Pruvaw jaqilghu x-xork biex jinzlu f’hanut

silver-play-29-04-09Tliet hallelin hadu battikata ghalxejn meta serqa ppjanata giet sfrattata mill-Pulizija tad-Distrett wara telefonata minn xi nies li fis-satra tal-lejl semghu hsejjes gejjin minn dar.

L-Erbgha ghal habta tas-2.20 a.m. residenti li joqghodu fi Triq Dun Nerik Cordina Perez fil-Hamrun semghu hsejjes ta’ tisbit gejjin minn dar li sidha ma kienx hemm ghax jinsab imsiefer. Meta waslu fil-post indikat il-Pulizija sabu l-bieb ta’ barra tar-residenza sgassat u kif dahlu gewwa sabu ma’ wicchom wiehed mill-hallelin li prova jahrab izda inzamm mill-Pulizija. Mieghu kien hemm zewg hallelin ohrajn li kif indunaw li kien hemm il-Pulizija irnexxielhom jaharbu minn wara billi qabzu ghal fuq karozza li kienet ipparkjata fuq wara li anke garbet xi hsarat fis-saqaf. Dak li nqabad, ragel ta’ 26 sena minn Santa Venera, baqa’ jinzamm taht arrest.

Minn stharrig li sar irrizulta li l-hallelin sgassaw il-bieb biex dahlu fir-residenza privata biex minn hemm ikollhom access ghall-istabbiliment ‘Silver Play’ li huwa hanut tal-loghob. L-ewwel tentattiv tal-hallelin kien li jaqalghu kantun mis-sular ta’ isfel biex jidhlu fil-hanut izda dan it-tentattiv falla. Ghaldaqstant il-hallelin telghu fis-sular ta’ fuq fil-kamra tas-sodda li tigi fuq l-istabbiliment u qalghu xi madum, nehhew it-torba u bdew jippruvaw inehhu xi xorok. Izda fis-satra tal-lejl il-hoss li bdew jaghmlu instema’ hafna aktar milli kieku kien matul il-gurnata b’konsegwenza li gibed l-attenzjoni ta’ uhud mill-girien li cemplu lill-Pulizija li waslu fuq il-post fi ftit minuti peress li l-Ghassa tinstab ftit metri ’l boghod.

L-istharrig tal-Pulizija qed jitmexxa mill-Ispettur Joseph Agius tad-Distrett u Jeffrey Cilia mid-DIK.