Sejba


camera Arrestati żewġt irġiel li wettqu serq fil-Mellieħa

Telefonata anonima li daħlet fil-Control Room tal-Pulizija lbieraħ ftit qabel nofsinhar, informat lill-Pulizija li fi Triq …..artiklu

Advertisements

Jista’ jkun li kien digà joqghod Malta

Ghalkemm ma nstabu ebda sinjali ta’ vjolenza fuq kadavru ta’ ragel isewed, jidher li dan ma gheriqx waqt vjagg klandestin  fi triqtu lejn Malta, imma r-ragel seta kien digà qed joqghod Malta.

Nhar l-Erbgha, ragel minn San Pawl il-Bahar, Ray Vassallo ta’ 57 sena, ghal habta tas-1.05 p.m. cempel lill-Pulizija fejn informahom li fil-bahar fil-post maghruf bhala Little Armier, limiti tal-Mellieha, kien hemm kadavru fil-wicc. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Therese Sciberras u s-Surgent Aaron Attard fejn faccata ta’ Ray’s Lido ftit metri ‘l boghod mix-xatt kien hemm kadavru. B’din is-sejba gie informat ukoll l-Ispettur Chris Pullicino mill-Iskwadra ta’ Kontra l-Omicidji.

Biex il-kadavru ddahhal ghal fuq ix-xatt intalbet l-assistenza tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili fejn fuq il-post marru Brian Caruana u Patrick Galea li dahlu l-kadavru. Irrizulta li l-kadavru huwa ta’ ragel iswed u li kien liebes tliet T-Shirts, zewgt ggieket u qalziet ta’ taht u li kien jidher li ma tantx kienu ilu mejjet. Ftit metri ‘l boghod fuq ir-ramel instab jeans u f’wiehed mill-bwiet il-Pulizija sabu kartira li kien fiha biss munita ta’ zewg centezmi ta’ Ewro ta’ Malta.

Il-Pulizija ghad trid tistabilixxi jekk dan il-jeans huwiex tal-istess persuna u jekk jirrizulta li huwa tieghu, allura jista’ jaghti l-kaz li r-ragel kien digà qed jghix Malta u lanqas mhu qed ikun eskluz li jista’ jkun wiehed mill-klandestini li harab minn Centru ta’ Detenzjoni u spicca ghereq forsi anke waqt li kien se jitharrab minn Malta.

Bis-sejba tal-kadavru gie informat il-Magistrat Dr Antonio Mizzi li ordna inkjesta. Huwa hatar bhala esperti tal-Qorti lit-Tabib Forensiku Mario Scerri kif ukoll lill-Professur Hector Galea biex jaghmel ezami fuq snin il-vittma.