Harqu tliet ikkmamar

Ghal darb’ ohra zewg grupp ta’ klandestini f’zewg Centri ta’ Detenzjoni separati, ipprotestaw u kkawzaw hsarat kbar wara li wiehed minnhom waqa’ minn tieqa.

Nhar il-Gimgha waranofsinhar wiehed mill-klandestini kien f’tieqa fil-Blokk Hermes f’Hal Far fejn jintuza bhala Centru ta’ Detenzjoni meta tilef il-bilanc u waqa’ gholi ta’ tliet sulari. Huwa ttiehed l-Isptar Mate Dei isofri minn grieh gravi.

Jidher li shabu hatfu l-okkazzjoni biex ghal darb’ ohra bdew jipprotestaw u wara hafna storbju deher duhhan hiereg minn xi kmamar fl-istess blokk. Fuq il-post mar platoon ta’ suldati biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni u anke ssejhu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili biex jikkontrollaw in-nirien.

Fl-istess hin li kienet ghaddejja din il-protesta, grupp iehor, din id-darba fil-Barracks ta’ Hal Safi bdew ukoll jipprotestaw. Jidher li dawn il-protesti saru wara li allegtament il-klandestini ghamlu kuntatt bejniethom bl-intenzjoni li l-Forzi tal-Ordni jisibuha difficli biex jikkontrollaw iz-zewg protesti simultanjament.

protesti-klandestini-13-02-09Ghaldaqstant is-suldati kontra l-irvellijiet kif ukoll suldati ohra tpoggew fuq ‘standby’ biex jekk il-protesti jkomplu jeskalaw dawn jidhlu fl-azzjoni. Izda jidher li l-klandestini is-sottovalutaw il-hidma tas-suldati u aktar tard is-sitwazzjoni giet lura ghan-normal.

Sadanittant diversi sorsi qrib l-Armata qaluli li minkejja li ghad hemm diversi klandestini mahrubin u ghadhom jiggerrew mas-saqajn, ma jafux ghaliex ma nhargux ritratti taghhom biex ikunu ppubblikati fil-gurnali u l-mezzi tax-xandir.

Advertisements