wiehed mill-girien, Benjamin Piscopo, li mar jaghti l-ewwel ghajnuna lil Sciberras fejn ghena tqum mill-art kiesha peress li ma setghetx tqum wehidha u anke cempel ghall-ghajnuna.

Minn aktar stharrig li sar mill-Pulizija rrizulta li xi gimghatejn qabel, Toni Chircop ta’ 78 sena u li joqghod fl-istess dar, kien ukoll safa misruq meta sab neqsin €4,000 izda dakinhar ma kienx instab l-ebda sgass.

L-istharrig tal-Pulizija qiehed jitmexxa mill-Ispettur Sandra Zammit tad-Disrtett flimkien mas-Surgent Joe Borg u l-Ispettur Keith Arnaud mid-DIK. Il-Magistrat Dr Giovanni Grixti qed imexxi inkjesta magisterjali bl-ghajnuna ta’ diversi esperti fosthom it-Tabib Forensiku Mario Scerri u Dr Vincent Gilberti flimkien mal-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

Next Page »