Qtil


Il-funeral taz-zaghzugh se jsir is-Sibt li gej.

Wara li l-esperti forensici, immexxijin mit-tabib forensiku Mario Scerri, lestew minn kull ezami li kellhom jaghmlu fuq il-kadavru ta’ Gaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar li nstab maqtul f’kamra li fiha jsir tnixxif, il-Magistrat Dr Giovanni Grixti ordna li l-kadavru jista’ jindifen. Ghaldaqstant, nhar is-Sibt li gej, se jsir il-funeral ta’ Romano b’quddiesa presente cadavere, li se tibda fis-2.30 p.m. u se ssir fil-Knisja tal-Qawra.

Dan id-delitt sehh nhar il-Hamis, 2 ta’ April, 2009, meta z-zaghzugh inqatel b’madwar sitt imsiemer f’rasu. Il-Pulizija bdew jimxu fuq it-teorija li l-imsiemer iddahhlu f’ras il-vittma b’ghodda li tispara l-imsiemer. Izda minkejja t-tfittxija li saret din l-ghodda baqghet ma nstabitx. Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-investigaturi mhumiex jeskludu li l-imsiemer setghu anke issammru b’martell u ghaldaqstant jahsbu li kien hemm bejn tnejn u tliet persuni involuti f’dan il-qtil.

Romano kien instab mejjet minn missieru Nicola, f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol tal-gipsum li jaghmel fi Triq id-Damasku. Dakinhar li Gaetano nqatel, missieru, li huwa Taljan ta’ 67 sena, kien fuq btala fil-Marokk, flimkien ma’ martu li hija ta’ nazzjonalità Marokkina u li tigi l-omm tar-rispett ta’ Gaetano. Izda huma kellhom itemmu l-btala fil-qasir minhabba li Nicola beda jinkwieta fuq ibnu wara li ma kienx qieghed iwiegeb it-telefonati tieghu.

 

Meta waslu Malta, Nicola kien mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ “Cinque Stelle” fi Triq il-Hgejjeg, f’San Pawl il-Bahar, kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza tagh­hom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta’ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan li seta’ kien gara xi haga kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju. Ftit wara d-9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen fi Triq id-Damasku fejn ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija.

Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law – wahda mill-hbieb ta’ ibnu – innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maqfula meta s-soltu jhalliha miftuha. Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Kien biss waqt l-awtopsja li sar maghruf li Romano inqatel b’sitt imsiemer f’ras.

Advertisements

Anzjana tinqatel b’aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina

Il-qtil sehh quddiem tifel ta’ sentejn u nofs

Murder Bormla 08 05 09Omicidju li sehh quddiem ghajnejn tifel ta’ sentejn u nofs, ixxokja lill-hafna nies fejn anzjana inqatlet b’aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina. Fl-istess kaz hemm ukoll fil-periklu tal-mewt l-eks-siehba tal-aggressur u l-aggressur innifsu kif ukoll Surgent tal-Pulizija li sofra diversi griehi.

Dan ir-reat sehh il-Gimgha fir-residenza ta’ Maria Theresa Vella, maghrufa mal-girien bhala Marì, ta’ 61 sena fi Triq San Lazzaru f’Bormla. Dak il-hin fid-dar kien hemm l-anzjana flimkien ma’ bintha Mary Grace ta’ 24 sena u iben Mary Grace ta’ sentejn u nofs. Fl-istess hin kien hemm ukoll iben l-anzjana u hu Mary Grace, Joseph Vella, li huwa Surgent tal-Pulizija stazzjonat mal-SAG li kien rieqed fis-sular ta’ fuq.

Ghal habta tal-9.50 a.m. dahal fir-residenza Clive Farrugia ta’ 24 sena mill-Birgu, li huwa l-eks-sieheb ta’ Mary Grace u missier it-tifel ta’ sentejn u nofs. Kif dahal huwa sakkar il-bieb tal-kamra li kienu fiha u beda jargumenta maghhom. Jidher li l-argument kien minhabba dizgwid bejn Mary Grace u Clive.

