Qorti


camera Maximilian Ciantar reġa’ fl-inkwiet mal-Pulizija

Maximilian Ciantar ta’ 23 sena, residenti l-Marsa, li fl-2010 weħel sentenza ta’ priġunerija wara li tajjar tewmin bniet f’Ħ’Attard u baqa’ sejjer, illum reġa’ ħarab …..artiklu

Advertisements

Malti li kien imfittex fl-Olanda, lura Malta hieles

LA ROSA QORTIHidma intensiva mill-Pulizija ta’ Malta biex jinstab Malti li kien ilu imfittexx mill-Awtoritajiet Olandizi fuq akkuzi ta’ konspirazzjoni ta’ traffikar ta’ droga, sfumat fix-xejn meta l-Qrati Olandizi taw sentenza hafifa lil dan il-Malti biex wara biss ftit granet gie lura Malta.

Darren Alfred Vassallo La Rosa ta’ 36 sena, imwieled l-Ingilterra imma residenti San Pawl il-Bahar, kien tressaq il-Qorti biex ikun estradit wara li nhareg mandat ta’ arrest Ewropew kontrih. Huwa kien arrestat mill-Pulizija Maltija fis-27 ta’ Marzu 2009 wara jiem ta’ osservazzjoni. Dakinhar huwa deher hiereg minn blokk appartamenti fil-Qawra u ftit wara gie avvicinat mill-Pulizija u arrestat.

Vassallo La Rosa kien imfittex mill-Olandizi fuq akkuzi ta’ konspirazzjoni fit-traffikar ta’ madwar 11-il kilo droga haxixa fejn kien allegat li anke kien hemm involuti membri tal-gudikatura barranin.

Meta tressaq il-Qorti mil-Ispettur Mario Cuschieri mit-Taqsima tas-SIRENE, Vassallo La Rosa ghazel li jigi estradit lejn l-Olanda.

Dan l-ahhar waslitli informazzjoni li ftit tal-jiem wara li Vassallo La Rosa kien estradit, dan kien qed jidher in-Naxxar. Fil-fatt irrizulta li meta Vassallo La Rose tressaq il-Qorti fl-Olanda u nstab hati, inghata sentenza ta’ ftit jiem xoghol fil-kommuntà u multa. Ftit wara huwa rega’ gie Malta.

Sorsi qrib id-Depot tal-Pulizija qalulna li sentenzi redikoli bhal dawn ibaxxu l-moral tal-Pulizija fejn jiem ta’ investigazzjoni u sorveljanza biex jinqabad persuni imfittxija minn pajjiz iehor, jispicca hieles wara ftit jiem minhabba s-sentenza redikola mill-istess pajjiz li riedu.

Harab mill-Habs fil-Polonja sentejn ilu

Pollakk ta’ madwar 55 sena li kien imfittex mill-Awtoritajiet Pollakki sa mill-2007, gie arrestat mill-Pulizija Maltija u mistenni li jigi estradit fil-jiem li gejjin.

Darius Crepeska huwa imfittex mhux biss b’konnessjoni mal-harba mill-habs fil-Polonja imma ukoll fuq akkuzi ta’ frodi. Nhar il-Hadd li ghadda l-Pollokk kien fuq dghajsa fl-ibhra Maltin u meta aktar tard wara nofsinhar huwa dahal Malta qrib il-Freeport sab lill-Pulizija tas-SIRENE immexxija mill-Ispettur Mario Cuschieri jistennewh.

Crepeska kien arrestat u nhar it-Tnejn tressaq il-Qorti mill-istess Spettur Cuschieri.

Stiednu u allegatament seraqlu €3,000

Il-Pulizija mistenijja tressaq il-Qorti Egizzjan ta’ 32 sena mill-Mosta fuq allegat serqa minghand habib tieghu li stiednu d-dar u serqu.

Nhar il-Gimgha waranofsinhar Carmel Botterill ta’ 42 sena, ukoll mill-Mosta, stieden lill-Egizzjan fid-dar tieghu fi Triq il-Kbira. F’hin minnhom Botterill dahal jinhasel u pogga pouch li fih kellu ¢3,000 u diversi dokumenti personali f’kamra ohra qalb il-hwejjeg.

