Sid ta’ hanut jintlaqat fi drieghu

Halliel spara sitt tiri fid-direzzjoni ta’ sid ta’ hanut wara li kien ghadu kif ghamel ‘hold-up’ fuqu. Is-sid, Charles Zammit ta’ 27 sena minn Birkirkara ntlaqat b’tir fi drieghu x-xellugija. Jidher li l-allegat halliel mar ghand il-Pulizija biex jirrapporta reat li sar fuqu b’konnessjoni ma’ dan il-‘hold-up’.

hold-up-bkara1Il-kaz sehh nhar it-Tnejn ghall-habta tas-6.20 p.m. fil-hanut “Seven” li jbiegh mobajls u apparat iehor tal-Hi-Fi u li jinsab fi Triq Psaila. Dak il-hin Zammit kien wahdu meta dahal ragel b’wiccu mghammad u armat b’pistola. Kif il-halliel dahal fil-hanut ordna lil Zammit itih il-flus izda jidher li sid il-hanut irrezista u l-kriminal spara tir li b’xorti tajba ma laqatx lil Zammit. Meta l-halliel ra li ma kienx se jiehu l-flus, hataf laptop u xi mobajls u harab minn fuq il-post b’Zammit jigri warajh.
Kif dahru lejn Triq Wignacourt, il-halliel kompla jispara bl-addocc fejn laqat b’tir wiehed lil Zammit fi drieghu x-xellugija bil-balla tibqa’ mwahhla fuq wara ta’ drieghu. Jidher li l-kriminal ma kompliex jispara peress li l-arma tiehu sitt bullits li gew sparati kollha.

Il-halliel deher jidhol f’karozza Hyundai Accent hadra u harab minn fuq il-post. Ferut u b’xokk fuqu, Charles Zammit mar lura lejn il-hanut tieghu. Minn hemm il-halliel saq lejn Triq il-Wied fid-direzzjoni tal-Imsida. Minn stharrig li kompla jaghmel dan is-sit elettroniku jidher li qabel ma l-allegat halliel wetteq il-‘hold-up’, huwa pparkja l-karozza Hyundai fi Triq Wignacourt u mar bil-mixi fi Triq Psaila biex iwettaq ir-reat. Huwa halla l-karozza ’l boghod biex ma tkunx innotata quddiem il-hanut. Izda minhabba li Zammit gera warajh u t-tiri li spara gibdu l-attenzjoni ta’ diversi nies, il-karozza filfatt giet innotata u anke ttiehed in-numru taghha.

Jidher li ghaldaqstant meta l-allegat halliel irealizza li kienu rawh xi nies, x’aktarx li heles mill-affarijiet u mill-arma u mar l-Ghassa tal-Pulizija tal-Imsida fejn irrapporta li waqt li kien fil-karozza jistenna lil xi hadd, dahal fil-karozza tieghu ragel mghammad u armat u filwaqt li heddu bl-arma ordnalu jsuq. Huwa allega ukoll li kif waslu fil-Wied tal-Imsida, l-allegat kriminal ordnalu jieqaf u nizel mill-karozza. Minn hawn, sid il-Hyundai, baqa’ sejjer l-Ghassa tal-Pulizija fejn ghamel rapport. Ir-ragel minn Bormla baqa’ jinzamm mill-Pulizija fejn anke ttehdulu kampjuni tal-‘Gun Shot Residue’ (GSR) biex ikun stabbilit jekk sparax arma tan-nar.

Sadanittant fuq il-post fejn sehh il-‘hold-up’ issejhet ambulanza b’infermier li hadet lil Zammit l-Isptar Mater Dei fejn gie ezaminat minn Dr Michael Spiteri fid-Dipartiment tal-Emergenza.
Irrizulta li l-vittma qieghed isofri minn ferita gravi kkawzata minn tir ta’ arma tan-nar izda mhux fil-periklu tal-mewt. Illum it-tobba mistennija joperaw lil Zammit biex tin­hariglu l-bullit minn drieghu.

Fuq il-post fejn sehh il-‘hold-up’ marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Assistent Kum­missrju Neville Aquilina flim­kien mas-Supretendent Mario Bonello, l-Ispettur Kevin Farrugia u s-Surgent Alan La Grasta kif ukoll dawk mid-DIK immexxija mill-Ispettur Keith Arnaud.

Parti minn Triq Psaila u Triq Wignacourt inghalqu ghat-traffiku minhabba l-investigazzjonijiet u l-access li tmexxa mill-Magistrat Dr Joseph Apap Bologna. Il-Pulizija elevaw uhud mill-‘bullits’ li gew sparati fosthom wahda li nifdet hajt fil-hanut stess.

Dan kien l-20 ‘hold-up’ li saru din is-sena.

Advertisements