Inzammet “weghda” ma’ Spettur

Kif zvelajt f’artiklu li gie ppubblikat illum (it-Tnejn, 23 ta’ Frar) fil-harga tal-gurnal l-orizzont, il-Korp tal-Pulizija issa ghandu zewg Assistenti Kummissarji u tliet Supretendenti godda. Li ma kinitx sorpriza hija l-weghda li nzammet ma’ Spettur u li fuq dan is-sit elettroniku kont digà ghidt se jsehh fil-11 ta’ Jannar 2009 (https://johnpisani.wordpress.com/2009/01/11/il-promozzjonijiet-fil-korp-tal-pulizija/).

Sadanittant filwaqt li b’zewg promozzjonijiet ghal Assistenti Kummissarju jhallu vakant zewg postijiet fir-rank ta’ Supretendenti, saru tlieta mhux tnejn biex b’hekk allegatament tkun inzammet “weghda” ma’ wiehed mill-Ispetturi.

promos-bizzilla1Il-Ministru ghall-Gustizzja u l-Intern, Carmelo Mifsud Bonnici, hatar lil Neil Harrison u Neville Aquilina bhala Assistenti Kummissarji fejn kif mistenni Harrison se jkun il-Kap tal-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga u x’aktarx li Neville Aquilina jinghata r-responsabbiltà ghad-Distretti f’‘Region B’. Dan il-post thalla vakant mill-Assistent Kummissarju Bertu Mula li spicca mill-Korp wara biss 38 jum li nhatar bhala Assistent Kummissarju.

It-tliet Spetturi li nhatru bhala Supretendenti huma Brian Zammit, Marco Mallia u Simon Galea. Sorsi qrib il-Kwartieri Generali tal-Pulizija qaluli li Brian Zammit se jibqa’ jmexxi l-Habs ta’ Kordin u Simon Galea minn ‘Personnel’ se jintbaghat Ghawdex. Mhux maghruf jekk Marco Mallia hux se jibqa’ fl-SAG ghax jekk ikun il-kaz allura s-Supretendent Martin Baylis ikun trasferit ghal xi taqsima ohra.

Il-hatra tal-Ispettur Simon Galea, qaluli s-sorsi fil-Kwartieri Generali tal-Pulizija, saret “biex tkun inzammet il-weghda li saret mieghu”. Fil-fatt meta f’Dicembru li ghadda kienu hargu l-promozzjonijiet ghal Supretendenti u Simon Galea kien baqa’ l-art, immedjatament kien hareg bis-‘sick leave’ jew kif jghidu fil-Korp “irtira”.

Izda f’inqas minn 12-il siegha Simon Galea kien irritorna ghax xoghol wara li “gie imwieghed li kien se jinghata l-promozzjoni”.

L-istess sorsi qalulna li l-vittma ta’ dan kien l-eks-Assistent Kummissarju Bertu Mula li minkejja li nghata l-promozzjoni, it-talba tieghu biex jibqa’ fil-Korp sena ohra, giet irrifjutata biex b’hekk kull ma dam igawdi l-promozzjoni kien biss 38 jum. Dan huwa meqjus bhala rekord fil-Korp tal-Pulizija.

Sadanittant bis-Supretendent Simon Galea li se jkun trasferit lejn Ghawdex, is-Supretendent Antonello Grech se jerga’ jiehu postu fl-Ghassa tal-Mosta responsabbli mid-Disa’ Distrett. B’hekk is-Supretendent Mario Bonello jimxi ghat-Tmin Distrett fl-Ghassa ta’ Birkirkara minflok l-Assistent Kummissarju Neville Aquilina.

Fi stqarrija mahruga mis-CMRU intqal li l-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo ferah lil dawn l-ufficjali f’dan il-mument specjali fil-karriera taghhom.  Is-Sur Rizzo qal li huma qed jigu premjati tax-xoghol li ghamlu tul il-karriera taghhom filwaqt li fakkarhom li fir-rank il-gdid taghhom ir-responsabilità hija wahda akbar.  Il-Kummissarju tkellem dwar l-importanza tad-dixxiplina u kif l-ufficjali ghandhom ikunu ta’ ezempju ghas-sub-alterni taghhom.

“Candid Camera”?

Izda sorsi li tkellmu mieghi qaluli li jekk verament il-Kummissarju jemmen f’dak li qal, allura jista’ jkun li mhux informat sew b’dak li sehh dan l-ahhar. Fil-fatt wiehed minn dawn l-ufficjali li ghadu kif inghata promozzjoni, fil-gimghat li ghaddew kien qieghed idur it-toroq ma’ Maggur, mhux biex jaqbad il-kriminali imma biex jispjuna fuq il-Pulizija shabu stess.

Dan l-ufficjal kien qieghed idur armat b’video camera u mohbi f’karozza ma’ Maggur li kien jiehu mieghu, jiffilmja Pulizija li jkunu fuq Fixed Points. U jekk kumbinazzjoni l-Pulizija jkun qieghed fil-karozza minhabba l-ksieh u x-xita, kien l-ewwel jiffilmjah, li hija xi haga illegali, u wara jmur fuqu u jwahhlu crime.

Bhal ma jaf kulhadd l-uniformi tal-Pulizija ta’ Malta la huma tajbin ghal ksieh u lanqas ghax-xita. Ghax anke dik li suppost hija gakketta ghax-xita mhi tajba biex tilqa’ l-ilma tant li meta l-Pulizija jkunu barra u taghmel ix-xita dawn jispiccaw imxarbin sal-hwejjeg ta’ taht.

Daqshekk hemm minu huwa “ta’ ezempju ghas-sub-alterni taghhom”, qalulna s-sorsi.

 

Advertisements