Intervent mill-Pulizija tal-Mobile

Salvata hajja ta’ barrani f’Paceville

mobile-helpPulizija mill-Iskwadra tal-Mobile li tharreg minn jheddu fl-ewwel ghajnuna medika, uza dak li tharreg biex salva l-hajja ta’ barrani li kien qed jifqa fid-demm tieghu stess u f’ilsienu.

Il-kaz sehh nhar is-Sibt, 11 ta’ April 2009 ghal habta tas-7.00 a.m. izda minkejja li dan il-Pulizija flimkien ma’ shabu kien strumentali biex salva hajja ta’ bniedem, il-Korp tal-Pulizija qatt ma hareg stqarrija dwar dan il-kaz. Nhar is-Sibt li ghadda, tliet gimghat wara li sehh il-kaz, ircevejt ritratti li ngibdu permezz ta’ mowbajl minn qarrej li nzerta kien fuq il-post u seta’ jsegwi kollox mill-qrib.

Minn stharrig li ghamilt jirrizulta li f’wiehed mill-istabbilimenti f’Paceville kienet sehhet glieda b’konsegwenza li zewgt irgiel barranin, x’aktarx Russi, kienu sofrew griehi gravi b’wiehed minnhom isofri minn ferita f’rasu u xi daqqiet ohrajn.

Kif dahlet it-telefonata fl-emergenza ghall-ambulanza, l-ewwel ma rrispondew kienu l-Pulizija tal-Mobile li waslu fuq il-post fi ftit minuti fejn sabu z-zewg irgiel fl-art b’wiehed minnhom mitluq f’nofs it-triq wiccu ’l isfel. PC 101 Noel Enriquez mar fuq dak li kien wiccu ’l isfel u nnota li ma kienx f’sensih u lanqas ma kien qed jiehu nifs minhabba li kien qed jifqa fid-demm tieghu stess u f’ilsienu. Ghaldqstant bl-ghajnuna tal-kollega tieghu, PC143 Stephen Grech, dawwar lir-ragel u poggielu parti minn torca zghira f’halqu u b’subajh zammlu ilsienu ’l isfel. B’dan l-intervent f’waqtu ta’ PC Enriquez, ir-ragel seta’ beda jerga’ jiehu n-nifs wara li bezaq id-demm u l-bzieq li kien qed jimblukkalu l-pajp tal-arja.

“Li kieku ma kienx ghal PC Enriquez kieku r-ragel kien imut” qalli Dr Jonathan Joslin, li rrisponda ukoll ghas-sejha tal-emergenza. Dr Joslin qalli li dak li ghamel il-Kuntistabbli hija li uza t-torca tieghu minflok instrument mediku maghruf bhala  ‘Airway Guedal’ u cioè li fetahlu bizzejjed spazju biex l-arja tkun tista’ tghaddi sakemm. “Allahares ma kienx hemm dak il-Pulizija ghax kieku kienet tkun hafna aghar. Meta wasalt jien fuq il-post il-Pulizija kien digà salvalu hajtu bit-torca fejn poggejtlu l-instrument mediku” sahaq it-tabib.

Iz-zewg barranin ittiehdu l-Isptar Mater fejn instabu li kienu qeghdin isofri minn griehi gravi izda tant l-intervent tal-Kuntistabbli tal-Mobile kien f’waqtu li sahansitra l-istess barrani aktar tard iffirma biex jitlaq minn jheddu mill-isptar.

Sadanittant sorsi qrib il-Korp tal-Pulizija ikkonfermaw li l-Pulizija mhumiex imhargin f’dan it-tip ta’ interventi. Kien hemm min attenda kors qasir li nghata mit-tobba tal-Emergency Response Team (ERT) u infermieri kwalifikati imma din mhix xi haga regolari fejn kull Pulizija jigi mharreg fl-ewwel ghajnuna medika.

Advertisements