Abbuz


camera Maximilian Ciantar reġa’ fl-inkwiet mal-Pulizija

Maximilian Ciantar ta’ 23 sena, residenti l-Marsa, li fl-2010 weħel sentenza ta’ priġunerija wara li tajjar tewmin bniet f’Ħ’Attard u baqa’ sejjer, illum reġa’ ħarab …..artiklu

Advertisements

Pulizija ordnati jeskortaw trakkijiet mimlijin partitarji

Kienu diversi persuni li ghamlu kuntatt mieghi jistaqsu, jekk l-avviz legali li jipprojbixxi trakkjiet kbar bil-partitarji fuqhom, b’loudspeakers u xorb alkoholiku, ghadux ‘in vigore’. Dan minhabba li nhar il-Hadd partitarji tal-futbol, kemm tal-Valletta kif ukoll tal-Hibernians, mhux talli kellhom dawn it-trakkijiet izda anke nghataw skorta mill-Pulizija.

Nhar il-Hadd qabel il-loghba futbol bejn Valletta u Hibs fit-toroq li jaghtu lejn Ta’ Qali kienu evidenti numru ta’ vetturi, fosthom trakkjiet u vannijiet pick-up bil-partitarji fuqhom.

Sorsi li tkellmu maghna qalulna li partitarji tal-tim tal-Belt li kienu sejrin lejn Ta’ Qali fuq dawn il-vetturi ippakkjati bin-nies u b’uhud mill-partitarji jixxabbtu minn fuqhom, kellhom skorta ta’ erba’ Pulizija fuq il-muturi, karozza tal-ALE u karozza ohra.

Gie allegat ukoll li l-partitarji sahanistra kellhom bottijiet u fliexken tal-birra fejn hafna minn dawn il-fliexken tal-hgieg ta’ kulur ahdar u bottijiet sofor spiccaw fit-toroq.

Meta tkellimna ma’ sorsi qrib il-Korp tal-Pulizija, qalulna li sa ftit ilu l-Pulizija ma kienu hargu ebda permessi biex jintuzaw dawn it-trakkijiet biex jimxu mal-ligi. Izda jidher li kien hemm xi intervent minn xi hadd qrib hafna tal-Gvern li insista li jithallew ghax din kienet festa specjali b’mod partikolari ghal Beltin.

Ghaldaqstant il-Pulizija inhargitilhom ordni biex ma jharku lil hadd u jhaluhom jiehdu pjacir. Anzi lill-Pulizija inhargitilhom ordni biex dawn il-vetturi jigu skortati. Minn naha l-ohra l-Pulizija gabru xi vetturi li ntuzaw u li izda ma kienux tajbin ghat-triq tant li lanqas kienu rregistrati.

Disgustati bl-agir ta’ ufficjal tal-Pulizija

qormi-police-stationQarrej ta’ l-orizzont kif ukoll ta’ dan is-sit elettroniku baqa’ skantat u ddisgustat bl-agir ta’ ufficjal mara fl-Ghassa ta’ Hal Qormi li allegatament b’suppervja battlet ‘dustbin’ mimli skart minn sular gholi ghax hadd ma seta’ jmur ibattalulha.

Il-kaz sehh nhar il-Hamis fin-12.30 p.m. meta fl-ghassa kien hemm sitt pajzana u l-pulizija li kienu xoghol. Dak il-hin il-pulizija kienu ghaddejjin bil-kaz ta’ feriment fejn barra l-akkuzat kien hemm persuni ohrajn kemm irgiel kif ukoll nisa. 

Kien hawn li dahal fl-ghassa qarrej taghna fejn mar biex jara ghaliex ircieva citazzjoni dwar allegat rimi ta’ xi karta fl-art. “Kif kont hemm smajt lil xi hadd jghid li l-ufficjal mara, li ghandha l-ufficcju fis-sular ta’ fuq, riedet li wiehed mill-Pulizija jitla’ biex ibattal id-‘dustbin’ li mtliet hi stess fl-ufficcju taghha”, qalilna l-qarrej. 

Hu kompla jghid li dak il-hin il-Pulizija kienu impenjati sew izda minflok ma din l-ufficjal stenniet, x’aktarx b’suppervja, battlet hi stess id-‘dustbin’ billi harget mill-ufficcju taghha u zvojtatu minn fuq ghal isfel. “Jien bqajt halqi miftuh u qbadt il-mowbajl u gbidt ritratt. Mela hekk sew xi Pulizija qal li lili rani narmi karta barra, xi haga li nichad li ghamilt, u ufficjal tal-Pulizija fl-ghassa stess batlet il-hmieg u l-iskart taghha f’post pubbliku qalb in-nies. 

