Il-FAM siekta dwar il-kaz

gunner-psailaMinkejja li ghaddew kwazi jumejn mindu sehh il-kaz, il-Forzi Armati baqghu ma hargu ebda stqarrija ufficjali ta’ x’seta’ gara nhar il-Gimgha fl-inhawi ta’ Chadwick Lakes fejn suldat itella’ mitluf minn sensih minn taht l-ilma. Gunner 8710 Matthew Psaila ta’ 19-il sena minn Tax-Xbiex ghadu qed jinzamm haj permezz tal-magni wara li lehaq bela’ hafna ilma waqt ezercizzju. Fl-istess kaz zewg suldati ohrajn ukoll kienu se jeghrqu.

Diversi sorsi li tkellmu mieghi qaluli li t-tahrig li kienu qieghdin jaghmlu s-suldati huwa wiehed li jsir bhala ezercizzju ta’ ostakoli fosthom li jridu jghaddu mill-ilma. It-tahrig ta’ nhar il-Gimgha beda minn hdejn il-Kappella fejn is-suldati nizlu qrib l-ilma u kellhom jimxu f’kundizzjonijiet difficli flimkien izommu zokk ta’ sigra id-daqs ta’ arblu biex is-suldat jitghallem jahdem bhala tim kif ukoll jitghallem li huwa importanti li jaghmel xoghlu tajjeb kemm ghalih kif ukoll ghal shabu.

Jidher li meta s-suldati kienu ghadejjin minn taht il-pont, tlett suldati, fosthom Psaila, ippanikjaw. Dak il-hin intlemhu zewg suldati li kienu nizlin taht l-ilma jippruvaw jiggranfaw ma’ xulxin u kif is-suldati li kienu qieghdin josservaw it-tahrig indunaw qabzu biex jaghtu l-ghajnuna. Izda filwaqt li dawn tellghu liz-zewg suldati, ma ndunawx li kien hemm Gunner Matthew Psaila li kien taht l-ilma taht il-pont.

Meta z-zewg suldati li sabu ruhhom f’diffikultajiet ittelghu lejn l-art, indunaw li Psaila ma kienx hemm u bdew isejhulu izda ma kienx hemm risposta.

B’hekk ir-Rescuers li kienu maghhom ghal li jista’ jinqala’ kif ukoll il-kumplament tas-suldati iffurmaw linja u bdew ifittxu lil Psaila fl-ilma. Fil-fatt Psaila instab fil-qiegh taht il-pont u kif ittella’ kien innutat li ma kellux sinjali ta’ hajja tant li ma kellux polz. Huwa nghata l-ewwel ghajnuna  mill-istess rescuers u kien grazzi ghal mod professjonali li taw din l-ghajnuna li wara ftit beda jinhass il-polz ghalkemm baxx hafna. 

Is-sorsi qaluli li s-sitwazzjoni iggravat minhabba li waqt il-kommossjoni kollha kemm biex gew salvati z-zewg suldati l-ohrajn kif ukoll sakemm instab Psaila, il-hama u hmieg iehor li hemm fl-ilma inqala’ mill-qiegh u b’hekk lehaq ghadda hafna hin prezzjuz sakemm instab iz-zaghzugh fil-qiegh. Qieghed ikun ikkalkulat li mindu shab Psaila indunaw li ma kienx maghhom sakemm dan instab f’qiegh l-ilma kienu ghaddew madwar sitt minuti.

Sadanittant sorsi qrib il-FAM qaluli li dan it-tip ta’ tahrig isir minn kull Armata madwar id-dinja f’kull tip ta’ kundizzjonijiet aktar difficli minn Malta fosthom fis-silg, tajn kbir u anke jaqsmu xmajjer kbar u keshin. L-uniku post f’Malta li jista’ jsir dan it-tip ta’ tahrig huwa fil-fatt f’Chadwick Lakes u fix xitwa meta ikunu mimlijin bl-ilma u ghalhekk il-fizzjali li jmexxu dan it-tahrig jafu x’inhuma l-kundizzjonijiet tal-post.

L-ewwel indikazzjonijiet dwar dan il-kaz kienu li nhar il-Gimgha ghal habta tal-10.40 a.m. grupp ta’ madwar 28 suldat kienu qed jiehdu sehem f’tahrig fl-inhawi ta’ Chadwick Lakes. Dak il-hin il-grupp kien taht il-livell tat-triq fl-inhawi ta’ San Pawl tal-Qliegha bejn ir- Rabat u l-Mosta.

Ghalkemm l-ambulanza ma tantx hadet hin biex waslet fuq il-post ghax telqet mic-Centru tas-Sahha tal-Mosta, qed ikun ikkalkulat li mindu Psaila naqas sakemm twassal fid-Dipartiment tal-Emergenza fl-Isptar Mater Dei, ghaddew madwar 28 minuta fejn is-suldat kien il-hin kollu mitluf minn sensih u kwazi bla polz ta’ xejn. Kien l-intervent ta’ shabu u l-infermiera fl-ambulanza li Psaila baqa’ haj imma f’qaghda gravi hafna.

Haga kurjuza, qalu l-istess sorsi, hija li qabel s-suldati ttiehdu ghal dan it-tahrig, gew mistoqsija jekk kienx hemm xi hadd li ma jafx jghum. Is-sorsi qaluli ukoll li kien hemm suldat li ddikjara li ma jafx jghum izda jidher li Psaila ma tkellimx. Persuni li jafu sew lil Psaila qalulna li z-zaghzugh, ghalkemm ilu madwar sena li dahal fl-Armata, kien determinat li jaghmel karriera mill-Armata u ghalhekk jista’ jkun li ma tkellimx ghax kien cert li lest li jelgheb kull ostakolu.

S’issa Gunner Psaila ghadu f’qaghda kritika fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-isptar Mater Dei tant li qieghed jinzamm haj permezz tal-magni. Diversi suldati li kelmuni qalulna li mhux biss iridu jaraw lil Psaila lura maghhom, izda importanti ukoll li jsir maghruf x’gara biex accident bhal dan ma jirrepetix ruhu.

Il-Magistrat Dr Consuelo Scerri Herrera qeghda tmexxi inkjesta filwaqt li l-Ispetturi Joseph Agius u Robert Vella tad-Distrett qed jinvestigaw il-kaz minn naha tal-Pulizija. Minhabba li l-FAM ghadhom ma hargu xejn ufficjali, mhux maghruf jekk humiex jinvestigaw ukoll jew jekk hux se jibbazzaw kollox fuq l-inkjesta Magisterjali.

Advertisements