Periklu kbir u hinijiet twal

Il-problemi fic-Centri ta’ Detenzjoni mhumiex biss ghall-klandestini izda huma hafna akbar ghall-impjegati u s-suldati li jahdmu f’dawn ic-centri fejn huma esposti ghal periklu kbir kif ukoll ghal hinijiet twal u xift bla hin liberu.

Bhalissa fic-Centru ta’ Detenzjoni li jinsab fil-‘barracks’ tas-suldati f’Hal Far hemm madwar 900 klandestin wara li dan l-ahhar bejn li hargu u bejn li gew trasferiti lejn Ta’ Kandja naqsu b’madwar 100 klandestin. F’kull xift ta’ 13-il siegha jkun hemm ghassa ma’ dawn id-900 klandestin, bejn il-‘casuals’ tas-servizzi ta’ detenzjoni, suldati li jkunu ghassa u dawk fl-ufficini, huma ferm inqas minn ‘platoon’ ta’ suldati ta’ kontra l-irvellijiet. Dan ifisser li jekk il-klandestini jkollhom jirvellaw anke nofshom u jaghtu salt ghal dawk li jkunu ghassa maghhom, mhux possibbli li jkunu kkontrollati.

Sorsi qrib is-servizzi ta’ detenzjoni qaluli li s-sitwazzjoni tkun perikoluza l-aktar bil-lejl minhabba li jekk il-klandestini jirvellaw, barra li dawk li jkunu ghassa huma ftit, l-assistenza min-naha tas-suldati mis-‘C Company’ ma tkunx daqshekk malajr daqs li kieku jirvellaw matul il-gurnata.

Sorsi qrib il-Forzi Armati qalu li filwaqt li matul il-gurnata f’kaz ta’ bzonn jissejhu s-suldati ta’ kontra l-irvellijiet u dawn jaslu fi ftit minuti, mhux l-istess jista’ jinghad ghal matul il-lejl. Ir-raguni hija li dawn is-suldati generalament matul il-lejl ikun hemm minnhom fuq xoghol barra bhal ma huma ‘road blocks’ u rondi.

Sadanittant is-sorsi qrib is-servizzi ta’ detenzjoni qalulna li mill-bidu ta’ Frar, wara l-wasla tal-klandestini, dawn bdew jahdmu fuq xift ta’ gurnata, lejl u mistrieh u tnehhitilhom il-gurnata frank. Jidher izda li dawn gew imweghda li minn nhar it-Tnejn dan ix-xift suppost se jinbidel fejn se jkollhom ukoll gurnata frank.

Intant aktar kmieni din il-gimgha parti mill-bini, maghruf bhala ‘Hermes Block’, li jinsab ukoll f’Hal Far, tbattal minn xi klandestini minhabba li huwa fi stat perikoluz. huwa mifhum li parti mis-saqaf huwa kkundannat u dan kompla garrab aktar hsarat wara li l-klandestini taw in-nar fil-post.

Numru ta’ klandestini nisa gew trasferiti lejn il-kumpless f’Ta’ Kandja minhabba dan il-periklu ghalkemm ghad hemm xi nisa li baqghu f’Hal Far ghax ma jridux jiccaqalqu minhabba li ghandhom xi qraba hemm.

Advertisements