Jidher li meta l-ghada, is-Sibt, il-Malti mar biex jiehu l-pouch sab li dan kien nieqes. Minhabba li l-unika persuna li kien dahhal fir-residenza tieghu kien l-Egizzjan u ma kien sab ebda sgass fil-bieb, is-suspetti waqghu fuq il-barrani. Ghaldaqstant huwa mar jaghmel rapport fl-Ghassa tal-Pulizija tal-Mosta fejn dawn, immexxija mill-Ispettu Paul Bond u s-Surgent Jonathan Vella, marru jaghmlu tfittxija fir-residenza tal-Egizzjan.

Kif il-Pulizija kienu qeghdin ifittxu u fethu l-bieba tal-forn tal-cooker. waqa’ pouch li kien imgezwer fi hwejjeg. Meta l-Pulizija fethu l-pouch fil-prezenza tal-Egizzjan, fih sabu d-dokumenti ta’ Botterill imma ma kienx hemm it-€3,000.

Se jkun mixli t-tieni ufficjal

L-Ispetturi Joseph Agius u Robert Vella, nhar il-Gimgha pprezentaw citazzjoni kontra t-tieni ufficjal tal-Forzi Armati b’konnessjoni mal-mewt ta’ Gunner Matthew Psaila li sehhet fi Frar li ghadda waqt tahrig f’Chadwick Lakes.

Il-Pulizija digà pprezentaw citazzjoni kontra Logotenent tal-FAM dwar l-istess kaz fejn fost l-akkuzi hemm negligenza b’konsegwenza li b’mod involontarju kkawza l-mewt ta’ Gunner Psaila ta’ 19-il sena minn Ta’ Xbiex u li bhala ufficjal pubbliku, kien fi dmir li jara li dan ma jsehhx. Wara aktar stharrig l-istess Pulizija pprezentaw citazzjoni kontra Lance Bombardier ta’ 31 sena minn Pembroke fejn l-akkuzi huma l-istess bhal tal-Logotenent. Izda fil-kaz tal-Lance Bombardier, zdiedet l-akkuza li huwa recediv minhabba reat li huwa wettaq qabel dahal suldat.

Il-kaz ta’ Gunner Psaila jmur lura ghal nhar il-Gimgha, 13 ta’ Frar li ghadda, meta Psaila flimkien ma’ grupp ta’ suldati ohrajn mis-‘C’ Company Special Duties, kienu Chadwick Lakes ghal tahrig fl-ilma. Kif kienu ghaddejjin minn taht pont u f’ilma kiesa uhud minnhom qabadhom paniku meta sabu dizlivell u spiccaw taht l-ilma. Dawn inghataw l-ghajnuna minn ufficjali ohrajn izda hadd ma nduna li fil-qiegh kien ghad hemm Matthew Psaila. Kien aktar minn sitt minuti wara li ndunaw li Gunner Psaila kien nieqes u bdiet tfittxija ghalih f’ilma imdardar u kollu tajn.

Meta Psaila instab u ttella’ ma kienx qed jiehu nifs u kien l-intervent tas-suldati li sakemm waslet l-ambulanza zammew lis-suldat haj permezz tan-nifs artificjali u messaggi fuq qalbu. Meta ttiehed l-Isptar Mater Dei huwa baqa’ jinzamm haj permezz tal-magni izda ma’ sbieh it-Tnejn, fis-16 ta’ Frar Gunner Psaila miet fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

UPDATE: SALVA TLIET SULDATI

Sadantittant wara li hareg ir-rapport ta’ hawn fuq, gejt ikkuntattjat minn sorsi qrib il-FAM fejn qaluli li l-Lance Bombardier li qed ikun akkuzat, dakinhar li sehh il-kaz kif ra lis-suldati f’paniku qabez fl-ilma u salva zewg suldati rgiel u suldat  mara filwaqt li l-kumplament tal-grupp, madwar hames suldati ojrajn kienu salvati minn ufficjali ohrajn.

Izda meta komplejt nistharegg ghaliex il-Pulizija xorta wahda harget citazzjoni kontra l-Lance Bombardier, irrizulta li dan l-ufficjal kien responsabbli mis-suldati meta kienu ghaddejjin minn taht il-pont u ghalhekk kellu jara li dawn ma jigrilhom xejn meta filfatt mhux biss spiccaw kwazi gherqu imma wiehed minnhom, Gunner Psaila,  ghereq u hadd ma nduna li kien fil-qiegh b’konsegwenza li jumejn wara miet fl-Isptar Mater Dei.