Farrugia kellu f’idejh sikkina, deskrita bhala sikkina militari, u beda jaggredixxi lil Marì. Huwa mifhum li l-mara nghatat aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina kif ukoll xi daqqiet ohra tant li qed ikun allegat li sofriet ksur f’riglejha. Il-mara nghatat daqqiet f’sidirha, darha u diversi partijiet ohrajn.

Kif Mary Grace rat lil ommha tigi aggredita u bid-demm itir mal-kamra, pruvat tiddefendiha x’aktarx b’sikkina tal-butir izda spiccat hi ukoll taqla’ diversi daqqiet f’sidirha, zaqqha u wiccha. L-istorbju kif ukoll il-biki tat-tifel iz-zghir qajjem lis-Surgent Vella li nizel isfel u faqa’ l-bieb tal-kamra.

Kif dahal sab xena makabra quddiemu b’ommu mitluqa ghal mewt, ohtu feruta gravi u n-neputieh jibki mimli demm li tar minn nanntu u ommu. X’aktarx li l-intervent f’waqtu tas-Surgent Joseph Vella salva l-hajja ta’ Mary Grace u binha. Kif Farrugia sab lis-Surgent ma’ wiccu dar ukoll ghal fuqu u xejjirlu diversi daqqiet. It-tahrig li ghandu s-Surgent Vella swielu u b’xi mod irnexxielu jehles minn daqqiet gravi ghalkemm xorta intlaqat mill-aggressur u sofra xi griehi.

Biex jiddefendi lill-qraba tieghu s-Surgent kellu juza forza ragonevoli fuq Farrugia wara li baqa’ jirrezisti minkejja li l-membru tal-Korp wissieh li huwa Pulizija. Fil-konfuzjoni u biex irraznu, Farrugia sofra xi griehi gravi f’rasu. Minkejja li kien ferut, PS Vella gab lil Farrugia taht kontroll u permezz tal-manetti tas-servizz rabatlu jdejh u zammu sakemm waslet l-assistenza.

Fuq il-post intbghatu zewg ambulanzi bl-infermieri u t-Tabib Michael Spiteri mill-ERT li bdew jamministraw messaggi fuq qalb l-anzjani izda hija mietet meta kienet fi triqta lejn l-Isptar Mater Dei. Mary Grace u Clive Farrugia ukoll ittiehdu l-isptar fejn it-tnejn jinsabu fil-periklu tal-mewt. B’xorti tajba t-tifel iz-zghir ma gralu xejn imma x-xena li ra quddiem minkejja l-età tenera tieghu, baqa’ imbikkem.

Fi ftit hin bdew jaslu diversi Pulizija fosthom dawk tal-Mobile u tad-Distrett u mid-DIK. Fost dawn kien hemm l-Assistent Kummissarju Pierre Calleja u s-Supretendenti Silvio Valletta u Carmelo Bartolo flimkien mal-Ispetturi Daniel Zammit u Fabian Fleri u John C. Ellul mid-Dipartiment tal-Forensika. F’hin minnhom wasal ukoll fuq il-post iben iehor ta’ Marì, wiehed mill-hamest uliedha, li deher b’xokk fuqu kif sar jaf li ommu inqatlet.

Il-Magistrat Dr Silvio Meli ordna inkjesta u anke mar fuq il-post tad-delitt fejn mexxa l-access. Huwa hatar diversi esperti fosthom lill-Perit Richard Aquilina u t-Tabib Forensiku Mario Scerri flimkien mal-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

Dan kien it-tieni omicidju li sehh din is-sena bl-ewwel wiehed ikun ta’ Gaetano Romano ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar. Dan id-delitt sehh fit-2 ta’ April meta z-zaghzugh inqatel b’sitt imsiemer f’rasu sparati minn apparat li jispara l-imsiemer. S’issa dan id-delitt ghadu mhux solvut.