Jien nistaqsi, liema Pulizija hareg citazzjoni lil din l-ufficjal talli hammget post pubbliku?”, qalilna l-qarrej.Mhux maghruf min spicca jnaddaf din il-mandra.

Pruvat iddahhal id-droga l-habs fil-genitali taghha

Tfajla ta’ 21 sena giet arrestata meta nqabdet iddahhal id-droga l-Habs ta’ Kordin biex tghaddiha lill-gharus taghha.

Il-kaz sehh nhar il-Hamis ghal habta tal-11.00 a.m. meta t-tfajla marret biex izzur lill-gharus taghha ta’ 24 sena minn Wied il-Ghajn li qieghed f’Divizjoni 2. Qabel mat-tfajla ddahlet hdejn il-prigunier, saritilha tfittxija bhala rutina. Kien f’dan il-hin li l-ufficjali tal-Habs sabu raza tal-Cannabis li t-tfajla hbiet fil-parti genitali taghha. Hija ammettiet li d-droga kienet ghall-gharus taghha li dahal il-Habs ix-xahar l-iehor.

B’din is-sejba gew informati l-Pulizija tad-Distrett li bdew jinvestigaw il-kaz. It-tfajla nzammet ghal aktar stharrig filwaqt li d-droga giet elevata biex isiru aktar stharrig. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispettru Spiridione Zammit mill-Ghassa ta’ Rahal Gdid.

Jaqbez il-bahar biex jahrab izda jispicca “f’idejn il-Pulizija”

police-afmIl-Pulizija qieghda zzomm tlett irgiel biex jghinuha fl-istharrig b’konnessjoni ma’ allegat kacca fuq il-bahar. Ragel minnhom inqabad mill-Pulizija fuq il-post wara li qabez il-bahar filwaqt li t-tnejn l-ohrajn ingabru mir-residenzi taghhom.

Il-kaz sehh nhar it-Tnejn li ghadda meta suldati mit-Taqsima Marittima tal-Forzi Armati kienu fuq ronda qrib il-Qawra, fuq xoghol ta’ sorveljanza b’kordinazzjoni mal-Pulizija. Ghall-habta tal-11.00 a.m. kienet innutata ‘speedboat’ bi tlett irgiel suspettuzi. Kif dawn indunaw bil-prezenza tad-’dinghy’ tal-FAM dawn ziedu fil-velocità, bis-suldati warajhom.

Madwar 20 minuta wara l-’ispeedboat’ dahlet fil-Bajja tal-Qortin qrib l-Armier u kif waslu ftit metri ’l boghod mix-xatt, wiehed minn dawk li kien fuq l-’ispeedboat’ qabez il-bahar. Li ma kienux jafu l-irgiel suspettati huwa li fl-inhawi kien hemm il-Pulizija fuq sorveljanza, li malli raw lir-ragel jaqbez il-bahar minn fuq l-’ispeedboat’ marru fuqu u zammewh filwaqt li t-tnejn l-ohrajn harbu b’velocità eccessiva.

Fuq il-post marru l-Pulizija tal-Mobile fejn minn tfittxija li ghamlu sabu xkora li fiha kien hemm tajr mejjet u li huwa protett bil-ligi. Irrizulta li dak li qabez il-bahar huwa zaghzugh ta’ 21 sena mill-Mosta li qal li kien mixi fl-inhawi u waqa’ fil-bahar.

Sadanittant, kif l-ispeedboat harget mill-Bajja tal-Qortin din kompliet tigi segwita mid-’dinghy’ tal-FAM. Kif waslu qrib Kemmuna dawn twaqqfu izda minhabba li ma nstab xejn thallew jitilqu wara li ttiehdulhom il-parti­ko­laritajiet kollha.

Fl-operazzjoni hadu sehem ukoll il-Pulizija mill-Iskwadra tal-ALE li ukoll kienu qieghdin isegwu l-movimenti tal-ispeedboat. Huma marru jassistu lis-suldati izda sakemm waslu dawn kienu lehqu helsu liz-zewgt irgiel. Aktar tard dawn ingabru mir-residenzi taghhom fejn irrizulta li wiehed huwa mill-Imtarfa u l-iehor minn Naxxar.

Minn tfittxija li saret fil-bahar fejn instab iz-zaghzugh mill-Mosta fil-Bajja tal-Qortin, il-Pulizija tal-ALE sabu zewgt isnieter. Dawn l-armi, l-ghasafar protetti, kif ukoll l-ispeedboat gew elevati mill-Pulizija ghal aktar stharrig li qieghed jitmexxa mill-Ispettur Alex Miruzzi.

