Arrestat


camera Arrestati żewġt irġiel li wettqu serq fil-Mellieħa

Telefonata anonima li daħlet fil-Control Room tal-Pulizija lbieraħ ftit qabel nofsinhar, informat lill-Pulizija li fi Triq …..artiklu

Advertisements

camera Maximilian Ciantar reġa’ fl-inkwiet mal-Pulizija

Maximilian Ciantar ta’ 23 sena, residenti l-Marsa, li fl-2010 weħel sentenza ta’ priġunerija wara li tajjar tewmin bniet f’Ħ’Attard u baqa’ sejjer, illum reġa’ ħarab …..artiklu

camera Spettur tal-Pulizija ġera wara t-tfajla u arrestaha

Tfajla ta’ 17-il sena mir-Rumanija ħarbet minn ħanut li kienet għadha kif serqet, iżda nqabdet ftit tal-ħin wara minn Spettur tal-Pulizija …..artiklu

Malti li kien imfittex fl-Olanda, lura Malta hieles

LA ROSA QORTIHidma intensiva mill-Pulizija ta’ Malta biex jinstab Malti li kien ilu imfittexx mill-Awtoritajiet Olandizi fuq akkuzi ta’ konspirazzjoni ta’ traffikar ta’ droga, sfumat fix-xejn meta l-Qrati Olandizi taw sentenza hafifa lil dan il-Malti biex wara biss ftit granet gie lura Malta.

Darren Alfred Vassallo La Rosa ta’ 36 sena, imwieled l-Ingilterra imma residenti San Pawl il-Bahar, kien tressaq il-Qorti biex ikun estradit wara li nhareg mandat ta’ arrest Ewropew kontrih. Huwa kien arrestat mill-Pulizija Maltija fis-27 ta’ Marzu 2009 wara jiem ta’ osservazzjoni. Dakinhar huwa deher hiereg minn blokk appartamenti fil-Qawra u ftit wara gie avvicinat mill-Pulizija u arrestat.

Vassallo La Rosa kien imfittex mill-Olandizi fuq akkuzi ta’ konspirazzjoni fit-traffikar ta’ madwar 11-il kilo droga haxixa fejn kien allegat li anke kien hemm involuti membri tal-gudikatura barranin.

Meta tressaq il-Qorti mil-Ispettur Mario Cuschieri mit-Taqsima tas-SIRENE, Vassallo La Rosa ghazel li jigi estradit lejn l-Olanda.

Dan l-ahhar waslitli informazzjoni li ftit tal-jiem wara li Vassallo La Rosa kien estradit, dan kien qed jidher in-Naxxar. Fil-fatt irrizulta li meta Vassallo La Rose tressaq il-Qorti fl-Olanda u nstab hati, inghata sentenza ta’ ftit jiem xoghol fil-kommuntà u multa. Ftit wara huwa rega’ gie Malta.

Sorsi qrib id-Depot tal-Pulizija qalulna li sentenzi redikoli bhal dawn ibaxxu l-moral tal-Pulizija fejn jiem ta’ investigazzjoni u sorveljanza biex jinqabad persuni imfittxija minn pajjiz iehor, jispicca hieles wara ftit jiem minhabba s-sentenza redikola mill-istess pajjiz li riedu.

Harab mill-Habs fil-Polonja sentejn ilu

Pollakk ta’ madwar 55 sena li kien imfittex mill-Awtoritajiet Pollakki sa mill-2007, gie arrestat mill-Pulizija Maltija u mistenni li jigi estradit fil-jiem li gejjin.

Darius Crepeska huwa imfittex mhux biss b’konnessjoni mal-harba mill-habs fil-Polonja imma ukoll fuq akkuzi ta’ frodi. Nhar il-Hadd li ghadda l-Pollokk kien fuq dghajsa fl-ibhra Maltin u meta aktar tard wara nofsinhar huwa dahal Malta qrib il-Freeport sab lill-Pulizija tas-SIRENE immexxija mill-Ispettur Mario Cuschieri jistennewh.

Crepeska kien arrestat u nhar it-Tnejn tressaq il-Qorti mill-istess Spettur Cuschieri.

Stiednu u allegatament seraqlu €3,000

Il-Pulizija mistenijja tressaq il-Qorti Egizzjan ta’ 32 sena mill-Mosta fuq allegat serqa minghand habib tieghu li stiednu d-dar u serqu.

Nhar il-Gimgha waranofsinhar Carmel Botterill ta’ 42 sena, ukoll mill-Mosta, stieden lill-Egizzjan fid-dar tieghu fi Triq il-Kbira. F’hin minnhom Botterill dahal jinhasel u pogga pouch li fih kellu ¢3,000 u diversi dokumenti personali f’kamra ohra qalb il-hwejjeg.

