Harba


camera Arrestati żewġt irġiel li wettqu serq fil-Mellieħa

Telefonata anonima li daħlet fil-Control Room tal-Pulizija lbieraħ ftit qabel nofsinhar, informat lill-Pulizija li fi Triq …..artiklu

Advertisements

camera Maximilian Ciantar reġa’ fl-inkwiet mal-Pulizija

Maximilian Ciantar ta’ 23 sena, residenti l-Marsa, li fl-2010 weħel sentenza ta’ priġunerija wara li tajjar tewmin bniet f’Ħ’Attard u baqa’ sejjer, illum reġa’ ħarab …..artiklu

 

Kien wettaq serqa u haraq il-post

wanted-mangionIl-Pulizija Maltija talbet lill-Pulizija tal-Interpol biex ifittxu Malti li x’aktarx ilu li harab minn Malta madwar 19-il sena wara li allegatament kien wettaq serqa u ta n-nar il-post.

Fuq is-sit elettroniku tal-Interpol jinghad ufficjalment li l-Pulizija Internazzjonali qeghda taghmel tfittxija ghal Mario Mangion ta’ 47 sena mill-Hamrun. L-Interpol qed tghid li Mangion twieled fis-6 ta’ Settembru 1961 u jitkellem bil-Malti u bl-Ingliz. Huwa qed ikun akkuzat li huwa involut f’reat li jinvolvu l-armi kif ukoll splussiv.

Sorsi qrib il-Pulizija ta’ Malta qaluli li Mangion allegatament kien wettaq serqa u wara kien hemm spluzjoni u l-post kien ha n-nar. L-istess sorsi qalulna izda li l-Pulizija Ingliza, fejn huwa mifhum li jinsab Mangion, ma tantx huma herqana jfittxuh peress li ghaddew hafna snin mindu wettaq ir-reat.

 

Pruvaw jaqilghu x-xork biex jinzlu f’hanut

silver-play-29-04-09Tliet hallelin hadu battikata ghalxejn meta serqa ppjanata giet sfrattata mill-Pulizija tad-Distrett wara telefonata minn xi nies li fis-satra tal-lejl semghu hsejjes gejjin minn dar.

L-Erbgha ghal habta tas-2.20 a.m. residenti li joqghodu fi Triq Dun Nerik Cordina Perez fil-Hamrun semghu hsejjes ta’ tisbit gejjin minn dar li sidha ma kienx hemm ghax jinsab imsiefer. Meta waslu fil-post indikat il-Pulizija sabu l-bieb ta’ barra tar-residenza sgassat u kif dahlu gewwa sabu ma’ wicchom wiehed mill-hallelin li prova jahrab izda inzamm mill-Pulizija. Mieghu kien hemm zewg hallelin ohrajn li kif indunaw li kien hemm il-Pulizija irnexxielhom jaharbu minn wara billi qabzu ghal fuq karozza li kienet ipparkjata fuq wara li anke garbet xi hsarat fis-saqaf. Dak li nqabad, ragel ta’ 26 sena minn Santa Venera, baqa’ jinzamm taht arrest.

Minn stharrig li sar irrizulta li l-hallelin sgassaw il-bieb biex dahlu fir-residenza privata biex minn hemm ikollhom access ghall-istabbiliment ‘Silver Play’ li huwa hanut tal-loghob. L-ewwel tentattiv tal-hallelin kien li jaqalghu kantun mis-sular ta’ isfel biex jidhlu fil-hanut izda dan it-tentattiv falla. Ghaldaqstant il-hallelin telghu fis-sular ta’ fuq fil-kamra tas-sodda li tigi fuq l-istabbiliment u qalghu xi madum, nehhew it-torba u bdew jippruvaw inehhu xi xorok. Izda fis-satra tal-lejl il-hoss li bdew jaghmlu instema’ hafna aktar milli kieku kien matul il-gurnata b’konsegwenza li gibed l-attenzjoni ta’ uhud mill-girien li cemplu lill-Pulizija li waslu fuq il-post fi ftit minuti peress li l-Ghassa tinstab ftit metri ’l boghod.

L-istharrig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Ispettur Joseph Agius tad-Distrett u Jeffrey Cilia mid-DIK.

Harbet mill-kustodja tal-Pulizija Ingliza

rita-bugejaRita Bugeja ta’ 51 sena  minn Hal Qormi, li kienet arrestata mill-Pulizija Ingliza wara li harbet minn Malta u li kienet qeghda tistenna biex tkun estradita lejn Malta, regghet harbet mill-kustodja tal-Pulizija din id-darba dik Ingliza.

Kien Favourite News li xandar din l-ahbar fil-bulletini tal-ahbarijiet fuq Favourite Channel. Skont dan l-istazzjon il-mara harbet ftit qabel kellha tigi estradita lejn Malta biex tghaddi guri b’rabta mal-importazzjoni ta’ 5,000 pillola ecstasy. Hija kienet arrestata fl-Ingilterra wara li nhareg mandat ta’ arrest internazzjonali.

