Ghalissa rondi mill-Maltin biss fuq il-bahar

frontex-4Suppost li min kmieni din il-gimgha, ghandha tibda l-operazzjoni ‘Nautilus 4’ tal-Agenzija tal-Unjoni Ewropea Frontex biex ikunu sorveljati l-ibhra ta’ bejn Malta u l-Libja ghal kontra vjaggi klandestini. Izda se jkunu biss il-Maltin permezz ta’ Patrol Boat tal-FAM li se tkun qeghda tippartecipa u l-ebda pajjiz iehor tal-UE.

S’issa l-operazzjoni bl-isem ‘Nautilus’ tal-Frontex, li bdiet erba’ snin ilu dejjem halliet rizultati negattivi tant li s-sena l-ohra l-istess kelliem tal-Frontex kien iddikjara li l-operazzjoni falliet. Minkejja dan l-UE dejjem baqghet izzid il-fondi lil din l-agenzija izda l-vjaggi klandestini xorta baqghu jizdiedu minn sena ghal ohra tant li fl-2008 n-numru ta’ klandestini li dahlu Malta kien ta’ 2,775 filwaqt li fl-2007 kienu dahlu 1,702.

Ghall-ewwel darba kemm ilha li twaqfet l-Agenzija Frontex, fil-Kwartieri Generali taghha fil-Polonja hemm ufficjal Malti stazzjonat permanenti. Dan l-ahhar intbghat il-Maggur Alex Dalli u ghaldaqstant wiehed jistenna li din is-sena l-Frontex tkun aktar attiva f’dak li ghandu x’jaqsam ma’ Malta.

L-operazzjoni ta’ din is-sena kellha tibda fil-bidu ta’ April imma minhabba problemi teknici d-data meta kienet se tibda baqghet ma thabbritx b’mod ufficjali la mill-Frontex u lanqas mill-Gvern Malti.

Meta nhar il-Gimgha staqsejt lill-Ministru ghall-Gustizzja u l-Intern, Carmelo Mifsud Bonnici, meta se tibda din l-operazzjoni, ir-risposta kienet biss tbissima u tehmiza b’ghajnejh. Izda nhar il-Gimgha ukoll il-Maggur George Abela tal-FAM iddikjara f’intervista ma’ timesofmalta.com li l-oprazzjoni tal-Frontex se tibda fi zmien gimgha jew tnejn.

Sorsi fil-FAM qaluli li l-uniku pajjiz li se jkun qed jiehu sehem meta kmieni din il-gimgha tibda din l-operazjoni hija Malta biss permezz ta’ Patrol Boat mill-Iskwadra Marittina u s’issa l-ebda pajjiz iehor mill-UE mhu se jkun qed jippartecipa.

Minn naha l-ohra il-Gvern Taljan kien habbar li mill-15 ta’ Mejju kienu se jibdew rondi flimkien mal-Libja biex ma jhallux dghajjes johorgu mill-kosta Libjana. 

Advertisements