Harbet mill-kustodja tal-Pulizija Ingliza

rita-bugejaRita Bugeja ta’ 51 sena  minn Hal Qormi, li kienet arrestata mill-Pulizija Ingliza wara li harbet minn Malta u li kienet qeghda tistenna biex tkun estradita lejn Malta, regghet harbet mill-kustodja tal-Pulizija din id-darba dik Ingliza.

Kien Favourite News li xandar din l-ahbar fil-bulletini tal-ahbarijiet fuq Favourite Channel. Skont dan l-istazzjon il-mara harbet ftit qabel kellha tigi estradita lejn Malta biex tghaddi guri b’rabta mal-importazzjoni ta’ 5,000 pillola ecstasy. Hija kienet arrestata fl-Ingilterra wara li nhareg mandat ta’ arrest internazzjonali.

Rita Bugeja kienet ilha nieqsa minn Malta mit-18 ta’ Novembru, 2007, gurnata biss qabel kellu jibda l-guri taghha. Hija kienet qeghda tgawdi mil-libertà provizorja minkejja li fil-15 ta’ Mejju, 2006, giet arrestata fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta wara s-sejba tad-drogi, mohbijin f’‘teddy bear’, fil-bagalja taghha.
Fil-21 ta’ Novembru 2007 il-Pulizija kienu hargu stqarrija ufficjali fejn taw l-impressjoni li l-ghibien ta’ Bugeja kien kaz iehor ta’ mara li ma rritornatx id-dar u li giet irrapportata nieqsa. Fil-fatt l-istqarrija tal-Pulizija, li maghha kien ippubblikat ritratt taghha, qalet biss li Rita Bugeja hija twila madwar hames piedi u erba’ pulzieri, ghandha xagharha kannella car bil-griz twil sa spallejha u ghajnejha kannella skuri, giet irrapportata nieqsa lill-Pulizija.
Kien intqal ukoll t-tifel taghha stess irrapportaha “nieqsa”. Il-Pulizija kienet ukoll ghamlet talba ghall-ghajnuna tal-pubbliku ghal min ghandu xi taghrif dwar din il-mara.

Matul id-disa’ xhur li Bugeja kienet ilha nieqsa, il-Pulizija Maltija zammet skiet perfett dwar dan il-kaz. Dakinhar li tresqet il-Qorti hija wiegbet li mhix hatja, madankollu, il-Magistrat Silvio Meli ma laqax it-talba ghall-helsien mill-arrest. Izda wara li ntemmet il-kumpilazzjoni (gbir ta’ provi), hija nghatat il-libertà provizorja sakemm tghaddi guri. Il-guri taghha kien appuntat ghad-19 ta’ Novembru 2008.

Wara li Bugeja kienet arrestata fl-Ingilterra kien bdew il-proceduri biex tingieb hawn Malta. Izda Bugeja rrnexxielha tahrab mill-kustodja tal-Pulizija Ingliza. Meta l-mara harbet minn Malta x’aktarx li kienet uzat isem falz. Kien fil-15 ta’ Awwissu li ghadda, li l-Pulizija Maltija ikkonfermat li Bugeja keinet giet arrestata bl-ghajnuna tal-Interpol li kienu informaw lill-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Drogi u lill-Ufficcju tal-Avukat Generali ta’ Malta. Minnufih saret talba biex Bugeja tigi estradita lura Malta fejn il-Pulizija Ingliza kellhom kollox lest imma Rita Bugeja rrnexielha ghal darb’ ohra tahrab.

Huwa mifhum li l-Pulizija Ingliza bdiet tfittxija intensiva ghal Bugeja u sorsi li tkellmu ma’ Favourite News qalu li mhux qed ikun eskluz li l-mara x’aktarx harbet mill-Ingilterra.