Imut wara 17-il gurnata li waqa’ f’barriera

Louis Cassar ta’ 32 sena minn Hal Ghaxaq, missier ta’ tifla ta’ sitt snin, tilef il-glieda kontra l-mewt meta s-Sibt waranofsinhar ceda ghall-griehi gravi li kien sofra meta waqa’ minn gholi ta’ madwar sitt sulari f’barriera f’Ghar Lapsi.

L-accident sehh nhar l-Erbgha, 8 ta’ April ghal habta tal-3.43 p.m. fil-barriera tac-“Caqnu” f’Ghar Lapsi. Dakinhar Cassar kien qieghed jahdem fuq gaffa qabel ma waqa’. Meta waqa’ Cassar spicca jahbat diversi drabi sakemm ha tisbita fuq rasu mal-blat, gebel u terrapien iehor. L-operazzjoni biex ittella’ minn fejn waqa’ kienet wahda difficli minhabba li l-access ghal fejn waqa’.

Huwa kien twassal l-Isptar Mater Dei f’qaghda kritika tant li kien qed jinzamm fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fejn il-bierah miet.

Cassar huwa r-raba’ haddiem din is-sena li miet fuq il-post tax-xoghol jew kawza ta’ accident fuq il-post tax-xoghol.

 

Advertisements