Zewg nisa vittmi ta’ hallelin

Zewg nisa, wahda Maltija u l-ohra barranija, kienu vittmi ta’ hold-up meta kienu mixjin ghall-affari taghhom f’Paceville.

Dan sehh it-Tlieta ghal habta tal-5.10 a.m. meta Marie Novakova ta’ 33 sena mir-Repubblika Ceka u residenti San Pawl il-Bahar u l-kollega taghha, Crystal Conti ta’ 24 sena minn Hal Qormi, kienu fi triqthom ghall-karozzi taghhom wara li spiccaw mix-xoghol. Kif waslu fi Triq Wilga kienu avvicinati minn zewg irgiel mghammda u wiehed minnhom armat b’sikkina li bdew jhedduhom biex ituhom il-flus.

Iz-zewg nisa rrezistew tant li Novakova anke zammet il-‘handbag’ taghha sod anke meta wiehed mill-kriminali pprova jqaccat ic-cinga. Kif ra li ma kienx se jirnexxielu, dan pogga s-sikkina ma’ ghonq il-mara u ghalkemm kellimha bl-Ingliz huwa mifhum li kellu accent Gharbi. Mhedda bis-sikkina, Novakova ma kelliex ghazla ohra hlief li ccedi u tat il-basket liz-zewg kriminali. Fih hija kellha madwar €400, mobajl u oggetti u dokumenti personali. Iz-zewg hallelin harbu bil-giri fid-direzzjoni ta’ Triq il-Knisja u ma dehrux aktar.

B’xokk fuqhom il-vittmi cemplu lill-Pulizija fejn fuq il-post marru dawk mill-Ghassa ta’ San Giljan immexxija mis-Surgent Joe Pace. Peress li fl-inhawi hemm kameras tas-sigurtà, il-Pulizija talbu biex jezaminaw il-filmati. Tfittxija li saret madwar Paceville u l-inhawi mill-Pulizija tal-Mobile u tad-Distrett kienet fin-negattiv. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qeghdin jitmexxew mill-Ispettur Trevor Micallef tad-Distrett u l-Ispettur Carmelo Magri mid-DIK.

Dan kien is-17-il hold-up din is-sena li nafu bih.

Advertisements