Pulizija jispara lejn siehbu b’mod accidentali

sparatura-accidentali-01-05-09L-intenzjoni tajba ta’ Surgent tal-Pulizija fl-Iskwadra tal-Mobile li jharreg Pulizija shabu dak li tghallem hu, ghal ftit ma swietx il-hajja ta’ wiehed mill-Pulizija li accidentalment spara l-arma tas-servizz u laqat lil siehbu.

Il-kaz sehh sbieh il-Gimgha ghal habta tat-3.30 a.m. fl-inhawi tal-White Rocks f’Pembroke. Jirrizulta li tliet units tal-Mobile b’sitt membri tal-Korp tal-Pulizija marru fl-inhawi biex jaghmlu tahrig li ma kienx awtorizzat mill-Korp. Jidher li s-Surgent ghadu kif temm kors li sar mill-Marines Amerikani liema kors kien approvat mill-Korp stess. Dan it-tip ta’ tahrig ma jinghatax lill-Pulizija fl-Akkademja u ghalhekk is-surgent ha l-inzijattiva biex iharreg lill-kollegi tieghu biex ic-cittadin ikun protett kif suppost.

Dan it-tahrig jikkonsisti kif il-Pulizija ghandhom joperaw f’kaz ta’ xi hallelin li jkunu  dahlu f’xi post biex jisirqu. Ghaldaqstant tlieta mill-Pulizija kienu “l-hallelin” u t-tlieta l-ohra Pulizija li marru fuq il-post. Izda qabel ma beda dan it-tahrig, is-Surgent ta struzzjonijiet u accerta li l-magizine fejn ikun hemm il-bullits kien tnehha mill-arma, li hija Glock 17 kalibru 9mm, biex ma tkunx tista’ tigi sparata.

Kif spicca dan it-tahrig wiehed mill-Pulizija rega’ ikkarga l-arma izda jidher li din hadet b’konsegwenza li l-bullit laqtet Pulizija iehor fil-genb ta’ sidru u baqghet hierga. Il-Pulizija li spara inhasad u spicca b’xokk qawwi fuqu tant li shabu kellhom jikkalmawh filwaqt li l-Kuntistabbli li ntlaqat ittiehed l-Isptar Mater Dei fejn instab li kien qed isofri minn ferita gravi izda mhux fil-periklu tal-mewt.

Sadanittant sorsi qrib il-Korp tal-Pulizija qalulna li dan l-accident kien wiehed sfortunat u spjegawlna li ghalkemm it-tahrig ma kienx awtorizzat, sar sforz tad-dedikazzjoni li ghandhom dawn il-Pulizija lejn xogholom. Dan it-tip ta’ tahrig ma jinghatax lill-Pulizija u kienu biss ftit surgenti minn diversi taqsimiet flimkien ma’ suldati mis-‘C’ Company li nghataw il-kors mill-Amerikani.

“Meta l-Pulizija tal-Mobile, kif ukoll tad-Distrett, imorru f’post fejn ikun hemm suspett ta’ xi hadd li qieghed jisraq, ma jafux ezatt xi jridu jaghmlu ghax dan it-tip ta’ tahrig ma jinghatax”, qalulna s-sorsi. Barra minn hekk anke t-tahrig tal-isparar isir fuq ‘target’ wieqaf fl-Akkademja u ghal xi raguni ma jithargux fl-uzu sew tal-arma. It-tahrig li jinghata lill-Pulizija bl-armi u simili bhal dak li jsir kuljum f’ranges privati minn dilettanti tal-armi.

Sfortunatament il-Pulizija jinghataw l-impressjoni li l-arma tas-servizz hija xi haga tal-biza’. L-istess sorsi qalulna li jekk waqt it-tahrig tal-isparar fl-Akkademja l-arma tehel, irid jigi l-instructor biex jirranga l-arma ghax il-Pulizija stess ma jithallix jaghmel dan. “Dan ifisser li jekk tkun barra u l-arma tehel, hafna mill-Pulizija ma jafux xi jridu jaghmlu ghax mhumiex imhargin. L-importanti huwa li jkollok mira tajba. Immagina li lilek bhala gurnalist inbezzak mill-computer – kif se tahdem?” qalulna l-istess sorsi.

Ufficjal fil-Korp tal-Pulizija qalilna li tkun hasra kbira, u ta’ hsara kbira, jekk l-Amminstrazzjoni tal-Korp tressaq lil xi hadd il-Qorti dwar dan il-kaz. Dan kien kaz accidentali li ghandu jigi investigat internament u mhux nghagglu mmorru l-Qorti biex ma jkunx hemm xi kritika, sahaq l-ufficjal. Barra minn hekk staqsa jekk il-Korp provdix xi tip ta’ ghajnuna psikologika lil dawk is-sitt Pulizija li kienu involuti b’mod specjali lill-Kuntistabbli li spara t-tir.

“Jew inzammu kollha arrestati, inkluz il-kumplament tax-shift kollu, minghajr ebda ghajnuna ta’ xejn?”temm jghidilna dan l-ufficjal.

Advertisements