Serq


camera Arrestati żewġt irġiel li wettqu serq fil-Mellieħa

Telefonata anonima li daħlet fil-Control Room tal-Pulizija lbieraħ ftit qabel nofsinhar, informat lill-Pulizija li fi Triq …..artiklu

Advertisements

camera Spettur tal-Pulizija ġera wara t-tfajla u arrestaha

Tfajla ta’ 17-il sena mir-Rumanija ħarbet minn ħanut li kienet għadha kif serqet, iżda nqabdet ftit tal-ħin wara minn Spettur tal-Pulizija …..artiklu

Il-Pulizija jfittxu żewġ żgħażagħ

RIUAktar kmieni llum waranofsinhar, raġel li kien mixi max-xatt qrib Tigné Point f’Tas-Sliema spiċċa vittma ta’ żewġ ħallelin li serqulu l-bastijiet li kien qed iġorr.

Din is-serqa, magħrufa bħala “snatch&grab”, seħħet għall-ħabta tas-2.00 p.m. meta r-raġel jidher li kien sejjer iqatta’ ftit ħin ħdejn il-baħar. Kif kien mixi għall-affari tiegħu, ġie avviċinat minn żewġ ġuvintur li ħatfulu l-basktijiet u ħarbu minn fuq il-post.

Sorsi li tkellmu ma’ KRONAKA f’MALTA qalu li l-vittma kellu f’idejh basktijiet li jintużaw biex iġorr l-affarijiet tal-baħar fihom.

Fi ftit minuti waslu fuq il-post il-Pulizija mill-Iskwadra tar-Rapid Intervention Unit li minkejja t-tfittxija intensive fl-inħawi għaż-żewġ ħallelin, dawn ma dehru mkien.

Il-vittma għamel rapport mal-Pulizija tad-Distrett li komplew jinvestigaw il-każ.

English version for the above article go to this link http://www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/39851/man_robbed_at_tign_point__#.U5gWCBbeNlI

Stiednu u allegatament seraqlu €3,000

Il-Pulizija mistenijja tressaq il-Qorti Egizzjan ta’ 32 sena mill-Mosta fuq allegat serqa minghand habib tieghu li stiednu d-dar u serqu.

Nhar il-Gimgha waranofsinhar Carmel Botterill ta’ 42 sena, ukoll mill-Mosta, stieden lill-Egizzjan fid-dar tieghu fi Triq il-Kbira. F’hin minnhom Botterill dahal jinhasel u pogga pouch li fih kellu ¢3,000 u diversi dokumenti personali f’kamra ohra qalb il-hwejjeg.

Jidher li meta l-ghada, is-Sibt, il-Malti mar biex jiehu l-pouch sab li dan kien nieqes. Minhabba li l-unika persuna li kien dahhal fir-residenza tieghu kien l-Egizzjan u ma kien sab ebda sgass fil-bieb, is-suspetti waqghu fuq il-barrani. Ghaldaqstant huwa mar jaghmel rapport fl-Ghassa tal-Pulizija tal-Mosta fejn dawn, immexxija mill-Ispettu Paul Bond u s-Surgent Jonathan Vella, marru jaghmlu tfittxija fir-residenza tal-Egizzjan.

Kif il-Pulizija kienu qeghdin ifittxu u fethu l-bieba tal-forn tal-cooker. waqa’ pouch li kien imgezwer fi hwejjeg. Meta l-Pulizija fethu l-pouch fil-prezenza tal-Egizzjan, fih sabu d-dokumenti ta’ Botterill imma ma kienx hemm it-€3,000.

Hallelin jergghu jippozaw ta’ haddiema tal-Enemalta

Ghal darb’ohra hallelin ippozaw ta’ haddiema tal-Enemalta biex wettqu ‘hold-up’ fuq anzjana ta’ 61 sena, ghalkemm din id-darba jidher li ma ntuzawx armi. B’dan l-24 ‘hold-up’ tas-sena, digà saru ‘hold-ups’ daqs is-sena l-ohra kollha.

