Pruvaw jifthula l-karozza sakemm waqfet

Kaz li seta’ kellu konsegwenzi xejn pjacevoli, sehh il-Gimgha, 20 ta’ Marzu filghodu meta omm li kienet ma’ binha fil-karozza taghha spiccat terrorizata meta sfat imdawra minn grupp ta’ klandestini sakemm waqfet ghal ftit sekondi.

Dan il-kaz sehh ghal habta tal-11.00 a.m. meta l-mara ta’ 29 sena minn Birzebbuga kienet ghaddejja minn Hal Far sejra lejn id-direzzjoni ta’ Hal Luqa. Hija kienet qeghda ssuq karozza Peugeot 306 u maghha kellha lil binha ta’ tliet snin li kien fuq wara marbut fil-car seat.

Kif l-omm waslet qrib ir-rawndebawt fejn fuq naha hemm Lyster Barracks tal-FAM u fuq in-naha l-ohra hemm ic-Centru Miftuh fejn joqghodu l-kladestini taht it-tined f’Hal Far, hija kellha bzonn taghti xi haga lil binha u gœalhekk waqfet f’parti wiesa’. Kif waqfet sfat imdawra minn erba’ jew hames klandestini irgiel li pruvaw jifthu l-bibien tal-karozza. Dan l-attentat falla minhabba t-teknologija tal-karozza Peugeot 306 fejn il-biebin jissakkru awtomatikament meta tistartja l-magna.

Imbezza’ u b’xokk fuqha l-mara saqet biex tahrab minn fuq il-post u marret fi trejqa qrib il-Laboratorju tal-Paci u cemplet lill-Pulizija. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Priscilla Caruana li bdew jinvestigaw il-kaz. Il-Pulizija ghadhom qieghdin jippruvaw jiddentifkaw il-klandestini.

 

Advertisements