UPDATE 

Saret l-awtopsja    

Meta nhar is-Sibt saret l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ Maria Theresa Vella irrizulta li nghatat diversi daqqiet ta’ sikkina b’dik fatali tkun fil-pulmun. Sadanittant sar maghruf ukoll li bintha, Mary Grace ta’ 24 sena, sofriet 28 daqqa ta’ sikkina.

S’issa kemm Mary Grace kif ukoll Clive Farrugia, li kienu fil-periklu tal-mewt, jinsabu f’qaghda stabbli ghalkemm xorta ghadhom jinzammu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

Misjuba kwantità ta’ droga

murder-romano-2Il-qtil taz-zaghzugh Gaetano Romano ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar li nstab mejjet minn missieru nhar il-Hamis li ghadda, ha zvolta ohra u mhux qed ikun eskluz li dan l-omicidju jista’ jkollu konnessjoni mal-vizzju tad-droga. Sadanittant il-persuni li kienu qeghdin jinzammu biex jghinu fl-istharrig inhelsu mill-Pulizija.

Meta l-Pulizija komplew jaghmlu tfittxijiet ghal xi tip ta’ hjiel f’dan il-qtil, fir-residenza tal-vit­tma nstabu madwar 80 pillola ecstasy. B’din is-sejba gew ukoll informati l-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga. Jidher li b’din is-sejba l-Pulizija issa mhix teskludi ukoll li l-qtil sar minhabba dan il-vizzju.Sorsi ohrajn qalulna li l-Pulizija mhix teskludi lanqas li d-delitt sar mhux bhala vendetta imma minhabba xi haga li marret hazin meta l-vittma flimkien ma’ persuni ohrajn allegatament kienu qeghdin jabbuzaw mid-droga. Huwa mifhum ukoll li l-esperti forensici qeghdin jistennew ir-rizultati tossikologici.
Sadanittant il-Pulizija ma setghetx tkompli zzomm lil xi persuni li ngabru biex jghinu fl-investigazzjonijiet. Fost dawn kien hemm Marokkin ta’ madwar 31 sena u Bulgaru ta’ madwar 20 sena, it-tnejn li huma residenti Malta. Persuni qrib il-vittma qaluli li l-Marokkin ghandu zewg kazi pendenti quddiem il-Qorti allegatament dwar abbuz fuq xi zghazagh, fosthom il-Bulgaru li ngabar mill-Pulizija. Hu mifhum ukoll l-Pulizija interrogaw fit-tul liz-zaghzugh Bulgaru minhabba li kien qrib hafna tal-vittma.Intant it-Tnejn wara nofsinhar il-Pulizija regghu marru fuq il-post tad-delitt fejn komplew jintensifikaw it-tfittxijiet. S’issa l-Pulizija ghadha ma sabitx l-arma, x’aktarx ‘nail gun’ li ntuzat biex gew sparati sitt imsiemer f’ras Gaetano Romano.

Iz-zaghzugh kien instab maqtulminn missieru Nicola Romano, Sqalli ta’ 67 sena residenti fi Triq il-Hgejjeg f’San Pawl il-Bahar. Din ir-residenza tinsab ftit metri ’l boghod min-negozju li ghandu Romano – “Cinque Stelle” – li fih jaghmel xoghol ta’ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. Il-kadavru ta’ Gaetano nstab fil-mahzen tal-istess negozju li jinsab fi Triq id-Damasku, ezatt wara l-kantuniera ta’ fejn hemm l-istabbiliment “Cinque Stelle”.L-istharrig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Assistent Kummissarju Pierre Calleja, is-Supretendent Silvio Valletta u l-Ispetturi Keith Arnaud, Daniel Zammit u Stephen Mallia mid-DIK, l-Ispettur Chris Pullicino mill-Iskwadra tal-Omicidji, l-Assistent Kummissarju Neville Aquilina flimkien mas-Supretendent Mario Bonello u l-Ispettur Therese Sciberras kollha tad-Distrett.