Harbet mill-kustodja tal-Pulizija Ingliza

rita-bugejaRita Bugeja ta’ 51 sena  minn Hal Qormi, li kienet arrestata mill-Pulizija Ingliza wara li harbet minn Malta u li kienet qeghda tistenna biex tkun estradita lejn Malta, regghet harbet mill-kustodja tal-Pulizija din id-darba dik Ingliza.

Kien Favourite News li xandar din l-ahbar fil-bulletini tal-ahbarijiet fuq Favourite Channel. Skont dan l-istazzjon il-mara harbet ftit qabel kellha tigi estradita lejn Malta biex tghaddi guri b’rabta mal-importazzjoni ta’ 5,000 pillola ecstasy. Hija kienet arrestata fl-Ingilterra wara li nhareg mandat ta’ arrest internazzjonali.

Rita Bugeja kienet ilha nieqsa minn Malta mit-18 ta’ Novembru, 2007, gurnata biss qabel kellu jibda l-guri taghha. Hija kienet qeghda tgawdi mil-libertà provizorja minkejja li fil-15 ta’ Mejju, 2006, giet arrestata fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta wara s-sejba tad-drogi, mohbijin f’‘teddy bear’, fil-bagalja taghha.
Fil-21 ta’ Novembru 2007 il-Pulizija kienu hargu stqarrija ufficjali fejn taw l-impressjoni li l-ghibien ta’ Bugeja kien kaz iehor ta’ mara li ma rritornatx id-dar u li giet irrapportata nieqsa. Fil-fatt l-istqarrija tal-Pulizija, li maghha kien ippubblikat ritratt taghha, qalet biss li Rita Bugeja hija twila madwar hames piedi u erba’ pulzieri, ghandha xagharha kannella car bil-griz twil sa spallejha u ghajnejha kannella skuri, giet irrapportata nieqsa lill-Pulizija.
Kien intqal ukoll t-tifel taghha stess irrapportaha “nieqsa”. Il-Pulizija kienet ukoll ghamlet talba ghall-ghajnuna tal-pubbliku ghal min ghandu xi taghrif dwar din il-mara.

Matul id-disa’ xhur li Bugeja kienet ilha nieqsa, il-Pulizija Maltija zammet skiet perfett dwar dan il-kaz. Dakinhar li tresqet il-Qorti hija wiegbet li mhix hatja, madankollu, il-Magistrat Silvio Meli ma laqax it-talba ghall-helsien mill-arrest. Izda wara li ntemmet il-kumpilazzjoni (gbir ta’ provi), hija nghatat il-libertà provizorja sakemm tghaddi guri. Il-guri taghha kien appuntat ghad-19 ta’ Novembru 2008.

Wara li Bugeja kienet arrestata fl-Ingilterra kien bdew il-proceduri biex tingieb hawn Malta. Izda Bugeja rrnexxielha tahrab mill-kustodja tal-Pulizija Ingliza. Meta l-mara harbet minn Malta x’aktarx li kienet uzat isem falz. Kien fil-15 ta’ Awwissu li ghadda, li l-Pulizija Maltija ikkonfermat li Bugeja keinet giet arrestata bl-ghajnuna tal-Interpol li kienu informaw lill-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Drogi u lill-Ufficcju tal-Avukat Generali ta’ Malta. Minnufih saret talba biex Bugeja tigi estradita lura Malta fejn il-Pulizija Ingliza kellhom kollox lest imma Rita Bugeja rrnexielha ghal darb’ ohra tahrab.

Huwa mifhum li l-Pulizija Ingliza bdiet tfittxija intensiva ghal Bugeja u sorsi li tkellmu ma’ Favourite News qalu li mhux qed ikun eskluz li l-mara x’aktarx harbet mill-Ingilterra.

Fizzjal mixli bi qtil involontarju

Fil-jiem li gejjin, il-Pulizija mistennija tixli fil-Qorti fizzjal tal-Forzi Armati b’diversi akkuzi b’konnessjoni mal-mewt tas-suldat Matthew Psaila, li tilef hajtu waqt tahrig f’Chadwick Lakes.