Jidher li meta l-ghada, is-Sibt, il-Malti mar biex jiehu l-pouch sab li dan kien nieqes. Minhabba li l-unika persuna li kien dahhal fir-residenza tieghu kien l-Egizzjan u ma kien sab ebda sgass fil-bieb, is-suspetti waqghu fuq il-barrani. Ghaldaqstant huwa mar jaghmel rapport fl-Ghassa tal-Pulizija tal-Mosta fejn dawn, immexxija mill-Ispettu Paul Bond u s-Surgent Jonathan Vella, marru jaghmlu tfittxija fir-residenza tal-Egizzjan.

Kif il-Pulizija kienu qeghdin ifittxu u fethu l-bieba tal-forn tal-cooker. waqa’ pouch li kien imgezwer fi hwejjeg. Meta l-Pulizija fethu l-pouch fil-prezenza tal-Egizzjan, fih sabu d-dokumenti ta’ Botterill imma ma kienx hemm it-€3,000.

Sudaniz jaqla’ daqqa ta’ sikkina f’dahru

Glieda li nqalghet bejn xi klandestini fic-Centru Miftuh fil-Vilagg tal-Kampijiet f’Hal Far spiccat biex Pulizija, suldati u klandestini jweggghu u kellhom jinghataw il-kura medika. Din il-glieda sehhet nhar il-Hamis, 21 ta’ Mejju wara li ftit qabel sar rejd fl-istess post fejn instabu madwar 26 klandestin li kienu harbu minn centri ta’ detenzjoni fil-gimghat li ghaddew. Sudaniz ittiehed l-isptar wara li safa ferut b’daqqa ta’ arma bil-ponta.

Ir-rejd fil-kampijiet ta’ Hal Far beda ghall- habta tal-5.15 a.m. u tmexxa mill-Kaptan Mark Anthony Borg u l-Logotenent Chris Zammit Cordina, li ghalkemm huma fizzjali mal-FAM bhalissa huma responsabbli mis-sigurtà u d-dixxiplina mad-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni (DS). Flimkien mal-membri tad-DS hadu sehem ukoll il-Pulizija.
Kif bdew bit-tfittxija uhud mill-klandestini pprovaw jaharbu izda dawn inzammu kemm mill-membri tad-DS kif ukoll mill-Pulizija. B’kollox instabu madwar 26 klandestin li ma kellhom ebda dokument u wara aktar stharrig irrizulta li dawn kienu harbu minn centri ta’ detenzjoni.

Sadanittant ftit wara li ntemmet din l-operazzjoni, qamet glieda bejn zewg klandestini, x’aktarx b’konnessjoni mar-rejd li sehh aktar qabel fejn qed ikun allegat li kien hemm min ipponta subghajh lejn xi uhud li setghu kixfu lil dawk li kienu mfittxijin mill-awtoritajiet.

Meta l-Pulizija waslu fuq il-post sabu lil certu Ahmed Bashir Rashed ta’ 31 sena mis-Sudan li kien imcappas bid-demm fejn allega li kien safa aggredit minn klandestin iehor mis-Sudan, Ismael Abubaker ta’ 31 sena. Jirrizulta li dawn it-tnejn kellhom argument shun fuq il-bejt tal-ufficcju li hemm qabel tidhol ghall-kampijiet. Waqt dan l-argument Rashed qala’ daqqa ta’ sikkina jew mus f’dahru.

Kif il-Pulizija kienu qeghdin jeskortaw lil Abubaker lejn il-karozza tal-Pulizija biex jittiehed l-Ghassa ta’ Birzebbuga ghal akta stharrig, Ahmed Bashir Rashed waddablu xi gebel u anke mar ghalih biex jaggredih b’gebla. F’din il-konfuzzjoni, Abubaker u l-Kuntistabbli li kien qed jeskortah, PC Duncan Schembri mill-Iskwadra tal-Mobile, spiccaw jigu imbutati fl-art.

Meta l-Pulizija pruvaw jikkalmaw lil Rashed, dan qabad l-ingravata ta’ Kuntistabbli iehor, PC Shaun Vassallo tad-Distrett, u gibidilu fejn parti mill-uniformi iccapset bid-demm.

Ahmed Bashir Rashed ittiehed l-Isptar Mater Dei fejn instab li kien qed isofri minn griehi hfief ikkawzati minn strument bil-ponta. Il-Pulizija ghamlu tfittxija ghall-arma izda din ma nstabitx.

L-istharrig tal-Pulizija f’dan il-kaz qed jitmexxa mill-Ispettur Priscilla Caruana flimkien mas-Surgent Mario Mercieca.

Next Page »