Muzika gholja twassal ghal sejba ta’ droga f’Hal Qormi

Dik li kellu jkun rapport ta’ rutina ghall-Pulizija tad-Distrett mill-Ghassa ta’ Hal Qormi minhabba muzika gholja f’hanut tax-xorb, spicca biex il-Pulizija sabu ammont ta’ droga u oggetti relatati mal-abbuz tad-droga.

Nhar il-Hadd ghal habta tal-11.00 p.m. il-Pulizija gew informati li f’pub li jinsab fi Triq San Bastjan, f’Hal Qormi kien hemm storbju gej minn gewwa minhabba muzika gholja. Il-Pulizija gew informati ukoll li fil-post kien hemm xi persuni suspettuzi.

Il-Pulizija tad-Distret marru fuq il-post flimkien mal-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile. Kif il-Pulizija dahlu fil-pub innuttaw ragel jarmi pakkett bi trab suspettuz u li x’aktarx huwa droga kokaina. Ghaldaqstant issejhu l-Pulizija mill-Iskwadra ta’Kontra d-Droga immexxijin mill-Ispettur Victor Aquilina.

Minn tfittxija li saret fil-post instabu ukoll zewg pakketti ohrajn suspettati, kif ukoll oggetti ohrajn relatati mal-abbuza u t-tehid tad-droga. Irrizulta li r-ragel li deher jarmi l-allegat droga huwa sid il-post u li ghandu 28 sena minn Hal Qormi izda residenti Wied il-Ghajn.

Il-Pulizija ghamlu tfittxija ohra fil-karozza ta’ hu s-sid il-post, zaghzugh 19-il sena minn Hal Qormi, fejn instabet blokka suspettata li hija droga kokaina. Minn aktar stharrig irrizulta li s-suspettati ghandhom garaxx fi Triq San Edwardu, f’Hal Qormi. Hawnhekk il-Pulizija sabu aktar droga kif ukoll oggetti relatati mat-tehid u l-abbuz tad-droga.

L-istharrig tal-Pulizija qieghed jitmexxa mill-Ispettur Victor Aquilina b’konnessjoni mad-droga u l-Ispettur Sandra Zammit tad-Distrett.

Sejba ta’ armi, munizzjon u droga

armi-home-made-01-03-09aIl-Pulizija mill-Iskwadra tal-Mobile kienu strumentali biex evitaw li ssir xi serqa jew reati ohrajn meta waqqfu zewg zghazagh u ragel li fil-karozza ta’ wiehed minnhom sabu armi maghmulin id-dar, kif ukoll munizzjon u droga.

Nhar il-Hadd, 1 ta’ Marzu ghall-habta tal-4.10 p.m. il-Kuntistabbli Duncan Schembri, Brian Grech u Anthony Cassar mill-Iskwadra tal-Mobile kienu fi Triq il-Kunsill tal-Ewropa f’Santa Lucija meta nnotaw karozza wieqfa mal-genb tat-triq fid-direzzjoni ta’ Hal Tarxien.

Kif resqu aktar qrib raw wiehed miz-zghazagh hiereg minn razzett b’oggett suspettuz f’idejh. Il-Pulizija hargu mill-vettura tas-servizz u waqqfuh filwaqt li ntalbet aktar assistenza minhabba li l-oggett suspettuz deher li kienet arma tan-nar.

Fuq il-post marru aktar units tal-Mobile, immexxijin mis-Surgent Luke Stivala, kif ukoll il-Pulizija tad-Distrett immexxijin mis-Surgent Conrad Ellul li ccirkondaw il-vettura tas-suspettati. Minn tfittxija li ghamlu l-Pulizija fil-karozza sabu l-armi, skratac u droga, x’aktarx rezina tal-cannabis, kif ukoll ammont ta’ flus u oggetti ohrajn.

Fil-prezenza tas-suspettati l-Pulizija elevaw l-oggetti kollha u ssiggilawhom. Irrizulta li sid il-karozza li fiha nstabu l-oggetti huwa zaghzugh ta’ 22 sena minn Hal Tarxien, filwaqt li t-tnejn l-ohrajn li kienu mieghu huma ta’ 22 sena u 39 sena u t-tnejn huma minn Haz-Zabbar.

Sadanittant, it-tliet suspettati ttiehdu mill-Pulizija u nzammu ghal aktar stharrig, liema stharrig qieghed ikun immexxi mill-Ispettur Frans Micallef, tad-Disrett.

S’issa ghadu mhux maghruf ghalxiex kienu se jintuzaw dawn l-armi, li wahda minnhom dehret maghmula minn kanna tal-hadid b’molla fiha li facilment tista’ tintuza bhala xi forma ta’ pistola jew tip ta’ arma ohra tan-nar.