Rita Bugeja kienet ilha nieqsa minn Malta mit-18 ta’ Novembru, 2007, gurnata biss qabel kellu jibda l-guri taghha. Hija kienet qeghda tgawdi mil-libertà provizorja minkejja li fil-15 ta’ Mejju, 2006, giet arrestata fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta wara s-sejba tad-drogi, mohbijin f’‘teddy bear’, fil-bagalja taghha.
Fil-21 ta’ Novembru 2007 il-Pulizija kienu hargu stqarrija ufficjali fejn taw l-impressjoni li l-ghibien ta’ Bugeja kien kaz iehor ta’ mara li ma rritornatx id-dar u li giet irrapportata nieqsa. Fil-fatt l-istqarrija tal-Pulizija, li maghha kien ippubblikat ritratt taghha, qalet biss li Rita Bugeja hija twila madwar hames piedi u erba’ pulzieri, ghandha xagharha kannella car bil-griz twil sa spallejha u ghajnejha kannella skuri, giet irrapportata nieqsa lill-Pulizija.
Kien intqal ukoll t-tifel taghha stess irrapportaha “nieqsa”. Il-Pulizija kienet ukoll ghamlet talba ghall-ghajnuna tal-pubbliku ghal min ghandu xi taghrif dwar din il-mara.

Matul id-disa’ xhur li Bugeja kienet ilha nieqsa, il-Pulizija Maltija zammet skiet perfett dwar dan il-kaz. Dakinhar li tresqet il-Qorti hija wiegbet li mhix hatja, madankollu, il-Magistrat Silvio Meli ma laqax it-talba ghall-helsien mill-arrest. Izda wara li ntemmet il-kumpilazzjoni (gbir ta’ provi), hija nghatat il-libertà provizorja sakemm tghaddi guri. Il-guri taghha kien appuntat ghad-19 ta’ Novembru 2008.

Wara li Bugeja kienet arrestata fl-Ingilterra kien bdew il-proceduri biex tingieb hawn Malta. Izda Bugeja rrnexxielha tahrab mill-kustodja tal-Pulizija Ingliza. Meta l-mara harbet minn Malta x’aktarx li kienet uzat isem falz. Kien fil-15 ta’ Awwissu li ghadda, li l-Pulizija Maltija ikkonfermat li Bugeja keinet giet arrestata bl-ghajnuna tal-Interpol li kienu informaw lill-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Drogi u lill-Ufficcju tal-Avukat Generali ta’ Malta. Minnufih saret talba biex Bugeja tigi estradita lura Malta fejn il-Pulizija Ingliza kellhom kollox lest imma Rita Bugeja rrnexielha ghal darb’ ohra tahrab.

Huwa mifhum li l-Pulizija Ingliza bdiet tfittxija intensiva ghal Bugeja u sorsi li tkellmu ma’ Favourite News qalu li mhux qed ikun eskluz li l-mara x’aktarx harbet mill-Ingilterra.

Harqu tliet ikkmamar

Ghal darb’ ohra zewg grupp ta’ klandestini f’zewg Centri ta’ Detenzjoni separati, ipprotestaw u kkawzaw hsarat kbar wara li wiehed minnhom waqa’ minn tieqa.

Nhar il-Gimgha waranofsinhar wiehed mill-klandestini kien f’tieqa fil-Blokk Hermes f’Hal Far fejn jintuza bhala Centru ta’ Detenzjoni meta tilef il-bilanc u waqa’ gholi ta’ tliet sulari. Huwa ttiehed l-Isptar Mate Dei isofri minn grieh gravi.

Jidher li shabu hatfu l-okkazzjoni biex ghal darb’ ohra bdew jipprotestaw u wara hafna storbju deher duhhan hiereg minn xi kmamar fl-istess blokk. Fuq il-post mar platoon ta’ suldati biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni u anke ssejhu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili biex jikkontrollaw in-nirien.

Fl-istess hin li kienet ghaddejja din il-protesta, grupp iehor, din id-darba fil-Barracks ta’ Hal Safi bdew ukoll jipprotestaw. Jidher li dawn il-protesti saru wara li allegtament il-klandestini ghamlu kuntatt bejniethom bl-intenzjoni li l-Forzi tal-Ordni jisibuha difficli biex jikkontrollaw iz-zewg protesti simultanjament.

protesti-klandestini-13-02-09Ghaldaqstant is-suldati kontra l-irvellijiet kif ukoll suldati ohra tpoggew fuq ‘standby’ biex jekk il-protesti jkomplu jeskalaw dawn jidhlu fl-azzjoni. Izda jidher li l-klandestini is-sottovalutaw il-hidma tas-suldati u aktar tard is-sitwazzjoni giet lura ghan-normal.

