Anzjana tinqatel b’aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina

Il-qtil sehh quddiem tifel ta’ sentejn u nofs

Murder Bormla 08 05 09Omicidju li sehh quddiem ghajnejn tifel ta’ sentejn u nofs, ixxokja lill-hafna nies fejn anzjana inqatlet b’aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina. Fl-istess kaz hemm ukoll fil-periklu tal-mewt l-eks-siehba tal-aggressur u l-aggressur innifsu kif ukoll Surgent tal-Pulizija li sofra diversi griehi.

Dan ir-reat sehh il-Gimgha fir-residenza ta’ Maria Theresa Vella, maghrufa mal-girien bhala Marì, ta’ 61 sena fi Triq San Lazzaru f’Bormla. Dak il-hin fid-dar kien hemm l-anzjana flimkien ma’ bintha Mary Grace ta’ 24 sena u iben Mary Grace ta’ sentejn u nofs. Fl-istess hin kien hemm ukoll iben l-anzjana u hu Mary Grace, Joseph Vella, li huwa Surgent tal-Pulizija stazzjonat mal-SAG li kien rieqed fis-sular ta’ fuq.

Ghal habta tal-9.50 a.m. dahal fir-residenza Clive Farrugia ta’ 24 sena mill-Birgu, li huwa l-eks-sieheb ta’ Mary Grace u missier it-tifel ta’ sentejn u nofs. Kif dahal huwa sakkar il-bieb tal-kamra li kienu fiha u beda jargumenta maghhom. Jidher li l-argument kien minhabba dizgwid bejn Mary Grace u Clive.

Farrugia kellu f’idejh sikkina, deskrita bhala sikkina militari, u beda jaggredixxi lil Marì. Huwa mifhum li l-mara nghatat aktar minn ghaxar daqqiet ta’ sikkina kif ukoll xi daqqiet ohra tant li qed ikun allegat li sofriet ksur f’riglejha. Il-mara nghatat daqqiet f’sidirha, darha u diversi partijiet ohrajn.

Kif Mary Grace rat lil ommha tigi aggredita u bid-demm itir mal-kamra, pruvat tiddefendiha x’aktarx b’sikkina tal-butir izda spiccat hi ukoll taqla’ diversi daqqiet f’sidirha, zaqqha u wiccha. L-istorbju kif ukoll il-biki tat-tifel iz-zghir qajjem lis-Surgent Vella li nizel isfel u faqa’ l-bieb tal-kamra.

Kif dahal sab xena makabra quddiemu b’ommu mitluqa ghal mewt, ohtu feruta gravi u n-neputieh jibki mimli demm li tar minn nanntu u ommu. X’aktarx li l-intervent f’waqtu tas-Surgent Joseph Vella salva l-hajja ta’ Mary Grace u binha. Kif Farrugia sab lis-Surgent ma’ wiccu dar ukoll ghal fuqu u xejjirlu diversi daqqiet. It-tahrig li ghandu s-Surgent Vella swielu u b’xi mod irnexxielu jehles minn daqqiet gravi ghalkemm xorta intlaqat mill-aggressur u sofra xi griehi.

Biex jiddefendi lill-qraba tieghu s-Surgent kellu juza forza ragonevoli fuq Farrugia wara li baqa’ jirrezisti minkejja li l-membru tal-Korp wissieh li huwa Pulizija. Fil-konfuzjoni u biex irraznu, Farrugia sofra xi griehi gravi f’rasu. Minkejja li kien ferut, PS Vella gab lil Farrugia taht kontroll u permezz tal-manetti tas-servizz rabatlu jdejh u zammu sakemm waslet l-assistenza.

Fuq il-post intbghatu zewg ambulanzi bl-infermieri u t-Tabib Michael Spiteri mill-ERT li bdew jamministraw messaggi fuq qalb l-anzjani izda hija mietet meta kienet fi triqta lejn l-Isptar Mater Dei. Mary Grace u Clive Farrugia ukoll ittiehdu l-isptar fejn it-tnejn jinsabu fil-periklu tal-mewt. B’xorti tajba t-tifel iz-zghir ma gralu xejn imma x-xena li ra quddiem minkejja l-età tenera tieghu, baqa’ imbikkem.

Fi ftit hin bdew jaslu diversi Pulizija fosthom dawk tal-Mobile u tad-Distrett u mid-DIK. Fost dawn kien hemm l-Assistent Kummissarju Pierre Calleja u s-Supretendenti Silvio Valletta u Carmelo Bartolo flimkien mal-Ispetturi Daniel Zammit u Fabian Fleri u John C. Ellul mid-Dipartiment tal-Forensika. F’hin minnhom wasal ukoll fuq il-post iben iehor ta’ Marì, wiehed mill-hamest uliedha, li deher b’xokk fuqu kif sar jaf li ommu inqatlet.

Il-Magistrat Dr Silvio Meli ordna inkjesta u anke mar fuq il-post tad-delitt fejn mexxa l-access. Huwa hatar diversi esperti fosthom lill-Perit Richard Aquilina u t-Tabib Forensiku Mario Scerri flimkien mal-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

Dan kien it-tieni omicidju li sehh din is-sena bl-ewwel wiehed ikun ta’ Gaetano Romano ta’ 20 sena minn San Pawl il-Bahar. Dan id-delitt sehh fit-2 ta’ April meta z-zaghzugh inqatel b’sitt imsiemer f’rasu sparati minn apparat li jispara l-imsiemer. S’issa dan id-delitt ghadu mhux solvut.

UPDATE 

Saret l-awtopsja    

Meta nhar is-Sibt saret l-awtopsja fuq il-kadavru ta’ Maria Theresa Vella irrizulta li nghatat diversi daqqiet ta’ sikkina b’dik fatali tkun fil-pulmun. Sadanittant sar maghruf ukoll li bintha, Mary Grace ta’ 24 sena, sofriet 28 daqqa ta’ sikkina.

S’issa kemm Mary Grace kif ukoll Clive Farrugia, li kienu fil-periklu tal-mewt, jinsabu f’qaghda stabbli ghalkemm xorta ghadhom jinzammu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei.

Advertisements