Tifthu l-bieb lil hadd li ma tafux – ufficjal tal-Pulizija

Ftit iktar minn 15-il siegha wara ‘hold-up’ armat li fih gew sparati sitt tiri, rega’ sehh ‘hold-up’ iehor fejn ukoll intuzat arma tan-nar din id-darba fuq mara li kienet id-dar taghha. Ufficjal tal-Pulizija qalilna biex inwasslu messagg biex il-bieb ta’ barra ma jinfetahx ghal persuni li ma nkunux nafu min huma. Sadanittant il-Pulizija arrestat zaghzugh iehor b’konnessjoni mal-‘hold-up’ ta’ nhar it-Tnejn f’Birkirkara.

Il-bierah, it-Tlieta, ghal habta tad-9.30 a.m. mara ta’ 46 sena li toqghod fi Triq Brittanija fil-Mosta semghet il-bieb ta’ barra jhabbat u marret tara min kien hemm. Dak il-hin il-mara kienet wehdiha d-dar. Kif fethet sabet ma’ wiccha zewg irgiel fejn wiehed minnhom ipponta pistola ma’ ghonq il-mara u mbuttaha ’l gewwa filwaqt li bdew jhedduha ordnawlha biex tatihom il-flus kollha li kellha.

Il-mara giet sfurzata lejn il-kamra tas-sodda fejn jidher li l-hallelin kienu jafu li hemm is-safe. Mhedda bil-pistola, il-mara kellha tiftah is-safe minn fejn il-kriminali serqu madwar €11,000 fi flus. Fuq il-post marru l-Pulizija mill-Ghassa tal-Mosta mmexxija mis-Surgent Alfred Abela li minn naha tieghu informa lill-Ispettur Therese Sciberras.

B’dan il-21 ‘hold-up’ mill-bidu ta’ din is-sena gie informat il-Magistrat Dr Giovanni Grixti li ordna inkjesta u hatar xi esperti tal-Qorti. Ufficjal tal-Pulizija qalli li wasalna fi zmien li jekk il-persuna li thabbatlek il-bieb ma tkunx taf minhi, ma tissugrax tiftah.

“Illum darek m’ghadix il-kastell tieghek. Jien tal-parir li jekk min ihabbatlek il-bieb ma tkunx tafu, tiftahx mill-ewwel”, wissa dan l-ufficjal.

Sadanittant l-investigaturi li qed jistharrgu l-‘hold-up’ li sehh nhar it-Tnejn fuq sid il-hanut ‘Seven’ fi Triq Psaila Birkirkara fejn gew sparati sitt tiri, ghadhom qed izommu z-zaghzugh ta’ 23 sena minn Bormla ghal aktar stharrig. Huwa mifhum ukoll li minn aktar stharrig il-Pulizija arrestat zaghzugh iehor ta’ 24 sena x’aktarx ukoll minn Bormla.

Kien il-gurnal l-orizzont u dan is-sit elettroniku li zvela li hallelin ma waqfux quddiem il-hanut bil-karozza Hyundai Accent imma li din thalliet ipparkjata fi Triq Wignacourt biex tkunx innotata. Zvelajt ukoll li meta l-halliel harab minn fuq il-post u l-vittma, Charles Zammit, gera warajh u sparalu hames tiri, deher jidhol fil-karozza u wara mar jaghmel rapport fl-Ghassa tal-Pulizija tal-Imsida. Huwa qal lill-Pulizija li kien dahallu wiehed mghammad u armat u heddu biex isuq lejn il-Wied tal-Imsida fejn wara hareg mill-vettura.

Minn aktar investigazzonijiet, li damu sejrin sas-sieghat bikrin tat-Tlieta filghodu, l-Ispettur Keith Arnaud mid-DIK u l-Ispettur Kevin Farrugia tad-Distrett, waslu biex ghamlu arrest iehor ta’ zaghzugh ta’ 24 sena x’aktarx minn Bormla ukoll.

Iz-zewg zghazagh ittiehdulhom kampjuni tal-Gun Shot Residue (GSR) biex ikun determinat minn minnhom spara lejn Zammit.

Il-Pulizija ghamlet ukoll tfittxija ghall-arma kif ukoll ghal-laptop u l-mobajls li nsterqu waqt dan il-‘hold-up’ izda jidher li dawn ghadhom ma nstabux.

F’dan il-‘hold-up’ is-sid tal-hanut ‘Seven’, Charles Zammit ta’ 27 sena minn Birkirkara intlaqat minn bullit fi drieghu x-xellugija izda b’xorti tajba ma sofra ebda griehi gravi.

Advertisements