Iz-zaghzugh inqatel b’sitt imsiemer sparati f’rasu

murder-02-04-09aGaetano Romano, iz-zaghzugh ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar, li nstab mejjet minn missieru f’kamra li fiha jnixxef ix-xoghol, inqatel b’sitt imsiemer tat-tliet pulzieri sparati f’rasu b’‘Nail Gun’. B’konnessjoni ma’ dan il-qtil il-Pulizija zammet erbat rgiel, fosthom barranin, li jghixu Malta biex jghinuhom fl-isharrig.

Kien il-gurnal l-orizzont li fil-harga tal-Gimgha rrapporta b’mod esklussiv dan l-omicidju li xxokkja lil hafna girien li kienu jafu sew lill-vittma. Uhud mill-girien anke jafu lil Gaetano tifel zghir.

Minn stharrig li komplejt naghmel jirrizulta li l-missier, Nicola Romano, Taljan ta’ 67 sena, flimkien ma’ martu ta’ nazzjonalità Marokkina li tigi omm tar-rispett ta’ Gaetano, kienu fuq btala fil-Marokk. Meta kienu hemm Nicola cempel diversi drabi lil ibnu imma t-tifel qatt ma rrisponda.

Kif il-Hamis filghodu waslu lura Malta, Nicola mar ifittex lil Gaetano fil-post tan-negozju li ghandu l-missier bl-isem ta’ ‘Cinque Stelle’ fi Triq il-Hgejjeg f’San Pawl il-Bahar kantuniera ma’ Triq id-Damasku u ftit metri ’l boghod mir-residenza taghhom. F’dan in-negozju, Nicola jaghmel xoghol ta‘ gipsum, trinek, xoghol ta’ ceramika, suffetti u ohrajn. Minhabba li c-cwievet kien hallihom kollha ghand ibnu, Nicola ma setax jidhol fil-post. Ghaldaqstant l-anzjan sgassa l-bieb biex ifittxu hemm izda xorta ma sabux. Inkwetat li ibnu seta telaq mid-dar minhabba li xi jiem qabel kienu argumentaw fuq it-telefon, il-missier mar jaghmel rapport fl-Ghassa tal-Pulizija tal-Qawra li ibnu kien nieqes. L-ewwel suspett li kellu l-anzjan kien meta sab il-wajers tat-telefon maqlughin u l-kelb tal-familja bil-guh u msakkar fit-toilet tan-negozju.

Ftit wara 9.20 p.m. tal-Hamis stess, il-missier fetah il-mahzen li ghandu fi Triq id-Damasku fejn f’dan il-mahzen ghandu ukoll kamra zghira li juza biex inixxef ix-xoghol permezz ta’ shana qawwija. Kif dahal fil-mahzen, flimkien ma’ Charlene Law li hija wahda mill-hbieb ta’  ibnu, innota li l-kamra tat-tnixxif kienet maghluqa. Peress li meta din ma tkunx qed tintuza dejjem ihalliha miftuha, Nicola dahallu suspett. Fil-fatt meta mar biex jiftah il-bieba sab li din kienet imsakkra minn barra.

Kif Nicola fetah il-bieb ra lil ibnu mitluq fl-art bil-gilda imxawta u wiccu mimli dmijja. Gie nnuttat ukoll li fil-mahzen kien hemm xi taqlib li seta’ jindika li kien hemm xi glieda. B’xokk kbir fuqu kif ukoll fuq it-tfajla, huma cemplu lill-Pulizija u ambulanza izda Gaetano gie certifikat mejjet minn Dr Raymond Borg tac-Centru tas-Sahha tal-Mosta.

