F’inqas minn xahrejn saru 14-il hold-up – 10 fi Frar

Minghajr ebda biza’ ta’ xejn il-hallelin komplew iwerwru lic-cittadini fejn armati qeghdin jidhlu fi hwienet u stabbilimenti u jwettqu hold-up wara l-iehor. Mill-bidu ta’ din is-sena, f’inqas minn xahrejn, digà saru 14-il hold-up fejn dan ix-xahar, fi Frar, diga’ saru 10 hold-ups. L-ahhar zewg hold-ups sehhew nhar it-Tnejn fi spazju ta’ tliet sighat.

L-ewwel wiehed sehh fil-hanut “Il-Qronfla” li jinsab fi Triq il-Kbira f’Hal Balzan ftit qabel is-7.00 p.m. Dak il-hin fl-istabbiliment kien hemm Charlene Saliba ta’ 23 sena minn Haz-Zabbar li kienet qeghda tpoggi xi affarijiet f’posthom qabel taghlaq il-post. F’hin minnhom hasset xi haga ma’ dara u kif kienet se ddur sabet ragel b’wiccu mghotti b’balaklava sewda u f’idu kellu pistola.

Il-halliel hedded lit-tfajla u ordnalha ttih il-flus izda hi irrifjutat. Ghaldaqstant il-kriminal mar hu stess fejn hemm il-cash register u seraq madwar €100. Wara li ha l-flus il-halliel harab minn fuq il-post bil-mixi fid-direzzjoni tal-Knisja ta’ Hal Balzan.

Fuq il-post fejn sehh il-hold-up marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Kevin Farrugia u s-Surgent Mario Mifsud li bdew bl-istharrig. B’dan ir-reat gew informati ukoll l-Ispetturi Joseph Mercieca u Anthony Portelli mid-DIK. Il-Maæistrat Dr Silvio Meli ordna inkjesta u hatar lil Dr Richard Sladden flimkien mal-ufficjali tax-Xena tar-Reat bhala esperti tal-Qorti.

Sadanittant madwar tliet sighat wara gie rrapportat hold-up iehor din id-darba f’San Giljan. Ghal habta tal-9.45 p.m. Steve Spearing ta’ 18-il sena mill-Gzira kien fil-hanut ‘Rave’ li jinsab fi Triq il-Wilga flimkien mat-tfajla tieghu li ghandha 15-il sena u hija minn Tas-Sliema. Kif kienu hdejn il-bieb tal-hanut, dahal ragel mghammad u armat b’pistola jew revolver u hataf lit-tfajla u mbuttaha u fl-istess hin ta daqqa bl-arma fuq wicc Spearing li sofra ferita hafifa. Filwaqt li beda jheddihom bl-arma, ordna lil guvni biex jiftah il-cash register u jtih il-flus kollha li kellu. Kif Spearing fetah il-cash register, il-kriminal imbuttah u hataf il-flus li kien hemm, madwar €180. Kif il-halliel hareg mill-hanut deher inehhi l-balaklava u harab.

Kif gew informati l-Pulizija marru l-Ispettur Martin Sammut u s-Surgent Martin Agius mill-Gœassa ta’ San Giljan kif ukoll l-Ispettur Carmelo Magri mid-DIK. Huwa mifhum li l-Pulizija elevaw xi filmati minn cameras tas-sigurtà li setghu qabdu lill-kriminal mixi fit-triq.

Anke f’dan il-kaz l-inkjesta Magisterjali qed titmexxa mill-Magistrat Dr Silvio Meli li hatar bhala esperti lit-Tabib Forensiku Mario Scerri u lill-Avukat Joe Mifsud flimkien mal-Ufficjali tax-Xena tar-Reat.

Advertisements