Ragel jitlef hajtu f’accident fil-Mosta

Sewwieq ta’ vann u hames studenti barranin hadu xokk ta’ hajjithom meta raw ragel jaqsam it-triq quddiem il-vann li kienufatali-mosta-30-04-09 fih u jintlaqat mill-istess vann. Ir-ragel, Antonio Sciberras ta’ 59 sena mill-Mosta, miet ftit wara fl-Isptar Mater Dei.L-accident fatali sehh nhar il-Hamis ghal habta tad-9.06 a.m. meta vann Nissan misjuqa minn Pinu Grech ta’ 64 sena mill-Marsa, li kien qed igorr studenti barranin, kien qed isuq fi Triq Durumblat fil-Mosta, jew kif inhi maghrufa bhala triq tal-Flower Power. Grech kien sejjer fid-direz-zjoni tar-Rabat u kif wasal ftit metri ’l boghod minn Triq il-Mithna nhasad meta f’daqqa wahda Sciberras qasam it- triq.

Persuni li raw l-accident isehh qalu li Grech prova jevita lil Sciberras izda minkejja li zamm il-brejk u anke prova jigbed lejn il-lemin, sfortunatament xorta laqat lil Sciberras. Barra d-daqqa mal-vann, Sciberras ha tisbita ohra mal-art b’konsegwenza li sofra griehi gravi hafna f’rasu.Fuq il-post issejhet ambulanza b’infermier li hadet lill-Mosti l-Isptar Mater Dei fejn instab li kien qed isofri minn griehi gravi u li kien fil-periklu imminenti li jitlef hajtu. Filfatt inqas minn tliet sighat wara Sciberras gie ccertifikat mejjet. Fejn sehh l-accident marru l-Pulizja mill-Ghassa tal-Mosta mmexxija mis-Surgent Alfred Abela flimkien mal-Kuntistabblijiet Mario Spiteri u Christian Xuereb kif ukoll il-Pulizija mit-Taqsima tat-Traffiku. Bil-kaz gie informat ukoll l-Ispettur Anzjan Paul Bond li beda jistharreg l-accident.

Il-Magistrat Dr Lawrence Quintano ordna inkjesta u hatar lill-Perit Richard Aquilina, lit-Tabib Forensiku Mario Scerri u lill-espert tat-traffiku Mario Buttigieg.

Dan kien it-tieni accident fatali tat-traffiku din is-sena bl-ewwel wiehed isehh fl-4 ta’ April meta Christian Borg ta’ 21 sena minn H’Attard habat ma’ sigra f’Hal Lija.

Advertisements