 Fi ftit minuti waslu fuq il-post il-Pulizija mill-Ghassa tal-Qawra mmexxija mis-Surgent Luke Bonello li minn naha tieghu informa lis-superjuri tieghu. Ftit ftit bdew jaslu aktar ufficjali fosthom l-Assistent Kummissarju Pierre Calleja, is-Supretendent Silvio Valletta u l-Ispetturi Keith Arnaud, Daniel Zammit u Stephen Mallia mid-DIK, l-Ispettur Chris Pullicino mill-Iskwadra tal-Omicidji, l-Assistent Kummissarju Neville Aquilina flimkien mas-Supretendent Mario Bonello u l-Ispettur Therese Sciberras kollha tad-Distrett.

murder-02-04-09b2Triq id-Damasku inghalqet mill-Pulizija fejn minnufih bdew l-investigazzjonijiet. Il-Magistrat tal-Ghassa Dr Giovanni Grixti mar fuq il-post fejn mexxa access u hatar lit-Tabib Forensiku Mario Scerri biex imexxi l-istharrig forensiku. Inhatar ukoll il-Perit Richard Aquilina bhala espert tal-Qorti. Il-gurnal l-orizzont, kif ukoll dan is-sit elettroniku, kien fuq il-post ftit tal-hin wara li nstab il-kadavru u segwejt mill-qrib dak li kien ghaddej. L-Ufficjali tax-Xena tar-Reat, immexxija mill-Ispettur John C. Ellul, elevaw xi oggetti kif ukoll iffotografaw ix-xena tad-delitt. Sa dan il-hin kollox kien qed jindika li z-zaghzugh seta’ inghata xi daqqiet fuq wiccu jew rasu minhabba d-dmijja li kellu u wara intefa’ fil-kamra u nxtghelet is-shana. Dan sar x’akax biex il-kadavru jinharaq u ma jkun hemm ebda evidenza.

L-Ispettur Therese Sciberras deheret tipprova tikkonsla lil Nicola Romano li ma setax jemmen li ibnu inqatel. Xi kugini tal-vittma kif ukoll diversi hbieb ingabru fil-kantuniera ta’ Triq il-Hgejjeg u Triq id-Damasku isegwu dak li kien ghaddej. Kultant hin is-skiet ta’ bil-lejl beda jinkiser minn xi biki ta’ dawk qrib il-vittma.

Kien ftit wara s-1.00 a.m. l-kadavru ta’ Gaetano Romano nhareg mill-mahzen fejn ittiehed bil-vann tal-mejtin tal-Pulizija lejn il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei.

Sadanittant meta l-Gimgha filghodu l-patologisti Therese Camilleri u Ali Safraz, flimkien ma’ Dr Mario Scerri, kienu qeghdin jaghmlu l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ Romano, irrizulta li l-vittma kellu sitt imsiemer ta’ madwar tliet pulzieri f’rasu li minhabba xaghru ma setghux jidhru waqt l-istharrig ta’ matul il-lejl. X’aktarx li Gaetano inqatel bejn it-30 u l-31 ta’ Marzu.

Ghaldaqstant l-investigaturi regghu marru fuq il-post biex ifittxu ghall-arma. Minhabba li kien evidenti li l-imsiemer li nstabu fir-ras gew sparati mill-qrib, l-investigaturi jemmnu li l-arma kienet parti mill-ghodda li juza Nicola u l-impjegati tieghu fix-xoghol taghhom izda minkejja t-tfittxija intensiva, l-arma baqghet ma nstabitx.

Sorsi qrib il-Pulizija qaluli li l-Pulizija x’aktarx li elevaw filmati migbudin minn camera tas-sigurtà li hemm fl-istess triq. Huwa mifhum li dawn il-filmati jistghu jkunu utli hafna fl-investigazzjonijiet ta’ dan l-omicidju li huwa l-ewwel wiehed ghal din is-sena.