Nhar il-Hamis ghal xi s-7.00 a.m. Helen Muscat, li toqghod fi Triq il-Papa Urbanu VIII f’Birkirkara kantuniera ma’ Triq il-Kbira li taghmel ma’ Hal Balzan, semghet il-bieb ta’ barra jhabbat u meta ttawlet rat zewg irgiel lebsin elmu isfar, li qalulha li kienu tad-dawl (Enemalta). Dak il-hin fid-dar reqdin kien hemm zewgt uliedha, Svetlik ta’ 25 sena u Maria Adelisa ta’ 20 sena.

Sakemm il-mara nizlet tiftah, il-hallelin ghattew wicchom bil-balaklavi u kif Muscat fethet il-bieb wiehed minnhom imbuttaha u xehitha mal-art. Filwaqt li wiehed mill-hallelin telgha fuq iqalleb fil-kamra tas-sodda, l-iehor baqa’ ghassa mal-mara u heddidha biex ma tghajjatx.

Kien l-inbieh tal-kelb tal-familja li qajjem lit-tfajla li kif rat lill-hallelin bdiet tghajjat ghall-ajjut. L-ghajjat ta’ Maria Adelisa li bezza’ lill-hallelin li harbu minn fuq il-post u dehru jaharbu b’karozza. Izda l-halliel li tela’ jisraq mill-kamra tas-sodda lahaq hataf xi oggetti tad-deheb fosthom crieket u gizirana li l-valur taghhom mhux maghruf.

Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Nikolai Sant kif ukoll dawk tad-DIK immexxija mill-Ispettur Ramon Cassar. B’dan il-‘hold-up’ giet informata l-Magistrat Dr Miriam Hayman, li ordnat inkjesta u hatret l-esperti tal-Qorti flimkien mal-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

 

Pruvaw jaqilghu x-xork biex jinzlu f’hanut

silver-play-29-04-09Tliet hallelin hadu battikata ghalxejn meta serqa ppjanata giet sfrattata mill-Pulizija tad-Distrett wara telefonata minn xi nies li fis-satra tal-lejl semghu hsejjes gejjin minn dar.

L-Erbgha ghal habta tas-2.20 a.m. residenti li joqghodu fi Triq Dun Nerik Cordina Perez fil-Hamrun semghu hsejjes ta’ tisbit gejjin minn dar li sidha ma kienx hemm ghax jinsab imsiefer. Meta waslu fil-post indikat il-Pulizija sabu l-bieb ta’ barra tar-residenza sgassat u kif dahlu gewwa sabu ma’ wicchom wiehed mill-hallelin li prova jahrab izda inzamm mill-Pulizija. Mieghu kien hemm zewg hallelin ohrajn li kif indunaw li kien hemm il-Pulizija irnexxielhom jaharbu minn wara billi qabzu ghal fuq karozza li kienet ipparkjata fuq wara li anke garbet xi hsarat fis-saqaf. Dak li nqabad, ragel ta’ 26 sena minn Santa Venera, baqa’ jinzamm taht arrest.

Minn stharrig li sar irrizulta li l-hallelin sgassaw il-bieb biex dahlu fir-residenza privata biex minn hemm ikollhom access ghall-istabbiliment ‘Silver Play’ li huwa hanut tal-loghob. L-ewwel tentattiv tal-hallelin kien li jaqalghu kantun mis-sular ta’ isfel biex jidhlu fil-hanut izda dan it-tentattiv falla. Ghaldaqstant il-hallelin telghu fis-sular ta’ fuq fil-kamra tas-sodda li tigi fuq l-istabbiliment u qalghu xi madum, nehhew it-torba u bdew jippruvaw inehhu xi xorok. Izda fis-satra tal-lejl il-hoss li bdew jaghmlu instema’ hafna aktar milli kieku kien matul il-gurnata b’konsegwenza li gibed l-attenzjoni ta’ uhud mill-girien li cemplu lill-Pulizija li waslu fuq il-post fi ftit minuti peress li l-Ghassa tinstab ftit metri ’l boghod.

L-istharrig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Ispettur Joseph Agius tad-Distrett u Jeffrey Cilia mid-DIK.