L-Ispetturi Joseph Agius u Robert Vella tad-Distrett hargu citazzjoni kontra Logotenent tal-FAM fejn huwa mifhum li fost l-akkuzi hemm negligenza b’konsegwenza li b’mod involontarju kkawza l-mewt ta’ Gunner Matthew Psaila ta’ 19-il sena minn Ta’ Xbiex u li bhala ufficjal pubbliku kien fi dmir li jara li dan ma jsehhx. Filfatt dan il-fizzjal huwa wkoll responsabbli mis-sahha u s-sigurtà kif ukoll kien il-‘Platoon Commander’ ta’ Psaila. Il-kaz se jinstema’ quddiem il-Magistrat Dr Audrey Demicoli, li ghad trid tappunta d-data ta’ meta l-Logotenent ghandu jidher fil-Qorti. Il-kaz imur lura ghal nhar il-Gimgha, 13 ta’ Frar li ghadda, meta Gunner Psaila flimkien ma’ grupp ta’ suldati ohrajn mis-‘C’ Company Special Duties, kienu qeghdin jitharrgu fl-inhawi ta’ Chadwick Lakes. Kif is-suldati kienu ghaddejjin minn taht pont u f’ilma kiesah, minhabba dizlivell fejn l-ilma kien fond madwar zewg metri, uhud minnhom spiccaw taht l-ilma b’konsegwenza li qam paniku kbir. Barra li s-suldati kellhom l-uniformi imxarba, kienu qieghdin igorru madwar 20 kilo fuq darhom u l-arma.

Ufficjali li kienu maghhom bhala sorveljanza, fosthom il-Logotenent, qabzu biex jaghtu l-ghajnuna lis-suldati. Dawn ittellghu minn taht l-ilma izda hadd minnhom ma nduna li fil-qiegh kien ghad hemm Matthew Psaila. Kien aktar minn sitt minuti wara li ndunaw li Gunner Psaila kien nieqes u bdiet tfittxija ghalih f’ilma imdardar u kollu tajn.

Meta Psaila instab u ttella’ ma kienx qed jiehu nifs u kien l-intervent tas-suldati li sakemm waslet l-ambulanza zammew lis-suldat haj permezz tan-nifs artificjali u messaggi fuq qalbu tant li ghal madwar 27 minuta Gunner Psaila ma kellu l-ebda polz. Izda l-hin twil li ghamel taht l-ilma sakemm instab, il-hin sakemm giet l-ambulanza u ttiehed l-isptar kien ghadda hafna hin tant li Psaila kien kwazi klinikament mejjet. Filfatt kien permezz tal-magni li baqa’ jinzamm haj ghal tliet ijiem meta sbieh it-Tnejn, fis-16 ta’ Frar ezatt gimgha qabel kellu jaghlaq 20 sena, miet fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

Fil-harga ta’ l-orizzont tat-18 ta’ Marzu kif ukoll fuq dan is-sit elettroniku, konna zvelajna b’mod esklussiv li t-temperatura kienet ta’ madwar 2 gradi Celsius. Konna tkellima Kenneth Chase, ufficjal fl-Ufficcju Metreologiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta li kkonferma li meta sehh l-accident fl-10.00 a.m. it-temperatura rregistrata kienet ta’ 5.6 gradi izda minhabba li r-rih kien qed jonfoh forza ta’ 20km fis-siegha, ghamel it-temperatura tinhass madwar 3 gradi barra mill-ilma.

Chase qalilna ukoll li bejn il-11 ta’ Frar u t-13 ta’ Frar kienet ghamlet ix-xita fejn anke kien hemm halbiet bis-silg. Dan kien ifisser li s-silg li ghamel ir-Rabat u l-inhawi, meta dab is-silg spicca jmur f’Chadwick Lakes u b’hekk kompla baxxa t-temperatura tal-ilma ghal hafna inqas minn 3 gradi celsius.

L-inkjesta Magisterjali tmexxiet mill-Magistrat Dr Consuelo Scerri Herrera li fis-6 ta’ Marzu ghaddiet kollox lill-Avukat Generali. Dakinhar ukoll irrapportajt li ma kienx qed ikun eskluz li xi hadd se jitressaq il-Qorti fi qtil involontarju minhabba traskuragni.

Next Page »