Hanut tal-loghob jerga’ jkun il-mira tal-hallelin

Zewg ‘hold-ups’ ohrajn u f’inqas minn erba’ xhur inkunu nlhaqna l-ammont ta’ ‘hold-ups’ li sehhew fi 12-il xahar is-sena l-ohra. Filfatt nhar il-Hadd sehh it-22 ‘hold-up’ meta s-sena l-ohra b’kollox kellna 24 kaz li nafu bihom ahna.

L-ahhar serqa bl-armi saret il-Hadd ghal habta tal-11.10 p.m. mill-istabbiliment ‘Play Line’ li jinsab fi Triq il-Marsa fil-Marsa. Dak il-hin fil-post kien hemm Joseph Grech ta’ 48 sena minn Birkirkara flimkien ma’ klijent ta’ 27 sena mill-Hamrun li kien qed jilghab fuq wahda mill-kaxxi.

F’daqqa wahda dahlu zewg hallelin b’wicchom mghammad u wiehed minnhom armat b’senter ta’ kanna wahda u ssegat li marru fuq Grech li ordnalu jtih il-flus kollha filwaqt li beda jheddu bl-arma tan-nar. Grech ma kellux ghazla u tah madwar €720 li kellu fil-but u li kienu d-dhul tal-gurnata. Izda minkejja dan il-hallelin xorta baqghu jinsistu ghal aktar flus imma meta raw li Grech ma kellux izjed harbu minn fuq il-post.

Kif gew informati l-Pulizija marru fl-istabbiliment dawk tad-Distrett immexxija mis-Surgent David Portelli fejn tkellmu kemm ma’ Grech kif ukoll mal-klijent. B’dan il-‘hold-up’ gew informati l-Ispetturi Ramon Mercieca tad-Distrett u Keith Arnaud mid-DIK li bdew jinvestigaw dan ir-reat. Minhabba li l-lokal huwa armat bil-camera tas-sigurtà, il-filmati gew elevati.

Il-Magistrat tal-Ghassa, Dr Anthony Vella, ordna inkjesta u hatar lil Emanuel Camilleri u lil Martin Bajada bhala esperti tal-Qorti bl-ahhar wiehed biex jezamina l-filmati. Fuq il-post marru ukoll l-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

 

Advertisements