Sadanittant diversi sorsi qrib l-Armata qaluli li minkejja li ghad hemm diversi klandestini mahrubin u ghadhom jiggerrew mas-saqajn, ma jafux ghaliex ma nhargux ritratti taghhom biex ikunu ppubblikati fil-gurnali u l-mezzi tax-xandir.

Nuqqas kbir ta’ sigurtà fic-Centri ta’ Detenzjoni

Wara harba ohra minn grupp ta’ klandestini minn Hal Safi, jidher car li c-Centri ta’ Detenzjoni mhumiex attrezzati ghas-sigurtà li suppost hemm b’detriment mhux biss ghan-nies li jahdmu f’dawn ic-centri imma ukoll ghar-residenti tal-inhawi. Din kienet it-tielet harba fi spazju ta’ harba-safi-10-02-09sitt ijiem.

Kmieni it-Tlieta filghodu fil-Festa ta’ San Pawl, ghal habta tal-4.45 a.m., l-impjegati tas-Servizzi ta’ Detenzjoni li hemm fil-Barracks tas-suldati f’Hal Safi, indunaw li kien hemm numru ta’ klandestini neqsin u li dawn irnexxielhom jaharbu minn ‘Mahzen Numru 2’.

Kif inghata l-alarm gew informati ukoll c-Centru tal-Operazzjonijiet tal-FAM li flimkien mal-membri tas-Servizzi tad-Detenzjoni, immexxija mil-Logotenent Kulunell Brian Gatt, is-suldati bdew bi tfittxija ghall-klandestini li harbu. Ghalkemm in-numru li harbu baqa’ ma nghatax ufficjalment, ninsab informat li dawn kienu madwar 16 fosthom Tunezini, Egizzjani, Indjani u Marokkini u li huma l-istess fost dawk li dahlu Malta fl-1 ta’ Frar u li skont il-Ministru Carm Mifsud Bonnici kellhom jigu deportati “b’effett immedjat”.

Kienu diversi persuni li qaluli li fl-inhawi ta’ Hal Luqa u l-Imqabba, membri mid-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni imblukkaw karozzi tal-linja u bil-vetturi taghhom u telghu jaghmlu tfittixja. Ghalkemm in-numru li harbu mhux maghrub bi precizjoni, jinghad li nqabdu 11-il klandestin. Sadanittant hafna mill-klandestini f’Hal Safi komplew bil-protesti fost tkisser ta’ affarijiet u gesti oxxeni qrib ir-recint fejn setghu jidhru anke mill-pubbliku. Is-sitwazzjoni regghet giet ghan-normal sieghat wara ghalkemm xorta baqa’ jinstema’ xi storbju gej minn fejn qed jinzammu l-klandestini.

Sorsi li huma intizi fis-sigurtà qaluli li mindu partijiet mill-Barracks tal-FAM f’Hal Far u f’Hal Safi bdew jintuzaw bhala Centri ta’ Detenzjoni, dawn saru b’mod delettantesk tant li l-postijiet, specjalment f’Hal Safi, is-sigurtà xejn mhi adekwata. Is-sorsi staqsew jekk dawn ic-Centri ta’ Detenzjoni humiex verament postijiet ta’ detenzjoni jew sempliciment post li xi hadd “bi ftit ta’ avventura” jista’ johrog u jidhol meta jrid u x’hin irid. Mhux l-ewwel darba li klandestini rregistrati li suppost qieghdin imsakkrin, skont kif titlob il-ligi ta’ Malta, instabu barra jew fic-Centru Miftuh tal-Marsa minghajr hadd ma jkun induna li dawn harbu.

Sadanittant ghadu mhux maghruf kemm ezattament inqabdu minn dawk li harbu nhar il-Hamis u nhar is-Sibt li ghaddew mill-istess post. Ghalkemm kien intqal li nhar il-Hamis harbu ghaxra u nqabdu hamsa, is-sorsi fl-istess centru qaluli li harbu 11-il klandestin u nqabdu erba’. Lanqas ma ntqal jekk il-hamsa li harbu s-Sibt fil-fatt instabux.

Provajt niehu r-reazzjoni tal-Kap tad-Dipartiment tas-Servizzi tad-Detenzjoni, il-Logotenent Kulunell Brian Gatt, izda fl-ebda hin ma stajt naqbdu ghalkemm meta tkellimt ma’ gurnalisti ohrajn li rnexxilhom ikellmuh, dan irreferihom ghall-kelliem tal-Ministeru tal-Gustizzja u l-Intern. Fil-fatt  hekk ghamilt u tkellimt mal-kelliem, Darrel Pace, li minkejja li kienet Festa Pubblika u anke jinsab marid, xorta ikkopera kif seta’.