Serqu aktar minn €7,000 f’inqas minn zewg minuti

hold-up-paola-21-04-09Tliet hallelin wettqu ‘hold-up’ iehor fuq stabbilment tal-loghob fejn f’inqas minn zewg minuti serqu flus u mowbajls. Issa qed ikompli jidher bic-car li dawn il-hwienet tal-loghob saru mira facli ghall-hallelin tant li mindu bdew jifthu madwar Malta digà saru disa’ ‘hold-ups’ li nafu bihom ahna.

L-ahhar kaz sehh nhar it-Tnejn ghal habta tal-11.20 p.m. meta t-tliet hallelin, b’wicchom mghotti bil-balaklavi, libsin ingwanti skuri u wiehed minnhom armat b’senter, dahlu fl-istabbiliment ‘Fair Play’ li jinsab fi Pjazza Antoine De Paule f’Rahal Gdid. Dak il-hin fil-lokal kien hemm Jean Paul Vella ta’ 21 sena minn Hal Qormi, li huwa impjegat fil-post, u zewg klijenti – mara ta’ 47 sena mill-Gudja u ragel u ta’ 45 sena ukoll mill-Gudja.

Kif il-hallelin dahlu fl-istabbilment wiehed minnhom baqa’ hdejn il-bieb bis-senter f’idejh ghassa filwaqt li t-tnejn l-ohrajn marru direttament fuq Vella li kien mal-‘cash’ u ordnawlu biex jiftah is-safe li wiehed mill-hallelin kien jaf ezatt fejn qieghed. Mis-safe serqu ftit inqas minn €7,200 u bdew hergin ’il barra. Izda qabel harbu dak li kien ghassa mal-bieb u armat bis-senter, qal lil shabu biex jiehdu l-mowbajls ta’ Vella u taz-zewg klijenti biex ma jkunux jistghu icemplu lill-Pulizija. Kif hargu mill-hanut, il-hallelin grew fuq l-istess bankina fid-direzzjoni tal-pjazza u daru mal-ewwel kantuniera fi Triq Sammat fejn kien hemm karozza tistennihom u harbu b’velocità eccessiva.

Ftit tal-hin wara gew informati l-Pulizija fejn fuq il-post marru dawk mill-Ghassa ta’ Rahal Gdid immexxija mill-Ispettur Spiridione Zammit u s-Surgent Conrad Ellul. Aktar tard mar ukoll l-Ispettur Anthony Portelli mid-DIK. Il-Maniger ta’ ‘Fair Play’, Kenneth Fenech ta’ 29 sena minn Birkirkara, ukoll mar fuq il-post. 

Mill-ewwel investigazzjonijiet li ghamlu l-Pulizija irrizulta li fl-inhawi hemm zewg hwienet fil-qrib li ghandhom cameras tas-sigurtà. Il-bierah filghodu, hekk kif dawn fethu ghan-negozju, il-Pulizija elevaw il-filmati ghal aktar stharrig.

Ghalkemm hadd mit-tliet vittmi ma sofra ebda griehi, il-mara li kienet fl-istabbiliment tal-loghob giet ezaminata minn tabib fic-Centru tas-Sahha ta’ Rahal Gdid stess minhabba xokk li kellha fuqha.

B’dan il-‘hold-up’ giet informata l-Magistrat Dr Doreen Clarke li ordnat inkjesta u hatret lil Dr Joe Mifsud bhala espert tal-Qorti u lil Martin Bajada biex jezamina l-filmati migbudin mill-cameras tas-sigurtà flimkien mal-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

Dan kien it-23 ‘hold-up’ din is-sena, wiehed biss inqas li saru fi 12-il xahar is-sena l-ohra kollha. Minn Dicembru 2007 sal-bierah saru disa’  ‘hold-ups’ fuq stabbilmenti tal-loghob. Fl-2007 gew irrapportati tlieta – fil-Mosta, Hamrun, Gzira u Birkirkara. Fl-2008 gew irrapportati tnejn – f’Haz-Zabbar u Gzira filwaqt li din is-sena digà saru tlieta – f’Birkirkara, Marsa u Rahal Gdid li sehhew kollha dan ix-xahar. 

Next Page »